13:32
Unudylan söýgi

UNUDYLAN SÖÝGI

Söýgisi undulan garyp ýigidiň,
Ýüreginde galdy bitmejek ýara,
Hiç çüwmedik ykbalyndan zeýrenip,
Hem özüne diýip, "men bagty gara".

Öz söýer ýaryndan aýra düşene,
Sessiz aglaýardy ýüregi çensiz,
Çabalandy hiç jay tapman ozüne,
Gaýtalady yaşap bilemok şonsuz.

Agyr gelen ykbalynyň derdine,
Ýyldyz sanap geçen gijeleri kän,
Ýüregin çişledi ýatlap geçeni
Okap hatlary hem ýekeme-ýekän.

Için çekip soňky sapar synlady,
Gyzyň suratyny eline alyp,
Agyr demde atdy ony alowa,
Surat göz öňüde tutaşdy ýanyp.

Hatlary hem gysymynda gyjymlap
Hyrçyn çekdi özi deýin sebäpkär,
Bu söýginiň şeýle soňlanmagyna,
Aýdyň ykbalmy ýa şol gyz günäkär?!.

Gurbanmämmet MEREDOW.


Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Zehin | Теги: Gurbanmämmet Meredow | Рейтинг: 5.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Köňlüm / Goşgular - 22.05.2021
Ara / Goşgular - 18.03.2021
Gije motiwleri / Goşgular - 12.02.2021
Gar ýagyp dur... / Goşgular - 12.02.2021
"Nätanyş zenan" atly suratdaky zenana / Goşgular - 12.02.2021
Goşgular / Goşgular - 06.04.2021
"Çiliñ añyrsynda güne..." / Goşgular - 14.04.2021
"Я бы хотела жить с Вами…" / Goşgular - 19.03.2021
Başga biz... / Goşgular - 12.02.2021
Halturaçy we okyjy / Goşgular - 05.04.2021
Всего комментариев: 2
0
Yürek agyrýe :)

0
1 Alaýabyly   [Mowzuga geç]
ÖZÜŇDEN GÖZLE
Eger söýgiň köýen bolsa elenme,
Gam-gussa-da senden alysda galsyn.
Oýlanyp gör, dostum, ýeri gelende,
Belkem, sen söýgiňe mynasyp dälsiň.

Düýn Leýli deý söýen bolsa ol eger
Gyzlyk ejabynyň çäginden geçip,
Niçik bu gün öz bagtyny terk eder,
Söýgüsinden geçip
Hem senden geçip.

Biwepa saýma sen,
saýma bigäne,
Ýazgarma, belkem, ol seni tanandyr.
Söýgüsne degmäniň üçin biçäre
Gijeler ah çekip ýalňyz ýanýandyr.

Ýagşylary söýmän bilmeýär gyzlar,
Olarda günä ýok söýgüden özge.
Düýn söýen gyz
bu gün seni ýigrense,
Onüň sebäbini özüňden gözle!

Nobatguly Rejebow

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]