18:34
Üçekde däli bar! / satiriki hekaýa
ÜÇEKDE DÄLI BAR!

Mähelle aýaga galdy:
— Üçekde däli bar!
Köçäniñ ugry däliniñ bolşuna tomaşa etmek üçin gelenlerden doldy. Ilki polisiýanyñ daýanç nokadyndan, soñ polisiýa müdirliginden awtoulagly poliseýler geldi. Yzysüre ýangyn söndüriji gullugyñ işgärlerem gelip ýetişdi.
Däliniñ ejesi:
— Balam, oglum, düş aşak!.. Düşäýsene balajygym!.. - diýip ýalbarýardy.
Däli:
— Arçyn etmeseñiz, özümi aşak zyñaryn! - diýýärdi.
Ýangyn söndüriji gullugyñ işgärleri däli özüni aşak zyñsa gapmak üçin brezendi açyp gerip goýdular. Dokuz ýangyn söndüriji bir ujundan tutup tutan brezentlerini jaýyñ dört ýanyna süýräp ýörmekden ýadady.
Komissar:
— Haýyş edýärin, doganjygym, düş aşak! - diýip ýarym gorkuzyjy, ýarym ýalbaryjy äheñde dälini raýyndan gaýtarmaga synanyşýardy.
— Meni arçyn saýlañ, düşeýin! Yogsam özümi aşak zyñaryn!
Ýalbaranyña-ýakaranyña, gorkuzanyña gulak asmady.
— Doganjygym, nätdiñaý muny… Hany, bol, düşsene aşak!
— Bulara seret!… Meni aşak düşürjek bolup durman, özüñiz ýokaryk çykaýsañyzlañ…
Köpçülikden biri:
— Arçyn saýladyk diýsek näder? - diýdi.
Başga biri:
— Bolmaz-ow, bolmaz! - diýdi. - Heý, dälidenem bir arçyn bolarmy!
— Hudaý saklasyn… Çyndan arçyn etjek bolup duramzog-a…
Hasasyna söýenip duran bir goja:
— Bolmaz - diýdi. - Çyndanam, ýalandanam, oýundanam etseñiz, bolmaz.
— Belkäm, düşer…
— Düşmez. Men bulary gowy tanaýan. Bir gezek ýokary çykansoñlar, öldürseñem aşak düşmezler.
— Ilki aşak bir düşsün, soñ bir alajy bolar-la!
— Düşmez diýdim, düşmez!
Aşakdan biri:
— Seni arçyn belledik! - diýip gygyrdy. - Hany, düş indi aşak!
Däli bökjeklemäge başlady:
— Düşmerin! Şäher mejlisine agza saýlamasañyz, özümi aşak zyñaryn.
Goja ýanyndakylara:
— Nätdi? - diýdi. - Men size aýtmadymmy näme?
— Näme diýse edäýeliñ-le.
— Näme etseñizem düşmez, adam bir gezek üçege çykarlyk derejede däliredimi, bolany. Soñ hiç aşak düşmez.
Komissar:
— Saýladyk - diýip gygyrdy. - Seni şäher mejlisiniñ agzalygyna saýladyk. Hany, indi doganjygym aşak düş, dostlaryñy garaşdyrma!.. - diýdi.
— Düşjek däl! Şäher sowetiniñ başlygy ediñ, düşeýin!
Goja:
— Gördüñüzmi? - diýdi. - Size geregem şu. Ind-ä hiçem düşmeýär.
Garadere batan ýangyn söndüriji işgärleriñ başlygy:
— Şäher sowetiniñ başlygy edende üýtgejek zat barmy, edeliñ-de dynalyñ - diýdi. Soñra iki elini agzyna tutup, surnaýda gygyrýan ýaly gygyrdy: - Düş, doganjygym!.. Seni şäher sowetiniñ başlygy wezipesine belledik. Aşak düş-de işiñe başla!
Dälini bilini oýnadyp:
— Düşäýmen asyl - diýdi. - Gezip ýören dälini şäher sowetiniñ başlygy edip bellänleriñ arasynda näme işim bar? Düşjek däl!
— Ýeri, näme isleýäñ onda?
— Ministr etseñiz, düşerin!
Aşakdakylar az wagtlyk gürrüñleşip duranlaryndan soñ:
— Ýeri bolýa - diýdiler. - Seni ministrem etdik! Hany, indi düş aşak!.. Düş... seret, hemmeler saña garaşýar.
Däli başam barmaklary bilen burnuny ýapyp, beýleki barmaklaryny oýnatdy:
— Düşjek däl-aý! Bir telbäni ministr edenleriñ arasyna düşer öýdýäñizmi!..
— Ana, doganjygym, seni ministrem etdik, beýleki ministrler saña garaşyp dur. Bol, düş!..
— Ýagy kowalaýarmy yzyñyzdan, ynha düşerin welin, meni dälihana dykarsyñyz siz! Düşemok!..
Goja:
— Biderek janykýarsyñyz, düşmez ol indi! - diýdi. - Men bu dälileri gowy tanaýan-a. Sizi ministr etsinler, siziñem düşesiñiz gelmez.
Däli bogazyny ýyrtaýjak bolup gygyrýardy:
— Premýer-ministr etmeseñiz aýagymam ätjek däl, özümi aşak zyñaryn!
— Etdik-how, etdik!.. - diýip gygyrdylar. - Seni premýer-ministrem etdik.
Goja:
— Şonda-da düşmez! - diýdi.
Däli ýene aýnap başlady. Soñra:
— Patyşa etjek diýseñiz-ä, düşeýin! - diýdi. - Patyşa etmejek bolsañyz, özümi aşak oklaryn.
Gojanyñ aýdanlarynyñ barsy dogry bolup çykdy. Oña sala saldylar:
— Näme diýýäñiz? Patyşa edeliñmi?
Goja:
— Suw señrikden agdy- diýdi. - Indi ol näme diýse etmeli borsuñyz. Bir gezegem bolsa, eýtdi-beýtdi premýer-ministr-ä boldy.
— Seni patyşa saýladyk, gardaş! - diýip gygyryşdylar. - Hany indi, düş-dä senem aşak!..
Üçekde bolmajyny bolan däli:
— Düşjek däl! - diýdi.
— Näme isleýäñ? Patyşa-da etdig-ä seni!
— Ha-ha… Düşemok, imperator ediñ, düşeýin. Ýogsa-da özümi aşak zyñaryn.
Goja:
— Etmeseñiz zyñar özüni - diýdi.
— Etdik! - diýip gygyrdylar - Seni imperatoram etdik. Bol, indi düşsene aşak!
Däli:
— Siziñ ýaly tentekleriñ arasynda men ýaly imperatoryñ näme işi bar? - diýdi.
— Ýeri bolýa-la, başga näme isleýäñ? Diliñ gürlesin, biz edeli şony. Düşäýsene indi doganjygym!
Üçekdäki däli:
— Men imperatormy indi? - diýdi.
Aşakdan gygyryşdylar:
— Hakyky imperator sen!!
— Eger imparator bolýan bolsam, islesem düşerin, islemesem düşmerin... Içiñiz ýansa-da düşemok. Öläýiñ!
Komissaryñ gahary geldi:
— Zyñýan bolsa zyñyp dynsyn-aý, behh!… Hamana bir dälisi kemeljekmiş-dä dünýäniñ!.. - diýip, oýlandy.
Oýlandy oýlanmasyna, emma ol özüni zyñsa komissaryñ kellesini agyrdaýmaklary daşda däldi. Ýangyn söndüriji gullugyñ başlygy gojadan:
— Indi näme ederkäk? - diýip sorady. - Bu däli, heý, aşak düşjek dälmikä?
— Düşer.
— Nädip?
— Duruñ häzir, men düşüreýin!
Märeke gojanyñ dälini nädip aşak düşürjegini gaýgy edýärdi. Goja üçekdäki dälä:
— Imperator hezretleri!.. - diýip gygyrdy. - Ýogsa-da size altynjy gata çykmagyñyzy towakga etsem kyn görmersiñiz-ä?
Däli çyny bilen ýüz-gözüni çytyp:
— Ýeri bolýa-da - diýdi.
Ol üçege çykylýan ýerden içerik girdi. Basgançaga düşdi. Altynjy gatyñ penjiresinden märekä seretdi. Goja:
— Serim size sadaga!… Bäşinji gata çykasyñyz gelenokmy? - diýip sorady.
Däli:
— Düşäýerin! - diýdi.
Hemmeler haýran galdy. Goja dördünji gatyñ penjiresinden köpçüligi synlaýan dälä:
— Çuññur hormatlanýan imperatorym, ýogsa-da, size, üçünji gata çykmagyñyzy haýyş etsem bolarmyka? - diýdi.
Däli:
— Bolar, elbetde! - diýip, jogap berdi.
Däli indi üçünji gatyñ penjiresiniñ öñündedi. Ol indi bilini oýnadanokdy, aýnanokdy. Özüni hakykatdanam patyşa ýaly alyp barýardy:
— Mähriban imperatorymyzyñ ikinji gata çykasy gelenokmyka?
— Isleýärin.
Ol ikinji gata-da düşdi.
— Onuñ alyjenaplary birinji gata çykasy gelenokmyka?
Däli köçä inip, köpçüligiñ arasyna goşuldy. Göni gojanyñ ýanyna bardy. Elini gojanyñ egnine goýup:
— Häk, ýaşok! - diýdi. - Seniñem däli bolanyñ belli... Däli däliniñ ýagdaýyna gowy düşünermiş.
Soñra komissara ýüzlenip:
— Ýör, bakaly. Şindi meni dañ-da, dälihana ýolla - diýdi. - Dälä nähili çemeleşmeli eken, öwrendiñmi?
Dälini äkidenlerinden soñ, märeke gojanyñ daşyna üýşdi:
— Älhepus, ýaşuly! Nädip oñardyñ bu işi?
Goja:
— Eeee… - diýdi. - Añsat däl, tutuş kyrk ýyllap syýasatyñ içinde ýugrulyp-eýlendik.
Soñra uludan bir içini çekip:
— Ah, ahh!.. - diýdi. - Häzir aýaklarymda rowgat bolsa, menem üçege çykardym, onsoñ meni hiç kimem aşak düşürip bilmezdi…

Eziz NESIN.

Terjime eden: Has TÜRKMEN.
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 164 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Eziz Nesin | Рейтинг: 4.3/3
Всего комментариев: 13
0
13 gulbaharmyradova19   [Материал]
Bu sayta name bolday. Her kimin gmaili yazylgy

0
8 Mähriban   [Материал]
Haweran, terjimeçilik - gaty azaply iş. Üstünlikler! Goşgularyňyza-da garaşýas!

0
3 mango   [Материал]
Deli, elini burnuna götürüp nanik yaptı:
Däli elini burnuna sokup, oýun etdi:

Gözledip gör “nanik yapmak” diýip. Ol eli burna sokmak däl.
Buratina hem edýädi öýdýän… eliň başam barmagyny burnuňa diräp barmaklaryň bilen oýnamak…

—-

— Atlarsa atlasın be!… Bir deli eksik olur dünyadan!… diye düşündü.
— Zyñýan bolsa zyñyp dynsyn-aý, behh!… Hamana bir dälisi ýok eken-dä dünýäniñ!.. - diýip, oýlandy.
Hamana dünýänň bir dälisi azaljak ekend-ä… -dýilse dogry dälmi?

——

Deli gayet ciddi,
— Pekâlâ, dedi.

Däli bolşundan bäşbeter ýüz-gözüni çytyp:
— Ýeri bolýa-da - diýdi.
çyny bilen….

—-

Ulan, dedi, senin de deli olduğun nasıl belli… Deli, delinin halinden anlar.
Häk, ýaşok! - diýdi. - Seniñem däli bolanyñ belli... Däli däliniñ ýagdaýyna gowy düşünermiş.
“Ulan” žargon sözi… “oglan” sözüniň gysgaldylany… “häk, ýaşok” ýerine düşmändir…

——

Haydi bakalım, şimdi beni bağla da tımarhaneye gönder, dedi.
Ýör, bakaly. Şindi meni dañ-da, dälihana ýolla - diýdi.
Ýeri bakaly…” bolsa näder?

—-

Deliyi götürürlerken, meraklı bir kalabalık ihtiyarın etrafını sardılar:
Dälini äkidenlerinden soñ, märeke gojanyñ daşyna üýşdi:
“Merak” sözüni “märee” bilen bulaşdyrypsyň. Merak - gyzyklanma ýaly bir zat.

—-

Sonra bir göğüs geçirerek*,
Soñra gerinip:
Soňra bir uludan dem alyp:…

* Göğüs Geçirmek deyiminin anlamı: Üzüntülü bir şekilde soluk almak, içini çekmek anlamlarında kullanılmaktadır.

——

Gowy hekaýa.
Diýmek däliler “bir gezek ýokary çykansoñlar, öldürseñem aşak düşenoklarda”… :-)

Bellikleri bir gözden geçirseň Haweren daýy, belki peýdaly bolar.
Üstünlikler.
Gowy iş edýäň. Minnetdar.

1
4 Myhman0430   [Материал]
mango akga, ýaltanman arginaly bilen terjimäni deňeşdirip okaýanyňa haýran (haýran - hem türkçe hem türkmençe manysynda). ne to giden ýerlerini tapyp altarnatiw hödürlemgiň aýratyn öwgä mynasyp. malades.

bu terjimä-de, terjimeçäde peýdalymyka diýip pikir edýän. iller (daşary ýurtlular) eserini redaktirlemekleri üçin pul töleýän bolmaklaram ahmal.

hekaýany okap otyrkam, (siziň aýdanlaryňyzdan başga-da) käbir sözler beýle däl bolaýmasa diýdirdi. onsoň menem siziňki ýaly edip arginaly bilen deňeşdirip okap gördüm. türkleň diýşi ýaly: çorbada tuzum olsun misali. ýöne men altarnatiw hödürläp bilemok.

Bütün mahalle ayağa kalktı
Mähelle aýaga galdy

mahalle - kwartal, raýon manysy bar öýdýän türkçede.

karakoldan
polisiýanyñ daýanç nokadyndan

karakol - post manysam bar welin, bärde şol ýeriniň polisiýa bölüminden manyda bolaýmasa (polisaýanyň ýerli wekili (uçastkawoý)). gysgaça polisiýa bölüminden näderdi?

Dokuz itfaiyeci, uçlarından tuttukları...
Dokuz ýangyn söndüriji bir ujundan tutup...

ýa-ra "biriň" öňünden "hersi" diýen sözi ulanmaly ýa-da türkleňki ýaly "uç" sözüne "-lar" goşmaly. men-ä birinjini saýlardym.

dolaştırmaktan ter içinde kalmışlardı.
ýadady.
gara der boldular ýa gara dere batdylar diýseň nähili bolar.

Allah Allah… Sahiden muhtar yapacak değiliz ya…
Hudaý saklasyn… Çyndan arçyn etjek bolup duramzog-a…
Allah Allah - türkçede geň galmak, bolşuny geň görüp nägile bolmak ýalyrak duýgyny bildirýän sözmükä (ümlük) diýýän. bärde nägile "ýa' e-eý senemaý" diýen ýaly.

Hele bir kere aşağı insin, kolay! ("gerisi kolay" diyjek boldy öýdýan)
Ilki aşak bir düşsün, soñ bir alajy bolar-la!
aşak bir düşsün, galany aňsat.

Belediye başkanı yapın ineyim
Şäher sowetiniñ başlygy ediñ, düşeýin
indi sowet sözüne derek geňeş sözüni ulanylýa dämi? şäher geňeşiniň başlygy.
men bolsam-a onam ulanman ýöne häkim diýerdim. şäher häkimi.

Gördünüz mü, dedi, vaktiyle gerekti. Şimdi hiç inmez.
Gördüñüzmi? - diýdi. - Size geregem şu. Ind-ä hiçem düşmeýär.

Sonra iki elini ağzına boru yapıp yukarı seslendi
Soñra iki elini agzyna tutup, surnaýda gygyrýan ýaly gygyrdy
iki eli bilen turba ýasapdyr ýalyla.

siz de inmek istemezsiniz.
Sizi ministr etsinler, siziñem düşesiñiz gelmez.
sizem (kimem, haýsyňyzam) bolsaňyz düşesiňiz gelmez.

Bir kere nasıl olsa başbakan oldu.
Bir gezegem bolsa, eýtdi-beýtdi premýer-ministr-ä boldy.
bir kere - bärde "netijede" manyda bolaýmasa.
nasil olsa - nähilem bolsa

ýadadym. bu kadar yeter.

1
5 Myhman0430   [Материал]
doganjygyma deregem başga söz ulanylsa

arginalynda gowy bolan ýerem bar.
Aziz "kandırmaya çalışıyordu"
terjimeçi "raýyndan gaýtarmaga synanyşýardy"

0
6 mango   [Материал]
Mähelläň - raýon, kwartaldygyna başda gözüm düşse-de gňzümi ýumaýdym..
sebäbi mähelle köplük manysyny berensoň.... "bor-la" diýseňem bolarmyka diýýän.

hemem özüňe bellik: "arginal" däl-de "original"...
bir sözde iki ýaňlyş (meňki ýalňyş däldir, bilgeşleýin ýaňlyşanym üçin :-) )

1
7 mango   [Материал]
hawa, "doganjygym" hem biraz problemaly....
türkmen "jan dogan"-a diýýärem welin....bu ýerde "agam" ýa "inim" diýmelimikä?
bilemok, ýöne...

0
9 Hаwеrаn   [Материал]
Hekaýanyñ mazmuny, gozgaýan temasy, berýän signaly hakynda şeýleräk analizleriñ edilmegini, pikir alşylmagyny, edebi çekişmeleriñ bolmagyny islärdim:

Konu: İktidarın doyumsuzluğu hep daha fazlasını istemesi

Ana Düşünce: iktidara gelen kişilerin fütursuzca yükselmeye çalışması gücü eline aldıkça hep daha fazlasını isteyip bir hastalık haline gelmesi

Tez-Mesaj-İleti: Delinin biri bir kuyuya taş atar kırk akıllı çıkaramaz. O taşı yine kendisi gibi delinin biri çıkarır ve elinde olsa o kuyuya daha fazla taşı o atar. Yani siyasetin içinde yoğrulmuş insanların doyumsuzluğu doyumsuz istekleri bundan rahatsız olanların onu indirmek isterken daha fazla yüceltmesi onların yapmak istediklerini yine siyasetin içinde olan birinin ( delinin ) yapması. Daha sonra da böyle kişilere nasıl muamele yapılacağının öğrenilmesi.

Özet: Delinin biri dama çıkar. Sokak onu izlemek isteyenlerle baştan sona kadar dolar. Deliyi damdan indirmek için delinin annesi, polis, itfaiye gelir. Deliyi çıktığı damdan indirmeye çalışırlar. Deli damdan inmek için çeşitli isteklerde bulunur isteğinin her kabul edilişinde daha fazlasını ister ve isteklerinin ardı arkası kesilmez. Daha sonra halktan biri çıkar ve oradan indirebileceğini söyler. Deliyi damdan  indirir ve indirmek için ne yapılması gerektiğini açıklar.

Hikayenin Türü: Olay Hikayesi

İçerik Yönünden Hikayenin Türü:

Toplumsal hayatın aksayan yönlerini, alaya elverişli kişi, durum ve olayları abartarak güldürücü ve akıcı bir anlatımla verdi. Onun mizah hikâyeleri yalnız eğlendirmekle kalmaz, güldürücü durumlar, tuhaf karşıtlıklar aracılığıyla toplumdaki bozuklukları göstermeğe, bunların nedenlerini belirtmeğe de çalışır.

Olaylar:

1.) Delinin biri dama çıkar.
2.) Deliyi izlemek için insanlar sokağı baştan  başa doldurur.
3.) Delinin annesi, polis, itfaiye, deliyi çıktığı damdan indirmek için olay yerine gelirler
4.) Deliyi damdan indirmek için uğraşırlar.
5.) Deli damdan inmek için çeşitli şartlar sunar.
6.) Delinin istekleri kabul edilir. Her kabul edildiği  isteğin üzerine daha fazla istekler sunar ve kabul edilmesini yoksa atlayacağınız söyler.
7.) Halktan bir kişi hikayenin sonunda  kendisinin  de deli olduğu anlaşılan biri onu nasıl indireceğini bildiğini söyler.
8.) Halktan olan kişi söylediğini yapar ve deliyi damdan indirir.
9.) Damdan inen deliyi yakalarlar ve tımarhaneye gönderirler onu indiren kişinin kendisi gibi deli olduğu bu  yüzden nasıl indirdiğini öğrenirler.

İnsan ilişkileri : Mizah ve eğlenceye dayanır. Kamudan insanlar ve halk tan insanlar arasında geçen bir ilişki vardır. Görev sorumluluk  ilişkisi üzerine dayanır.

Kişiler:

Deli (ana karakter) delinin annesi, polis, itfaiye, halktan bir kişi (diğer deli) ve halk

Zaman:  kısa vak’ alı zaman kullanılmıştır. Zaman belirgin şekilde verilmemiştir. Hikaye içinde sezinletilmiştir. Delinin dama çıkması ve onun oradan indirilmesi arasında geçen bir sürede hikaye anlatılmıştır. Buradan da çok uzun bir zaman olmadığını anlamaktayız.

Mekan: Mekan açık bir ortamdır. Belirgindir. Çok fazla mekan kullanılmamış kısa zamanda geçtiği için hikayenin başından sonuna mekan aynıdır. Sokak ve apartmanın damıdır.

Dil- Üslup: Metin baştan sona kadar diyaloglar halindedir. Günlük konuşma dili kullanılmış. Mizahi ve alaycı bir üslubu vardır. Toplumsal olayları alaycı bir şekilde anlatmıştır.

0
10 Hаwеrаn   [Материал]
Örneğin:

Deli,
— Muhtar yapmazsanız, kendimi aşağı atarım! diyordu
itfaiye erleri, deli aşağı atlarsa tutabilmek için branda bezini açtılar Dokuz itfaiyeci, uçlarından tuttukları branda bezini apartımamn çevresinde dolaştırmaktan ter içinde kalmışlardı.
Komiser,
— Rica ederim, in kardeşim aşağı! diye yarı korkutmak istercesine, yarı da yumuşak bir sesle deliyi kandırmaya çalışıyordu
— Muhtar yapın ineyim! Yoksa kendimi aşağı atarım
Yalvarmak, yakarmak, korkutmak hiçbiri para etmedi
— Kardeşim, yahu… in be aşağı!
— Şunlara bak!… Beni aşağı indireceğinize siz yukarı çıksanıza…
Kalabalıktan biri,
— Muhtar yaptık diyelim, dedi Başka biri,
— Olmaz yahu, dedi, deliden muhtar olur mu hiç?
— Allah Allah  … Sahiden muhtar yapacak değiliz ya…
Bastonuna dayanmış bir ihtiyar,
— Olmaz, dedi, sahiden de, şakadan da yapsanız olmaz

Dil Sapmaları:

Yazar eserinde küfre yer vermemiştir fakat iki diyalogda argo kelimeler kullanılıştır.

Örneğin:

– Deli, elini burnuna götürüp nanik yaptı.
– Ulan, dedi, senin de deli olduğun nasıl belli… Deli, delinin halinden anlar
– Beybaba, nasıl yaptın bu işi yahu?…

Çevre: Sokak ortamı bulunmaktadır

Hikayenin Ekolü:  Aziz NESİN toplumsal gerçekçi ekolun temsilcilerindendir.  Yalın bir dille toplumdaki aksayan yönleri, yergiye elverişli tarafları abartılı tiplerle ironik bir şekilde anlatan roman, hikaye ve oyunları ile tanınır.
Toplumsal hayatın aksayan yönlerini, alaya elverişli kişi, durum ve olayları abartarak güldürücü ve akıcı bir anlatımla verdi. Onun mizah hikâyeleri yalnız eğlendirmekle kalmaz, güldürücü durumlar, tuhaf karşıtlıklar aracılığıyla toplumdaki bozuklukları göstermeğe, bunların nedenlerini belirtmeğe de çalışı.

Hikaye Üzerine Okur Düşüncesi:

Aziz Nesin bu hikayesini de olağan üstü bir güzellikte işlemiş. Toplumsal  konuları alaya alarak işlemiş ve başarılı bir şekilde  hikayede anlatmıştır. Niçin kendisine mizah ustası denildiğini bu hikayesinde de göstermiştir. Eseri okuyanları eğlendiriyor aynı zamanda da düşünmeye itiyor ve sorgulamaya sevk ediyor.
(Isa Çolaker)


Elbetde, herkes özünde bar zadyñ gürrüñini edýär. Bellikler gerek. Gynansak-da, bizde paýlaşylýan eseriñ mazmunynyñ üstünde pikir alyşýan agzalar ýok diýen ýaly. Harp ýalñyşlar, söz ýalñyşlar iñ soñky edilmeli bellik. (Iñ soñundan edilmeli bellikler öñünden aýdylyp öñem pikirini aýtmaga sakynyp duran ýaýdanjañ okyjylaryñ ünsüni sowýar).
Gerekli hasaplanymy düzetdim. Hasaplamadygym teswirlerde galdy.
Men hekaýanyñ signalyny bermeli ýaly berip bildim hasaplaýan. Galany hiç.
Hekaýa okyjysyny okap gutarýança ýylgyrdyp, şol bir wagtyñ özünde azajygam bolsa oýlanmaga we daş-töwereginde bolýan zatlar bilen baglanyşdyryp göz öñüne getirmäge iterip bilse, azabymyzyñ ýerine düşdügi.

0
11 Hаwеrаn   [Материал]
@Myhman. "Mahalle" sözüniñ kwartal, raýon manysynyñ bardygyny bilýän we bu ýerde "mahalle" sözüniñ manysynda däl-de, türkmen dilinde köpçülik, märeke manysyny berýän mähelle sözi ulanyldy.

Karakol - dogry manyny berjek bolsañ, "опорный пункт" (bizde "Daýanç nokady" ýada AGJM - Asudalygy goraýan jemgyýetçilik merkezi diýilýär, meselem, başga-da:
1) ГОМ - Городской отделение милиции (Роlisiýa bölümçesi),
2) Отдел полиции - Polisiýa bölümi / Emniyet müdürlüğü) bolýa.
Üns ber, distansiýa boýunça ýokardan aşaklygyna: ministrlik > müdirlik (управление ýa-da departament) > polisiýa bölümi > polisiýa bölümçesi > daýanç nokady (karakol).

Belediye başkanı - şäher munisipialetiniñ (şäher soweti) başlygy bolýar, we bu wezipä ýerli saýlawlar esasynda bellenilýär. Häkim başga zat (vali, mer) ol saýlanylmaýar, ony hökümetiñ başlygy belleýär.

0
12 Myhman0430   [Материал]
Aýdýanlañ dogry.
Eziziñ aýdanlary hasam.
Meñki ýöne gepiñ gerdişi.
Meñkileñ içinde kän bir möhüm zat yok. Bir, "sizem ministr bolsaňyz, düşmek islemezdiňiz" diýýän yerinde gereksiz podskazka bar diymeseñ. Mangoñkydaky burunly yer düzedilse gowy bolayjak yaly.

Kellä şeýle sorag gelyä. Gowy eseri terjime etseñ, eseriñ gowulygy terjimedäki yetmezleri yapmalymy?

Käbir eserler bolya. Olaryñ gyzyklylygy diliniñ çeperliginde däl. Onda-da çeper ýazýalar. Diyjek bolyanym aydyljak bolyan zat gyzykly.

Mysal üçin çehowyñ hamelyony gowy gören eserlerimiñ biri (türkmençesini okap göremok).

Şony gowy terjime etmedik bolsamam birinji gezek okana gyzyklydyr. Ýöne şol şeýle diyip terjimeçi terjimä sowuk-sala çemeleşse, özünden goşsa ya kemse... dogry bolarmy?

Siziñki şonyaly diydigim däldir. Siziñki erbet däl.
Bilmämsoñ sorayan. Mangoñ paylaşan A. Atabeyewiñ makalasyndaky yaly türkmende çereşnye yok diyip yerine igde diyäymelimi, ya asyl nusga sadyk galmalymy?

Ya orginalyna has yakyn bolya diyip gepleşikde kän ulanylmayan sözleri manysy düşnükli diyip ulanybermelimi? Şu terjimedäki "doganjygym" yaly. Inim, jigimem orginaldan daş däl.

Başga-da gyzykly soraglam bar. Olar soñ.

-1
2 olyarecep27   [Материал]
Nasıl da dalga geçmiş. Eğlenmemek elde değil. ☺
Tercüme de oldukça güzel olmuş. Sahneler gözler önünden geçiyor sanki.

0
1 Hаwеrаn   [Материал]
Hekaýany sesli diñlemek isleýänler üçin:
https://www.youtube.com/watch?v=SrE8-D28Zdg

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]