1 2 3 ... 27 28 »
GURJAK AÝY

Şeýle däldigine garamazdan, kartalarda Ýewropa nämüçun dünýäniñ merkezinde ýaly görkezilýär.
Şeýle däldigine garamazdan, kartalarda Ýewropa nämüçin bimöçber şekilde uly ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 49 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.10.2021 | Комментарии (1)

DEÑLERIÑ ARASYNDAKY BIRINJI: KOHEN

Behor Hanany tanaýarsyñyzmy?
Izmirde Žozef Romano tarapyndan (ispan-jöhit gatyşykly) ladino dilinde 1908-nji ýylda çykarylan “La Boz del Puevlo”  ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 26 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.10.2021 | Комментарии (0)

DIÑE BAHASY DÄL

Marketdäki bahalaryñ jedelini edýäris.
Üns merkezinde haýsy önümiñ haýsy marketde haýsy bahadan satylýandygynyñ çekişmesi bar.
Meseläniñ şu tarapyny welin hi ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 56 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (0)

Категория: Publisistika | Просмотров: 40 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 10.10.2021 | Комментарии (0)

WÝETNAM WE OWGANYSTAN

ABŞ we onuñ ýaranlary Owganystanda Talibana garşy yglan eden urşunda ýeñildi. Ýadyñyza düşýän bolsa, 1979-njy ýylda "ýerli we milli" owgan kommunisti Babrak Karmal r ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 104 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.10.2021 | Комментарии (0)

TÜRKMEN ÖÝ-PIKIRLERI (ses berilşik)

Meniň pikirimçe makala 15 一 20 gün dagy gijiräk çap edildi. Bähbit bola... Täçgeldi öz halkyna irde-giçde aýtamly zadyny aýdaýdy öýdýän...
... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 70 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (1)

KONFEDERASIÝA

Soýuza girmelimi, girmeli däl? Referendum golaýladygyça bir zat barha aýan bolýar. Garaşsyz döwlet bolsak biz totalitar soýuzdaky durmuşymyzdan ençeme esse gowy ýaşajak ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 77 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (1)

MILLI GOŞUN DÖRETMELI

Geliň, indi Tûrkmenistan garaşsyzlyk alypdyr, azatlyk baýdagyny parladyp dikipdir diýeliň. Eýsem, şonda, arkamyzda soýuzyň tanklary, ýadro ýaraglary direnip dur ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 52 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (0)

TÜRKMENSÄHRA RESPUBLIKASY

Magtymgulynyň azatlyga, garaşsyz döwlet gurmaga çagyrýan goşgulary 20-nji ýyllarda şahyryň guburynyň ýatan topragy bolan Türkmensährada her bir türkmeniň diliniň s ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 76 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (1)

JÜNEÝIT HANYÑ DÖWLETI

Häzirki wagtda ekologik dowzahda «gülläp ösýän» Daşhowuz etrabynyň hepbik ýaly halky bar. Emma birinji mümkinçlikde welin olaryň özbaşdaklyk, döwletlilik u ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 69 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (0)

IMPERIÝA WE HATAPGALA

Mälim bolşy ýaly, Russiýanyň öňki koloniýalaryndan diňe Finlýandiýa garaşsyzlyk hatyny alyp, häzirki döwre çenli özbaşdak ýaşap gelýär. Finler bilen deň azatlyg ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 42 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (0)

NEBIT HAKYNDA

Nebiti Türkmenistandan 1870-nji ýyldan bäri 一 ýagny 118 ýyl bäri daşap ýörler. Ýöne şu asyryň 20-nji ýyllaryna çenli jemi äkidileni 2 一 3 million tonnadan köp däl. Şonu ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 46 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (0)

SOÝUZ HEM GARAŞSYZLYK

Täçgeldi Gutlyýewiň «Soýuz hem garaşsyzlyk» atly publisitik işi 1991-nji ýylyň 16-njy martynda «Ýaş komunist» gazetinde çap edilipdi. Şondan ýe ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 50 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (0)

"MERKELN"

Biziñ mediýamyz nämüçindir premýer-ministr kansler Angela Merkeliñ aşygy!
Sebäbine hiç düşünip bilemok. Merkeliñ umumy jemgyýetçilik jaýynda ýaşamagymy ýa-da ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 76 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.10.2021 | Комментарии (2)

OWGANYSTAN WE ÝOK EDIJILER

Döredijilikli düşünje bilen doññaradaş bolup galan galyplaryñ arasynda müñlerçe ýyldan bäri dowam edip gelýän garpyşyk bar.
Birinjisi siwilizasiýanyñ ugr ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 67 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.10.2021 | Комментарии (0)

YGLAN EDILMEDIK URUŞ

(Owgan razwedkaçysynyň ýazgysy)

Bu kitapda Owganystan Demokratik Respublikasynyňdaky rewolýusion wakalar hakda gürrüň berilýär. Awtor ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 94 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (3)

OWGANYSTAN DERSLERI

ABŞ-nyñ sowet okkupasiýasyna garşy guramaçylyk eden "Talibany" 2001-nji ýylyñ 11-nji sentýabrynda ABŞ-na garşy terrorçylykly akt gurnandan soñ ABŞ "11-nji sentýabr" ak ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 78 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (0)

RUM DIÝDIÑIZMI?

Türk - Soltan Ýawuz Selim üçin eşek diýmekdi...
Türk - Koçi beg üçin bimessep ejnebidi...
Türk - Hoja Nasreddin Ependi üçin maslykdy, hilebazdy, bolgusyzdy. ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (5)

TASLANAN MUSULMANLAR

Hytaýdaky "Parallel gurluş" hakda düýn ýazdym. Şu gün bir musulman ýurduñ "Parallel gurluşyndan" söz açjagymy aýdypdym.
Ol ýurt - Aly Jinnahyñ, Muhammet Ykbaly ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 64 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2021 | Комментарии (0)

BULAM BAŞGA "PARALLEL GURLUŞ"

Ýeri, JHP-niñ deputaty Mahmut Tanala dogry düşündik diýeli, oñky düşnükli, erbet niýeti ýok.
Halk Tv-ä çykyp jemagat-parallel gurluşy öwüp ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 95 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.09.2021 | Комментарии (7)