1 2 3 ... 12 13 »

ÝAGŞYZADALARYÑ BAHARY

Dawut alaýhyssalamyň hikmetlerinde şeýle ýazylypdyr: «Akylly kişi şu dört pursatdan gapyl bolmaly däldir:
1. Rebbine mynajat etmekden;
2. Özü ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 39 | Добавил: Nuranа | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (0)

DERÝA GÖZBAŞYNDAN HAPALANMASYN

Edep-ekram, ahlaklylyk, arassalyk hakynda gürrüň edilende, näme üçindir, pikirler deňzine gark bolýaryn. Bütin durkum jümşüldäp, dünýe elenýän ýaly bolýa ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 143 | Добавил: Jeksparro | Дата: 12.09.2021 | Комментарии (9)

PÄK AHLAGYM BAÝLYGYM - BOLMASA GEDAÝLYGYM

Könäniň zyýanly galyndylary. Bu söz hut düýnki gün hem şeýle haýbatly ýaňlanyp, halkyň çemçeläp ýygnan edep-ekramyny, haýa-şerimini, ahlagyny, ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 87 | Добавил: Jeksparro | Дата: 10.09.2021 | Комментарии (0)

GARNYNY DOÝRUP, OKADYP BILMEJEK ÇAGAÑYZY DOGURMAÑ!

Bize ertiriñ hassahanalaryny, ýetimler öýlerini, türmelerini doldurjak, jahyl, elinden kär gelmeýän, serseri ýüz millionyñ hajaty ýok! B ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 185 | Добавил: Haweran | Дата: 30.07.2021 | Комментарии (11)

EDEPLI ILE ÝARAR

Mahlasy, her birimiziň durmuşynda her dürli häsiýetli adamlar gabat gelýän bolsa gerek. Wagty tygşytly tutmak iň bir gowy häsiýetleriň biri bolmagynda galýar. Her bir pur ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 143 | Добавил: Haweran | Дата: 27.06.2021 | Комментарии (2)

BIRAKIN OYNASIN ÇOCUKLAR

Bir gün seminere başlamadan önce kısa boylu güler yüzlü birisi geldi, Hocam elinizi öpmek istiyorum, dedi. Ben el öptürmekten pek hoşlanmadığım için, yanaktan öpü ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 34 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.06.2021 | Комментарии (0)

BIR ENÄNIŇ OGLUNYŇ MUGALLYMYNA HATY.

"Indi ol, siziň eliňizde.
Bu wagt hemişekisinden has ykjam geýinýär. Öňler ne saçlaryny daraýardy, ne-de köwşüne reňk çalmak endigi bard ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 128 | Добавил: Dark_Wolf | Дата: 13.06.2021 | Комментарии (2)

INÇE UMYT YŞK HESERI

Ahlak temasyndan

Ahlak temasyna degişli hat-petekler redaksiýa gelip gowuşsa-da olaryň käbirine jogap berilse, käbiri jogapsyz, kä-te bolsa hatla ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 123 | Добавил: Jeksparro | Дата: 12.05.2021 | Комментарии (4)

SYRL-U-SYRSYZ SETIRLER

''Gadyrly redaksiýa, siziň sahypalaryňyzda çap edilýän materiallar maňa ýaraýar. Söýgi hakda pikirlenmeli, ýöne dostluk, bagt hakynda hem oýlanmasaň bolmaz. Men iki ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 122 | Добавил: Jeksparro | Дата: 12.05.2021 | Комментарии (2)

SEN DE ONA VUR YAVRUM

Şiddet, yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da varlığını gösteren bir eylem ne yazık ki. Özellikle enerjilerin yükseldiği bahar aylarında parklarda ve okullarda ka ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 41 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.05.2021 | Комментарии (0)

ÇOCUK VE TEHNOLOJI DENGESI

Yaşadığımız yüzyıl teknoloji çağı olarak adlandırılmakta. Artık hemen hemen tüm işler teknoloji sayesinde çok daha hızlı şekilde halledilebiliyor. Çocuklar ise ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 41 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.05.2021 | Комментарии (0)

ANNE NEDEN ALLAH'I GÖREMIYORUZ

Çocuklara her fırsatta Allah’ı anmak ve anlatmak onlarda geniş bir bakış açısına ve düşünce dünyasına sebep olur. Özellikle 5-6 yaşlarına gelen çocuklar dün ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 60 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.05.2021 | Комментарии (1)

ÇOCUK ORUCU

Çocuklar için en etkili öğretme rollerinden biri model olmaktır. Kız çocuklarının bebeklerine annesinin Ona davrandığı şekilde davranması, erkek çocuklarının babaları gibi yür ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 47 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.05.2021 | Комментарии (0)

TEŞEKKÜR EDERIM EVLADIM

“Hiçbir anne baba evladına iyi bir eğitimden ve ahlaktan daha değerli bir miras bırakamaz.”

Her ebeveyn sahip olduğu maddi ve manevi imkânları ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 54 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.05.2021 | Комментарии (0)

2.6. Egin-eşik geýinmegiň medeniýeti

Egin-eşik adamzat durmuşynda aýratyn ähmiýetli zatlaryň biri. Rus halkynyň belli nakyllarynyň birinde aýdylyşy ýaly, biz öz gündelik durmuşymyzda her ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 113 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.04.2021 | Комментарии (2)

2.4.2. Nahar enjamlary we olardan peýdalanmagyň düzgünleri

Häzirki zaman ähliumy medeniýetinde nahar enjamlaryndan peýdalanmagyň düzgünleri aýratyn orun eýeleýär. Häzirki döwürde biziň iy ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 64 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.04.2021 | Комментарии (0)

ÄHLUMUMY EDEBIŇ ESASLARY

2.1. Salamlaşmak we görüşmek edebi, ýüzlenmek we tanyşdyrmak düzgünleri

Her bir işiň «bismilladan» başlanylyşy ýaly, döwlet gullukçylarynyň berjaý et ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 78 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.04.2021 | Комментарии (0)

ÇAGALARYMYZY ÖLDÜRÝÄRLER GADYRDAN, UKLAMA!

Meniñ bu makalam bir ahy-naladyr!
Ruhumyzy, gelejegimizi, arzuw-umytlarymyzy, hyýallarymyzy ýok edýärler:
Öz çagalarymyz elimizde ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 260 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.04.2021 | Комментарии (9)

ADAM BOL!

Ogul ata, gyz enä, dogan-dogana, goňşy goňşa, il-ile mährem bolanlygynda, şol öýüň, şol obanyň, şol ýurduň bereketi artyp, onuň üstünde abadanlyk, agzybirlik höküm sürýär. Edeb ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 89 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.03.2021 | Комментарии (0)

DÖWLET GULLUGYNYŇ EDEBI WE DIPLOMATIK PROTOKOLYŇ ESASLARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň okuw meýilnamasyna girizilen adybir ders bu okuw gollanma ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 168 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.02.2021 | Комментарии (0)