18:56
"Pars äheñleri" sikli
PARS ÄHEÑLERI - 1925

Saplandy meñ köne derdim köñlümden,
Serhoşlyk ýok ýüregime dert berýän.
Men Tähranyñ mawy gülleri bilen,
Häzir çaýhanada derdim bejerýän.

Çaýhanaçy bir gerdenlek pyýada,
Goý, bu rus galsyn - diýip - haýrana,
Aragyñ deregne, ondan zyýada
Gyrmyzy çaýyny getirýär maña.

Hojaýyn, sen juda magtama çaýyñ,
Açylypdyr bagda al-ýaşyl güller.
Maña gül ýüzünden serpip nikabyn,
Ýönelige gaşyn kakmady gözler.

Rus illerinde düýbünden başga,
Gyzy it deý baglap goýman zynjyra
Gaýta öpüşmegi öwrenýäs başdan,
Urup-sögmän ýa güýç bermän hanjara.

Ýañagy şapak deý gülgün jemally
Diñe sallanşynyñ bahasyn alsyn:
Ataýyn başyna Horasan şalyn,
Düşäýin ýoluna Şiraz halysyn.

Men ýalan sözlemen, guý, ajy çaýyñ,
Munda ýersiz ýere galmasyn sowap.
Özüm öz-özümiñ başym çaraýyn,
Men señ üçin berip bilmerin jogap.

Gardaş, garşy-garşy gapa bakmagyn,
Başga gapysam bar gül açan bagyñ.
Maña ýönelige gaşyn kakmady,
Ala gözler ýüzden serpip nikabyn.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Baryp şu gün bir bakgalyñ ýanyna,
Soradym men: "Haýsy puluñ gadry kän?
Öwret maña Lälejanyñ şanyna,
Parsylaryñ "söýýän" sözün gadyrdan".

Baryp şu gün bir bakgalyñ ýanyna,
Soradym men: "Ýel öwüsýär diýmeli...
Öwret maña Lälejanyñ şanyna,
Parsylaryñ "posa" sözün diýmegi".

Ýene baryp şol bakgalyñ ýanyna,
Diýdim oña: "Ýürek syryn ýaýaýyn.
Öwret maña Lälejanyñ şanyna,
Neneñ edip "sen meniñki" diýeýin?"

Bakgal maña jogap berdi şobada:
"Söýgi hakda aýdylmaýar söz bilen.
Söýgüliler düşünşerler mydama,
Näzli bakyş bilen, gara göz bilen.

Posanyñ ady ýok... Posa diýseler,
Ýatlarlar gül açan ýaşyl ýazlary.
Daşa ýazlan ýazgy däldir posalar,
Leblerde galýandyr onuñ yzlary.

Söýen ýürek dözer gijä, gündize,
Gorkma yşkyñ baharyndan, gyşyndan.
"Sen meniñki" diýjek bolsañ şol gyza,
Perenjisin syrmalysyñ başyndan".

Terjime eden: Halyl KULYÝEW.

* * *

Sen aýtdyñ: "Meşhur Saady mydama
Ogşar eken öz ýarynyñ göwsünden".
Tagapyl et, läläm, pursat ber maña,
Öwrenerin şeýdip öpmegi men hem.

Sen aýtdyñ: "Ýefratdanam uzakda,
Gülçe ýokmuş näzli-näzli gözeller".
Söze çeper bolan bolsam, sen hakda
Dörederdim täze, täsin gazallar.

Şol gülleñ üstünde ganatym ýaýyp,
Keserdim men läleleriñ hemmesin.
Goý, dünýäde Şaganeden ajaýyp,
Ýeke gül hem, ýeke gyz hem bolmasyn.

Seniñ bu öwütleñ gury bahana.
Gowsy olar bilen örteme meni.
Şahyr bolup indimmi mwn jahana,
Şahyr şekilli-de ogşaryn seni.

Terjime eden: Halyl KULYÝEW.

* * *

Eý, meniñ Şaganäm, eziz Şagane!
Çünki, meñ watanym demirgazykda.
Şoñ üçin gürläýin Aýyñ yşygna
Tolkun atyp ýatan çowdary hakda.
Çünki, meñ watanym demirgazykda.

Çünki, meñ watanym demirgazykda.
Ol ýerde has äpet asmanyñ Aýy.
Rýazana deñeşdirseñ Şirazy,
Ejiz geler owadanlyk babatda,
Çünki meñ watanym demirgazykda.

Şoñ üçin gürläýin, Aýyñ yşygna,
Çowdarydan alnan saçlarmy oýna,
Sypala, mynçgala, erkine goýma.
Ynjydan kölege düşmez keşbime,
Şoñ üçin gürläýin, Aýyñ yşygna.

Tolkun atyp ýatan çowdary hakda
Oýlan, synlap buýra-buýra saçlarmy,
Gülüş sen, degiş sen, kakyp gaşlarñy.
Ýöne geçen zady maña ýatlatma,
Tolkun atyp ýatan çowdary hakda.

Eý, meniñ Şaganäm, eziz Şagane!
Dogduk mekanymda saña meñzeş gyz -
Saña juda meñzeş hem ýeke-ýalñyz,
Belki, oýlanýandyr men hakda ýene.
Eý, meniñ Şaganäm, eziz Şagane!

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Ykbalym Bosfora eltenok meni,
Ol barada sorama sen gül meñiz.
Maña gara gözleriñde göründi
Gögümtil ýalyn dek çyrpynýan deñiz.

Bagdat bazarynda bolmadym saýyl,
Ýüpek, hyna satmak üçin gyssana.
Gel bir pursat gül kamatyñ synlaýyn,
Dynjymy alaýyn dyzyñ ýassana.

Soñ meni tapmarsyñ, çekseñem zary,
Tutmasañ şu pursat ötmezden burun.
Men Russiýañ ady belli şahyry
Hem seniñ bäş günlük myhmanyñdyryn.

Men añymda şirin sazy garmonyñ
Aý aýdyñda üýrýän itleriñ sesi.
Döredimi sende arzuw-armanym -
Şol ýaşyl ülkäni görmek höwesi.

Seniñ yhlasyñdyr maña gel diýen,
Gelmedim, bu ýere bolman durarym.
Gollaryñ ak sonañ ganaty deýin
Daşyma çyrmaşyp aldy kararym.

Jana aram gözleýän men bu çakda,
Geçen günlerimden käýinmesem-de.
Gürrüñ ber gyz, gözel watanyñ hakda,
Rahatlyk dermany bar sesiñde.

Dyndar gussalardan guba gaz meni,
Söýgi sözleriñe maýyl et, maýyl!
Küýsäp garmon sazyn, rus gyzyny
Uldan dem almaýyn, gama batmaýyn.

Eltmese-de ykbal Bosfora meni,
Özüm deñzi, göz öñüme getirin.
Oñ mawy ýalyn dek çyrpynyşyny
Seniñ gözleriñde görer otyryn.

Terjime eden: Ahmet GURBANNEPESOW.

* * *

Nepis güller guçup ýatyr düz ýeri,
Zagpyran ülkäniñ agşamlarynda.
Haýýamyñ döreden aýdymlaryndan
Meñ üçin, eý peri, aýtsana sen-de,
Zagpyran ülkäniñ agşamlarynda.

Ownuk kebelek deý üýşdi ýyldyzlar,
Aýyñ ýagtysynda nurlandy Şiraz.
Maña parslañ gelin-gyzlañ başyna
Çadra ýapmasy ýaranok biraz.
Aýyñ ýagtysynda nurlandy Şiraz.

Ýa-da gyzlar yssyda-da üşýämi?
Şonuñ üçin mis bedenin ýapýamy?
Ýa özlerniñ hasam söýleri ýaly,
Islänokmy ýüzün Güne ýakmany.
Şonuñ üçin mis bedenin ýapýamy?

O ýapynja bilen hemra bolma sen,
Bu gysga wesýeti unutma hergiz.
Onsuzam ömrümiz gysga berlipdir,
Bagt paýymyz çäkli, eý, mähriban gyz,
Bu gysga wesýeti unutma hergiz.

Täleýdäki ýaramazja zatlañam
Öz bolşuna görä gözelligi bar.
Şoñ üçinem gülden näzik ýañagy
Älemden gizlemek örän hata bor.
Tebigat berdimi, diýmek, ol derkar.

Nepis güller guçup ýatyr düz ýeri,
Başga ülke girýär meniñ kalbyma.
Haýýamyñ aýtmadyk aýdymlarynam
Men aýdyp bereýin näzenin peri
Nepis güller guçup ýatyr düz ýeri.

Terjime eden: Atajan TAGAN.

* * *

Howa tämiz, mawy öwsüp dur asman,
Gülleñ gujagyna çykdym seýrana.
Eý ýolagçy, bolsañ ýollara rowan?
Hiç ýetmersiñ çañap ýatan meýdana.
Howa tämiz, mawy öwsüp dur asman,

Düzlükden ýörärsiñ bagdan barýan deý,
Baglar munda saña gujagyn açar.
Güllerem şemala saçyn darýan deý,
Ygşyldar, çar ýana atyryn saçar,
Düzlükden ýörärsiñ bagdan barýan deý.

Gülleñ pyşyrdysy hem ygşyldysy,
Saadyñ gazallary ýaly mylaýym.
Nazaryña nazar beren şöhlesi,
Şuglasyna altyn çaýylan Aýyñ.
Saadyñ gazallary ýaly mylaýym.

Eşdiler periniñ näzijek sesi,
Pessaý, tüýdük çalşy ýaly Hasanyñ.
Gaýgy-gamdan azat bolar dünýesi,
Giñ gujakda saza gulak asanyñ.
Tüýdügi ne ajap aşyk Hasanyñ.

Bu boluş bir bagtyñ çüwmesi ýaly,
Dynç alsyn ýollardan ýorulyp gelen.
Men bu öwsüp duran salkyn şemaly
Içýän, kepän, teşne leblerim bilen.
Öwsüp duran bu ýakymly şemaly.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Sowuk aýyñ altyn reñk telleri,
Otlaryñ kalbynda ysy bar ýazyñ.
Gezmäge ýakymly sähra-çölleri,
Mawy öwsen bu sypaýy diýaryñ.

Bu ýerlerden örän uzakda Bagdat,
Onda ýaşap öten Şährizad hanym.
Indi oña geregi ýok hiç bir zat,
Sowulypdyr öñki şowhuny bagyñ.

Ol alys ülkeleñ ruhy bu gün
Ot bolup gögerdi mazar başyna.
Eý ötegçi, hany bäriñe öwrül,
Mazara bakma-da, garan daşyña.

Seret, al güllere yşk edýär lebler,
Baksana, çar ýanyñ neneñ hezillik.
Barlyş ýüregiñde duşmanyñ bilen,
Şolam señ kalbyña berer ýeñillik.

Söý, ýaşa, ömür sür, sen bu jahanda,
Altyn Aý yşgynda öpüş keýp bile.
Ýöne öten-geçenlere bakañda,
Degmäweri dirileriñ keýpine.

Bu sözleri aýdyp öten Şährizad,
Muny tekrarlaýar ýapraklar ýene.
Kim dünýede küýsemese hiç bir zat,
Dady-bidat şo bendäniñ gününe!

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Horasanda bir ajaýyp gapy bar,
Bosagasy örtülipdir gül bile.
O ýerde bir peri-peýker ýaşaýar,
Horasanda bir ajaýyp gapy bar,
Arman, ony açyp bolmaz el bile.

Gollarymda güýjem ýeterlik ýogsam,
Meniñ saçlarymda altyn-zerem bar.
Bendi boldum periñ sesine hasam.
Gollarymda güýjem ýeterlik ýogsam,
Arman oñ gapysyny açyp bolmaýar.

Söýgüdäki mertligimden ne peýda,
Aýdyñ, aýdymlamdan kim lezzet alsyn?!
Eger Şage söýüp, bolmasa şeýda,
Gapyny hem açyp bilmejek bolsam,
Söýgüdäki mertligimden ne peýda.

Çen boldy, gaýdaýyn, Rus garaşýar.
Eýran, indi senden daşlaşmalymy?
Öz dogduk ülkäme meñ söýgüm joşýar,
Señ bilen ömürlik hoşlaşmalymy?
Çen boldy, gaýdaýyn, Rus garaşýar.

Hoş gal, eý perizat, hoş gal, perizat,
Açyp bilmesem-de gapyñy seniñ,
Maña bagş eýlediñ ajap bir hasrat,
Ýurdumda aýdymym bolarsyñ meniñ.
Hoş gal, eý perizat, hoş gal, perizat,

Terjime eden: Italmaz NURYÝEW.

* * *

Eý, sen, Ferdöwsiniñ mawy mekany,
Baky orun berip öz hakydañdan
Saklarsyñ, mähriban, rusy - meni
Çykaryp bilmersiñ ömür ýadyñdan.
Eý, sen, Ferdöwsiniñ mawy mekany.

Bilýärin, şeýle bir gözel sen, Eýran,
Şamçyrag dek ýanýar güllerin seniñ.
Hem uzak ülkeden, haýran men, haýran
Bir habar buşlaýar kalbyma meniñ
Bilýärin, şeýle bir gözel sen, Eýran.

Gör, ahyrky ýola içýärin bu gün
Hoş ysly, atyrly al şerabyñdan.
Şage, señ sesiñem, bu aşyk göwün
Lowlap tutaşýarka yşgyñ odundan,
Gör, ahyrky ýola eşidýän bu gün.

Hiç haçan unudyp bilmerin seni,
Bu täsin ykbalym - ykmandalygym
Duşuranda ýakyn-ýatlara meni,
Saña bagly bolar gepim, hyýalym.
Hiç haçan unudyp bilmerin seni,

Bagtsyz borsuñ öýdüp etmen alada,
Herhal gitsin diýip tukatlyk senden.
Bir aýdym goýýaryn Rus barada.
Hiñlenip, men hakda oýlansañ birden
Ses goşaryn seniñ sesiñe her dem.

Terjime eden: Italmaz NURYÝEW.

* * *

Şahyr bolmak diýmek, düşnükli bary,
Bozmasañ durmuşyñ kanunyn eger,
Öz näzik teniñe urup hanjary,
Özgelere şatlyk bermekdir, meger.

Şahyrmyñ, kalbyña ýakyn sährany
Wasp edip, ýetir sen sözleñ öýdümin.
Ýok, bilbil hasap däl, örtemez jany
Hem gaýtalap ýörer şol bir aýdymyñ.

Toty guşam illeñ düzen nagmasyn
Gaýtalap, hemişe bolup ýör gülki.
Goý, sesiñ ýatlatsyn gurbagañ sesin,
Emma aýdymlaryñ bolsun özüñki.

Içgini gadahan eýlän mahaly,
Muhammet Gurhanda hile gurapdyr.
Kalba gussa çökse gelse gahary
Şahyrlañ dadyna ýetýän şerapdyr.

Şahyr gitse söýgülsini gerekläp,
Özgäñ düşeginden tapsa ol ýaryn,
Meýiñ güýji bilen gaharyn örkläp,
Gyzyñ gujagyndan sançmaz hanjaryn.

Ýöne gabanjañlyk oduna ýanyp
Öýe çenli için hümleder gider:
"Öterin dünýeden sergezdan bolup,
Nätjek-dä, takdyrdan sypma ýok, meger..."

Terjime eden: Italmaz NURYÝEW.

* * *

Ezizim, elleriñ ak sona kimin,
Ýüzýärler saçymda maýdallaryna.
Dünýä inen aýdyp söýgi aýdymyn,
Soñ ýene dolanýar aýdanlaryna.

Öñ aýdym aýdýardym menem gül ýaly,
Indi gaýtalaýan öñki aýdymym.
Şoñ üçindir uludan den alýany,
Süññüne näziklik ornan beýdimiñ.

Teýkaryna çenli söýeñde birden
Ýürek harsañ düre dönýär, dilberim.
Indi ejiz mañ ylham bererden
Tähranyñ aýydyr tämiz gollaryñ.

Neneñsi ýaşaryn barmydyr bilen?!
Eziz Şagä bagş edemde yşgymy:
Gojalamda öñki aýdymlam bilen
Ýyldyp bilerinmi göwün göşgümi?

Gül sährada, ak sonalar kölünde
Bolsa gowy, bardyr her zadyñ orny.
Ýaman goşgy ýazyp Şiraz ilinde
Heý ýaşap bolarmy, ýaşap bolarmy,!

Bu aýdymlam üçin käýinip durman:
Ýatlasañyz ardur gitdi diýgeý siz.
Ol ne gözel aýdym aýtjakdy, arman,
Goşa sona heläk etdi diýgeý siz.

Terjime eden: Ahmet GURBANNEPESOW.

* * *

"Neçüýn Aý ýüzüne tutupdyr perde,
Lowurdanok Horasanyñ baglary.
Göýä rus sährasynda, bir ýerde
Dumanda ýörün men agşam çaglary" -

Şeý diýip, soradym, Läläm, sebäbin,
Gijelerne sessiz serwiden, ýöne
Diýýän ýaly: bu syr däl bize mälim,
Başlaryn buýsançly tutdular göge.

"Ne sebäpden Aýyñ ýüzi gaýgyly"
Diýip, al güllerden soradym çyndan.
Olar diýdi: "Ony özüñ duýmalu,
Gülleriñ gussaly ygşyldysyndan".

Bägüliñ gabagy tirpindi çala,
Ýapraklary gizlin syrlary açdy:
Señ Şaganäñ göwni senden başgada,
Señ Şaganäñ özge bilen ogşaşdy.

Diýdi:
Rus zat añşyrmaz bu ýerde
Beden beden küýsär, ýürek - aýdymy".
Şoñ üçin Aý ýüzne tutupdyr perde,
Şoñ üçin ýitipdur gijäñ aýdyñy.

Biwepalyk, seni kän gördi dünýä,
Nätjek, käte sowa düşýä bijeler.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ýöne şugla saçyp ýene görünýä
Gül goýny sapaly gülgün gijeler.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Eý, telbe ýüregim, tolgunma beýdip,
Gör, bagt şeýle bir aldapdyr bizi.
Diñe haýyş bolar pukarañ sözi,
Eý, telbe ýüregim, tolgunma beýdip.

Aý egnine zerden lybasyn geýip,
Kaştanlañ üstünden döküp dur nurun.
Läläniñ dyzyna başymy goýup,
Nikaby bilenem ýüzüm örterin.
Eý, telbe ýüregim, tolgunma beýdip.

Kämahal barymyz çagalar deýin
Hem-ä aglaýarys, hemem gülýäris.
Bu dünýäñ oýnuna bolýarys boýun,
Şatlyga, hasrata biz döz gelýäris.
Eý, telbe ýüregim, tolgunma beýdip.

Aýlandym, agtardym bu giñ dünýäni,
Bagtyñ gözleginde boldum awara.
Bes, tapsam bagtymyñ birje bölegni,
Galanyny gözläp galman azara.
Eý, telbe ýüregim, tolgunma beýdip,

Durmuşdan umydym bar meniñ häli,
Täze güýç ýygnarys, toplarys ýene.
Ýar dyzynda başyñ goýup mazaly
Şu ýerde bir, ýürek, dynjyñ alsan-a.
Durmuşdan umydym bar meniñ häli.

Belki, duçar etmän bir şum täleýe,
Durmuş gülüp bakar, begendir bizi.
Şadyýan bilbiliñ owazy bile
Hüwdülär ol biziñ päk söýgümizi.
Eý, telbe ýüregim, tolgunma beýdip.

Terjime eden: Italmaz NURYÝEW.

* * *

Eý, sen ýaşyl ülke, şatlyk diýary,
Aýdyma bagş etdim namysy-ary.
Eý deñiz şemaly, gohuñ bes et sen,
Bilbil gülüñ çagyryp dur, eset sen.

Görýärmiñ başyny egýär gül ýene,
Diýmek aýdym ýarapdyr oñ göwnüne.
Eý deñiz şemaly, gohuñ bes et sen,
Bilbil gülüñ çagyryp dur, eset sen.

Sen henizem çaga, bu şeksiz ahyr,
Üstesine menem, nätjek-dä, şahyr.
Eý deñiz şemaly, gohuñ bes et sen,
Bilbil gülüñ çagyryp dur, eset sen.

Ezizim Geliýa, sen güle-güle
Ýola çyksañ, duş gelersiñ kän güle.
Köpüsi baş egip geçse-de hetden,
Ýalñyz gül ýylgyryp garar ýürekden.

Gel, bile ýylgyryp ikimiz, janym,
Bakaly ýüzüne bu şat mekanyñ.
Eý deñiz şemaly, gohuñ bes et sen,
Bilbil gülüñ çagyryp dur, eset sen.

Eý, sen, ýaşyl ülke, şatlyk diýary,
Aýdyma siñse-de ömrümiñ bary,
Şahalañ astynda, duýman hiç bir müýn,
Bilbil gülün öpýär Geliýa üçin.

Terjime eden: Italmaz NURYÝEW.

* * *

Uýam Şura bagyşlanýar

Men bir bu dünýäde ötegçi kişi,
Sen gal şadyýana elleriñ salgap.
Sen kimin mylaýym güýzüñ güneşi,
Özüñi ýerliksiz örteme aglap.

Men ilkinji ýola aldym aýdan
Ilki gezek serginlikden ýylyndym.
Garaşýaryn umyt edip Hudaýdan,
Uçup giden söýgä -
ýel deýin ýyndam.

Bary özümizden boldy, nädeýin,
Meñ gara mañkaýym şor ýer mysaly.
Bir özüm bar zada günäkär deýin
Hem ýürekde dogduk ülkäñ wysaly.

Bu şeýle. Ýaşyryp bolmaýan duýgy.
Gülmez ömrün aýralykda ötüren.
Eý, mähriban uýam, ýalñyz bir söýgi
Ikimizi bu watana getiren.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Aýly agşam,
Mawy agşam siz kibi
Menem bir wagtlar gözeldim, ýaşdym.
Duşumdan uzaga uçdy-da gitdi
Saklap bolmaz,
gaýtalanmaz ýaşlygym.

Gözler kütelipdir,
solupdyr göwün.
Howur bolsa azalypdyr ýürekde,
Aýly agşam,
Mawy agşam, bagtly gün,
Indi diñe arzuw edýän siz hakda.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Güller maña bakyp, diýýär: - Elwüdag,
Başlaryny aşak egip, dildarym.
Sebäbi men synlap bilmen elmydam,
Diýarymyñ hem olaryñ didaryn.

Söýgülim, bolýar-da, ýeri bolýar-da!
Zemini, olary gördüm, gidýärin.
Ölümi ýatladýan saññyldyny-da
Mylaýymlyk diýip kabul edýärin.

Şoñ üçinem aýdym goýman gursakda,
Ýürek sözün aýdyp, gitmek bolýandyr.
Ýene tekrarlaýan; her bir pursatda,
Dünýäde ähli zat gaýtalanýandyr.

Parhy näme - başga birisi geler,
Giden gam-hasratyn galdyryp gider.
Bir-ä munda galan,
hem soñra gelen
Öñküdenem oñar aýdym döreder.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Ýapraklar dökülýär,
Ýaprak dökülýär,
Kimse bu ýüregi şat edip biler?
Iññildäp şemalyñ sesi eşdilýär,
Dostum, bu ýüregi kim köşeşdirer.

Agralan bu arhyn gabaklam bile
Men Aýa seredýän atyp ümzügi.
Ine-de horazlar gygyrdy ýene
Bozup tukat duran bu ümsümligi.

Dañ saz berýär. Mawy. Gün oýanmanka,
Rahatlanýan synlap ýyldyz känini.
Pal atsañ, nähili islegiñ barka,
Bilemok men näme küýseýänimi.

Bu boluşda nämäñ arzuwyn etjek,
Öz ýüregñe düşse özüñ, öýüñde?
Küýsärdim men: häzir juda oñatja
Bir gyz dursa penjiräniñ öñünde.

Ol gözel gyz gülýän mawy göz bilen
Özgä däl-de,
Diñe maña baksady!
Köşeşdirse täze duýgy, söz bilen
Ýürekde besleýän şeýle maksady.

Şeýdip, gussa çekmän aý aýdyñlykda
Bolardym men, belki, tüýs bagty gelen!
Hem aýdyma-saza eräp gitmezdim.
Bagtly bolup özgäñ ýaşlygy bilen
Öz öten ýaşlygma ahmyr etmezdim.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Eý, egbarlan klýonym, egniñde buzdan jinde,
Näme bükülip dursuñ, ak srygynyñ içinde.

Aýt sen gören-eşdeniñ, neçüýn gaşyñ çytar sen,
Göýä obadan daşa gezelenje çykan sen.

Serhoş garawul kimin, çykyp gaýly ýollara,
Meñzeýäñ garda galyp, agyr derde ýolgana.

Häzir meniñ özümem aýak üste yranýan,
Şu bolşuma öýe-de ýetmejegme ynanýan.

Söwüde duşdum munda, hanha sosna uzakda,
Syrgynda aýdym aýtdym olara tomus hakda.

Menem häzir özümi deñeýän klýon bile,
Sen deý hala düşen däl, ýöne entek gögele.

Hem ýitirip edebim, çekip derdi-yzany,
Guçýan, kişiñ aýalyn guçan deý, berýozany.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Taýsyz gije! Aý aýdyñlyk süýt ýaly,
Dünýä öwşün atýar gyzyl-ýaşylly.
Menem öz göwnüme, kalbymda häli
Gorap ýörün ýitirilen ýaşlygy.

Sowap giden ýyllañ köne hemdemi,
Sen bu oýny muhabbete deñeme.
Goý, altyn Aý şöhlä gark etsin meni,
Saçlarmyñ üstüne nur saçsyn ýene.

Goý, ol şöhle ýoýlan keşbimi meniñ
Görklendirsin hem ýagtyltsyn dünýäni.
Meñ söýgimi rer edip bilmersiñ,
Başarmaýşyñ ýaly meni söýmäni.

Söýmek bir ömürde bir gezek bolar,
Şoñ üçinem, sen gyz, maña bigana.
Otyr bizi ýersiz aldan lipalar
Aýagyn dyza çen çümdürip gara.

Bilýän, aýym, seniñ mawy şöhläñde
Biziñ duýgymyza berse-de gylaw,
Olar lipañ ap-ak gülleri däl-de,
Olar şahadaky gar bilen gyraw.

Söýgi döwri duşdan geçdi bireýýäm,
Herimiz terk etdik özgäniñ goýnun.
Indi bu gün birek-biregi söýmän,
Diñe oýnaýarys muhabbet oýnun.

Aý, bolýa-da, sypala, guç, oýna sen,
Posañ bilen ýet bir günlük myrada.
Goý, ýürekde baky bahar ýaýnasyn
Hem söýen gözelmi salaýyn ýada.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Söýeñogam, köýeñogam men diýip,
Ýokmy, heý birjigem görküm-görmegim.
Aşak bakýañ keýpiñ meýinden doýup,
Gerdenimde gezmeleýär barmagyñ.

Hyjuw bary dyñzap duran sen zene
Mährimem ýok, gahrymam ýok birhili,
Bagra basanlañdan gürrüñ bersene,
Gör, kimler guçduka bu inçe bili?

Kölgä dönüp geçip gitdi o günler,
Asla peselmedi kalbyñ ataşy.
Senden rahat tapdy ençe göwünler,
Indem meñ döşüme goýupsyñ başy.

Gözüñ süzüp melul-melul garýakañ,
Başga birin küýseýäniñ bilýärin.
Aý, menem sen diýip ölüp barýan däl,
Göz öñümde alysdaky dildarym.

Ýanamagyn bu halaty ykbala,
Ýeñleslikden bir nyşandyr bu halat.
Duşdum saña tötänleýin bir ýola,
Ýylgyrjyklap: "Bol - diýerin - salamat".

Senem öz ýoluña borsuñ rowana,
Günler "ýükli geçer"... Islärsiñ gowsun.
Degmegin sen öpülmedik juwana
Hemem ýanmadyga atmagyn owsun.

Söýgi hakda täze duşan aşnaña
Süýnüp-sarkyp, gürrüñ berip gelýärkäñ,
Ýol ugrunda ýene duşaryn saña,
Ilkagşam gezmäge çykamda, belkäm.

Şonda gysmyljyrap başga birine,
Edep bilen egip heserli seriñ,
Ýuwaşjadan: "Salam" diýersiñ ýene,
Menem: "Salam, gurgunmysyñ" diýerin.

Hiç bir duýgy galdyratmaz kalbymy,
Hiç bir duýgy ony heýjana salmaz.
Öñ bir söýen bolmaz yşkdan algyly,
Öñ bir ýanyp-köýen dolanyp ýanmaz.

Terjime eden: Annaly BERDIÝEW.

* * *

Kim men? Näme? Diñe arzuwçyl adam,
Mawy gözlem siñip gitdi tümlüge.
Men bu ömri geldi-geçer ýaşadym,
Zeminiñ ýüzünde özgeler bile.

Señ bilenem köne endigme görä
Öpüşýän, ozal öpdüm köpleri.
Otluçöp dänesin çyzan deý göýä,
Aýdýan saña kän aýdylan gepleri.

"Ezizim sen", "Janym", "Köñlüm arzuwy",
Kalbym gaýtalaýar şol bir aýdymyn.
Hakykat tapdyrmaz, eger hyjuwy,
Söýgüsinden öñe düşse adamyñ.

Şoñ üçin ýürekde ataş az örän,
Janda harasat ýok hem derdi-yzam.
Meniñ hem özgeleñ paýyna dörän -
Eý, sen meniñ ýöräp ýören berýozam.

Ýöne mydam idäp söýgüli ýary,
Gark bolýan yşkyna sen deý dilberiñ,
Ýok, men seni asla gabanmaýaryn,
Ýa señ üçin kasam içip bilmerin.

Kim men? Näme? Diñe arzuwçyl adam,
Mawy gözlem siñip gitdi tümlüge.
Men bu ömri geldi-geçer ýaşadym,
Zeminiñ üstünde özgeler bile.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Belki giçdir, belkäm irräkdir entek,
Bu hakda oýlanyp, ot düşdi jana.
Tüýs bir ýeñilkelle, kelpeñ şahyr dek,
Meñzäp gidipdirin men Don-Žuana.

Näme boldy? Meni pelek urdumy?
Dyz baryn ýassandym, çende durmadym.
Biwepalyk egismedi derdimi,
Gaçdy gaýta öz-özüme hormatym.

Elmydam bir isleg bolardy mende,
Ýüregmi aýardym duýgydan-aldan.
Men näme agtarýan, bu ýeñilkelle,
Ýalan gözlerinden ýeñles aýallañ?

Eý, meniñ ýigrenjim, sakla sen meni,
Bu ahwaly dep et däli köñülden.
Kalbym häzir sowuk ýelleñ mesgeni
Hemem öwşün atýan benewşe gülleñ.

Kalbymda şapagyñ limon reñki bar
Hemem öz dilinde ses edýär duman. -
Soñ-soñ yza berer erkin duýgular,
Miltiñ bolsa çyk söweşe Don-Žuan!

Razy men, bireýýäm söweşe taýyn,
Parhsyz men, hiç bir zat örtänok janym.
Maý günüdir öýdüp tupany gaýy,
Yşkdyr öýdýän galpyldysyn synamyñ.

Şeýle boldy, her gün bir gelni söýüp,
Her günde biriniñ dyzyndan düşmän,
Gezip ýörün, bagt gülüp baksyn diýp,
Dönükligiñ hasratyndan köşeşmän.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

* * *

Hoş gal, dostum, hoş gal, mähriban dostum,
Eziz keşbiñ meniñ kalbymda galar.
Kysmatda ýazylan aýralykdan soñ
Ýene-de duşuşmak miýesser bolar.

Elleşmesiz, sözleşmesiz hoş gal, dost,
Gam çekip, özüñi goýma ezýetde.
Ölmek täzelik däl dünýäñ ýüzünde,
Ýaşamagam täzelik däl, elbetde.

1925 ý.

Terjime eden: Italmaz NURYÝEW.

Sergeý ÝESENIN.

Категория: Goşgular | Просмотров: 483 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Sergeý Ýesenin | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Senmi, gülmi? / Goşgular - 30.01.2022
Первый снег / Goşgular - 16.02.2022
Goşgular / Goşgular - 17.01.2022
Инквизитор / Goşgular - 24.01.2022
Düşnüksizlik / Goşgular - 30.01.2022
Бриллиантовые дороги / Goşgular - 04.02.2022
Handurdy (Han däde) Jumadurdyýewiñ 50 ýaşynyñ toýuna / Goşgular - 22.02.2022
Джульетта / Goşgular - 04.02.2022
"Bag­ty — bagt­ly­lar­dan so­raň gi­diň-de!" / Goşgular - 23.01.2022
Diýmedim-ä... / Goşgular - 02.02.2022Всего комментариев: 6
0
6 Selena   [Материал]
Şeýle boldy, her gün bir gelni söýüp,
Her günde biriniñ dyzyndan düşmän,
Gezip ýörün, bagt gülüp baksyn diýp,
Dönükligiñ hasratyndan köşeşmän.
Seydayyalle erkekle wacko

0
5 Selena   [Материал]
Hiç bir duýgy galdyratmaz kalbymy,
Hiç bir duýgy ony heýjana salmaz.
Öñ bir söýen bolmaz yşkdan algyly,
Öñ bir ýanyp-köýen dolanyp ýanmaz!

Hak gurrun.

0
4 Мylayym   [Материал]
Bir-birlerinden ajaýyp goşgulary höwes bilen okadym. Terjimeler edil öz dilimizde ýazylan mazmunly goşgular ýaly rejeleşdirilip, sünnällenipdir.
Kitapçynyň kitaplary köp bolsun! Ýetirip dursun!)

0
3 Ogulgerek   [Материал]
"Toty guşam illeñ düzen nagmasyn
Gaýtalap, hemişe bolup ýör gülki.
Goý, sesiñ ýatlatsyn gurbagañ sesin,
Emma aýdymlaryñ bolsun özüñki".

Ajaýyp setirler.

0
2 Akjemal   [Материал]
Ajayp gosgylar. Okanda rahatlyk duyyan smile

0
1 Atow   [Материал]
Bet goşgylar, gyt goşgylar. Kekras orsçasam bar eken. Sag boluñ kitapçylar!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]