1 2 3 4 5 6 »
... G . Ö . Z . Ý . A . Ş . L . A . R ...

Gözýaşlar ...
Bular gowy ahyryn ...
aýdybilmedik ...
ýa-da aýdybilmejek sözleň ...
ýüregiň jerhedini töwerek daşa paý ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 42 | Добавил: Mähriban | Дата: Şu gün | Комментарии (2)

GAPYLARBu ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 70 | Добавил: mango | Дата: 05.10.2021 | Комментарии (2)

IŞ we ZENAN HAKDA

Zenanlar hemme zada aglap bilýär: bir kinofilme, aýdyma, okan zadyna... Iň bolmanda erkekler ýaly! Emma zenany ýürekden aglatmak welin gaty kyn.
Eger zenan ýür ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 101 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.09.2021 | Комментарии (3)

GÜÝZ SENI ÝADA SALÝAR

Ýene-de güýz… Saralan ýapraklar, goýalan pikirler. Güýz ynsany islese, islemese-de  şu gününden geçmişine dolandyrýar. Biz güýzde duşuşdyk, güýzde birek-biregi halap ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 64 | Добавил: Tumarly | Дата: 01.09.2021 | Комментарии (2)

BIR ÇUKURA TÜÝKÜRMEK

Meň ýaly bagty getiren ýokdur - ýazasym gelen wagty ýazýan, ýazasym gelmeýän zady ýazamok. Ýöne ýazasymyň gelmesi kynlaşýar. Birgiden sebäpler oňa böwet bolýa. Böwet ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 88 | Добавил: meylishalyk90 | Дата: 27.07.2021 | Комментарии (0)

DÖWLEN GANATLAR

Ganatlarymy ýaýyp asmana göterildim, Zemin aşaklarda bir ýerde galdy. Ýene bir-iki gezek ganatlarymy kakan bolsam behişte ýeterdim, ganatlarym - meniñ pikirlerim we ýüregi ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 56 | Добавил: Moýsepit | Дата: 07.07.2021 | Комментарии (1)

KIRIK AYNALAR

“Bir ayna da, bazı bazı, bir tuz gölü gibi gözleri yakar.”
Exupery

Hüznü sonsuzmuş gibi hissettiren bir nağme sürüyor içimde.
Bir tü ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 41 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.06.2021 | Комментарии (0)

СВЕТ ЛЮБВИ / Записки сердца

Тайна

Как это бывает иногда в детстве, я так заигралась, что далеко ушла от дома и забыла обратную дорогу. Испуганную, в чужом квартале, ме ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 23.06.2021 | Комментарии (0)

ÝAZMAK HÖWESI

Aslynda, ýaşaýşyň döremegine sebäp bolýan, soň oňa mydama itergi berip durýan güýçleriň birem höwes bolsa gerek. Höwes ýok ýerinde hiç zadam ýok.
Ugurlary boýunça böl ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 111 | Добавил: Bagabat | Дата: 05.06.2021 | Комментарии (1)

SYÝASYZ ÝAZYLAN ÝAZGY

(Ymam Gazalydan täsirlenip)

Kagyzda Syýanyň ýerbe-ýer ýazan harplary, sözleri, sözlemleri...
Soradylar Kagyzdan: Näme boldy ýüzüňe, tämizdiñ ap-a ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 162 | Добавил: mango | Дата: 16.05.2021 | Комментарии (19)

ÝOL, ÝOLAGÇY, ÝOLDAŞ WE ÝARDAMÇY

Bu gije (gizli bolan) Gadyr gijesi diýip çak edilýär.
Bu sebäpden mende uly täsir galdyran aýat barada pikirlenişmäge çagyrýan.
Kuranyň 25-n ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 177 | Добавил: mango | Дата: 08.05.2021 | Комментарии (15)

ADAMLARY SÖÝMEK - ULY HÜNÄRDIR...

Elimde Gurbannazar Ezizowyň kitaby. Setirleri yzarlap otyrkam, gözlerim biygtyýar iki setirde saklandy galaýdy.

Adamlary söýmek – ýeňil i ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 69 | Добавил: Orhideýa | Дата: 24.04.2021 | Комментарии (0)

IWAN BUNINIÑ WATAN HAKDAKY OÝLANMASY

2020-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda doglan gününiň 150 ýyllygy bellenen meşhur rus ýazyjysy Iwan Alekseýewiç Bunin (1870-1953) rus edebiýatynyň iň şa ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 64 | Добавил: Orhideýa | Дата: 24.04.2021 | Комментарии (0)

TEATR - JADYLY DÜNÝÄ

Teatr!.. Siz teatr­da bo­lup gör­dü­ňiz­mi? Siz te­at­ry me­niň söý­şüm dek söý­ýär­si­ňiz­mi? Eý­sem, siz hy& ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 261 | Добавил: Orhideýa | Дата: 27.03.2021 | Комментарии (26)

ADATY PURSATLARYŇ BEÝANY

Eşik bazarda bir garagyzyň göwüslik bahaladyp oturanyny tötänden eşitdim. Ähtimal, gyz ilkinji gezek göwüslik alýan bolmaly, ol satyjydan gyzyl göwüsligiň gerekdi ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 148 | Добавил: Sergezzan | Дата: 27.03.2021 | Комментарии (1)

MÄHRIBAN EJE

Ynsany bina edýän,ÿaşaÿşy döredÿän,ÿyly mähri bilen dünÿäni gurşap alÿan,kalby senaly,dilleri dogaly mähriban enelerdir.Adamyñ gadyr-gymmatyny onuñ ejesine,enesine goÿÿan ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 99 | Добавил: Zyýada | Дата: 09.01.2021 | Комментарии (0)

TOPRAK VE MUTLULUK

Mutluluk, kişinin içindeki cevhere göre değişir. Topraktan yaratılıp yine toprağa döneceğimizi düşününce, hayatın ne kadar kısa olduğunu fark edebilmelidir insan. Bir a ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 73 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2021 | Комментарии (0)

SÖÝGI DURMUŞ WEPA

Wepaly bolmak, wepalylyk, ikilik etmezlik...
Asyrlarboýy biziň ata-babalarymyz wepa hakynda, ýanýoldaşa, söýgä wepa hakynda käbir düşünjeleri nesillere geçiripdirler ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 146 | Добавил: Pegas | Дата: 05.01.2021 | Комментарии (0)

ICKI SES

Çagalygymda bir täsin duýgy hiç ýanymdan galmaýardy. Hemişe kimdir biri ähli ýerde meni yzarlaýan ýalydy. Nähili hereket edýänimi,nähili gürleýänimi,näme pikir edýänimi,neneň duýgu ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 201 | Добавил: Jumjume | Дата: 02.01.2021 | Комментарии (3)

ÖZÜME JOGAP

Ýazyjy nämeden başlanýar? Onuň şahsyýet hem-de zehin dünýäsiniň gurluşygyndaky «kerpijiklerini» kim örýär? Edebiyatçy bolmak kärinde esasy baş zat näme?
Şuña meňzeş sow ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 101 | Добавил: Dark_Wolf | Дата: 22.12.2020 | Комментарии (0)