05:16
Ol ýer...

OL ÝER...

Eje!
Ýary gije,
Gör, men nije,
Howpurgap oýanýan,
Galaýjak deý, oýanman.
Hamana çykan deý,
Çykmaly bije.
Çykaýsa bijäm,
Aglama hijem,
Ejem,
Gaýta diý maña:
"Tijen".
Çykaýsa bije,
Galmaz ol gijä.
Geler.
Alar.
Şonda ýanym bilen äkitjek zadym,
Sogapdan binesip bolmasam bolar.
Çünki, ol ýer,
Günäñ hem sogabyñ döwüşýãn ýeri.
Sogabyñ günäden rüstem gelende,
Didaryñ didara gowuşýan ýeri.
Ol ýer siziñ gujagñyza deñelen,
Behişdiñ ýeri.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.


Категория: Goşgular | Просмотров: 95 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Küýseg / Goşgular - 03.03.2021
Ýeri, sen şol gyza meñzäýmelimi?! / Goşgular - 09.02.2021
Kirşenowdan goşgular / Goşgular - 15.03.2021
Alaja / Goşgular - 19.03.2021
Вчера ещё в глаза глядел / Goşgular - 04.04.2021
Gizlin / Goşgular - 19.03.2021
Ýyllar geçip barýar / Goşgular - 12.02.2021
Men seniñ ýanyña barýan / Goşgular - 09.02.2021
Derýam / Goşgular - 02.06.2021
Gybat / Goşgular - 26.02.2021Всего комментариев: 7
1
6 Gumlygelin   [Материал]
Hemme kişi uka gitdi.
Biwagt,oýaran yşgymam.
Yşygyn öçürip,hat-da,
Pukaraja,garyp külbäm,
Öz göwnüme köşgümem.
Uka gitdi tutuş oba,
Lezzetin jemläp hoş günüñ.
Bu tümlükde diñe meñ,
Daşyp bilmän joşgunym,
Dörejek-dörejek bolup,
Döräp bilmedik goşgymyñ,
Ezýetinden gülban bolup,
Ukydan boş günüm....

0
5 Gumlygelin   [Материал]
@Aksary,siziñem ömrüñiz uzak bolsun!

0
4 Gumlygelin   [Материал]
@mango,şu görnüşinede göz aýlap goýberseñiz hasam hoşal bolardym...

Ol ýer...

Gör,men nije,
Ýary gije,
Howpurgap oýanýan,
Galjak ýaly oýanman.
Bu ahwal ýalan däl,
Ýa oýnalýan oýun däl.
Wagty geläýse,
Çykan deý bije,
Galmaz ol gijä,
Geler,
Alar,
Şonda ýanym bilen äkitjek zadym,
Sogapdan binesip bolmasam bolar.
Ol ýer,
Günäliñ,sogaplyñ sygyşýan ýeri.
Günäden sogabyñ rüstem bolanda,
Ruhuñ Hak jaýyna gowuşýan ýeri,
Behişdiñ ýeri...

Gyzylgül Annagylyjowa

0
7 mango   [Материал]
ene we "tijen" diýen ýerini aýrypsyň...
bolan ýaly öz-ä.
ýene kelläňi agyrdaýynmy? :-)
"geler. alar"-ly ýerinde ganatly periişdäni (melegi) agzasaň?

...Geler, Äpet ganatyn ýaýyp, Alar...
...Äpet ganatyn ýaýyp, Geler-de, Alar...

umuman, o ganatly perişdä-de öwrenişibermeli.
ýöne özüň bil, men ýöne diýip oturandandyryn....

soňky aşakda goýanyňyzam, ýokarkyň dowamy ýalymy?
ýokarky sizi ukudan goýdy öýdýän...
üstünlikler.

0
3 Gumlygelin   [Материал]
Gadyrly @mango!Bellikler örän jaýdar.Köp sag boluñ.Tañryýalkasyn!

0
2 mango   [Материал]
Gyzylgül hanym.
Gutlaýan, ine bu (meniň üçin) gowy synanyşyk.

Belliklerem aýdanymy isleýänsiň…

..çykan deý,
Çykmaly bije.
Çykaýsa bijäm,
Çykaýsa bije,

Gaýtalamandansyrak aýdyp bolmazmyka?
Biraz, birahat edýän ýaly.
Hemem many taýdan seredeňde “bije”-de jedelli ýaly.
“Bijäm çyksa” diýýäniň ölüm dälmi? Onda sorag, ölüm - bije çekip gelenokdyr-a? Bije başga zat.
—-
Ine iň dogry (hem güýli) ýeri:

Galmaz ol gijä.
Geler.
Alar.
Şonda ýanym bilen äkitjek zadym,
Sogapdan binesip bolmasam bolar.

Dogry - bir sekunt hem gijä galmajagy, sogapdan binesip galmazlyk ünjisi hem gowy.

…ol ýer,
Günäñ hem sogabyñ döwüşýãn ýeri.
- diýeňde, umuman düşnüklem bolsa… meniň pikirimçe günä we sogap ýeriň üstünde döwüşmeli ýaly, ýeriň asty eýýäm başga ölçegler… döwüşmegiň, göreşmegiň wagty däl bolaýmasa.

Ol ýer siziñ gujagñyza deñelen,
Behişdiñ ýeri.
Hmmm… bu taýda-da biraz nätakyklyk bar..

Emma, emma….. umuman haladym, gowja synanyşyk.
Biraz, täzeden göz gezdirseňiz. Ýa-da başga wariant işleseňiz.

Hamana çykan deý,
Çykmaly bije.

Belki şeýleräk dowam etmelidir:
Hamana dolan deý,
Sanalgym.

Soňam, eger ejesi dünýesini täzelän bolsa ejesine gowuşjakdygyna begenjiň ýany bilen günä-sogap gaýgysy… ýaly pikirleri “gazana salyp bişirmeli” ýaly.
Bir zatlar-a diýdim özi, bulam-bujar….
Ýene bir gezek gaýtalasam, gowy goşgy, hemem has gowy bolmaga şansy bar goşgy…
Üstünlikler.

0
1 Aksary   [Материал]
Şonda ýanym bilen äkitjek zadym,
Sogapdan binesip bolmasam bolar.

Ine goşgy.Genneje ömrüñiz bolsun

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]