05:59
Ogşaşmak

Ekonomistlere görä: OGŞAMAK, islegiñ hemişelik arzdan köp bolany bir söwdadyr..

Buhgalter (hasapçy)'lara görä: OGŞAŞMAK, yza gaydyşy üpjün edýänligi üçin peyda gatnaşygy uly bir kreditdir..

Matematikaçylara görä: OGŞAŞMAK, soñsuzlykdyr, çünki bärde 2-niñ bölünijisi ýokdur. @

Geometriýaçylara görä: OGŞAŞMAK, iki dodak arasyndaky iñ gysga aralykdyr.

Fizikaçyklara görä: OGŞAŞMAK, ýüregiñ ýogynlaşmagy
netijesinde iki dodagyñ biri-birine ýapyşmasydyr.

Himiýaçylara görä: OGŞAŞMAK, iki ýüegiñ birleşmegi
netijesinde döreýän reaksiýadyr.

Anatomiýa alymlaryna görä: OGŞAŞMAK, söýgi we tolgunma göterýän bakteriýalaryñ tüýkülik ýoly bilen agyzdan agyza geçmegidir. 

Fiziologiýa professorlaryna görä: OGŞAŞMAK, adam bedeninden 2 myşsalaryñ tolgunlyk bn bir-birine degip
daralmagydyr.

Dişçilere görä: OGŞAŞMAK, hem bulaşyjy hem-de
antiseptikdir.

Statistikaçylara görä: OGŞAŞMAK, 90-60-90 ölçeglerindäki
artma we azalma bagly bolup, üýtgäp bilýän
faktdyr.

Filozoflara görä: OGŞAŞMAK, çagalar üçin oýun, ýaşlar üçin lezzet, garrylar üçin ynamdyr. 

Dil-edebiýat mugallymlaryna görä: OGŞAŞMAK, birlik sanda ýaly görünýän, emma köplük sanda bolan, jyns at ýaly görünen emma çyn at bolan, we her sözlemde many
berýän sözdür..

Arhitektorlara görä: OGŞAŞMAK, iki dinamiki maddanyñ arasynda güýçli bir köpri bolup durýan bahadyr.

Köne internet sahypasyndan.


Awtoryň başga makalalary

Категория: Degişmeler | Просмотров: 179 | Добавил: Yusup | Рейтинг: 0.0/0
Degişmeler bölümiň başga makalalary

Всего комментариев: 5
0
5 Bagabat   [Mowzuga geç]
Ýene-de bir söz, "magtanmak däl, öwüt däl", kemsitmek niýetimem ýok. Diňe hormatly awtoryň (ýazaryň) ýa-da "goýaryň" ünsüni çekmekçi bolýan:
Stamotolog (bu beýleki temada ekeni, özem dürs ýazylyşy "stomatolog");
Buhgalter (hasapçy) bolýan bolsa, onda:
Ekonimistem (ygtysatçy);
Matematikaçy (sanawançy);
Geometriýaçy (ýer ölçewançy);
Fizikaçyk (tebigy kanunlary öwrewançy)... we ş.m. bolaýmasa.
Onsoňam ykdysadyýetde "isleg we teklip" diýen düşünjeler barmyka diýýän. "Arz" diýlen düşünjäniň özeninde bolsa nägilelik durýar.
Ýene-de bir gezek bagyşlaň we köpbilmişlik hasap etmäweriň!
Ýöne, meň pikirimçe, umumy manysy mälim sözleriň türkmen dilindäki düşünjeleri ýazylmasa-da ýa-da halkara adalga ýazylman gönüden-göni türkmen dilindäki aňlatma ýazylsa-da bolardymyka diýýän.

0
4 Bagabat   [Mowzuga geç]
@Haweran, haýyş bilen onuň jogabynyň seljermesi:
HAWERAN: Agzalara HAÝYŞ: Awtorsyz we harp ýalňyşlyklardan doly ýazgylary paýlaşmaň.
JOGABY: Admin! Yazgylar mende kop wagtdan bari dur teks gornusunde. Awtorlarny welin bilemok. Ozuminki diyaymesem men nirden bileyin eyesini.
BYLYMSEKLEŇ BLOGY-na agza bolsa boljak ekeni.

0
3 Yusup   [Mowzuga geç]
Admin! Yazgylar mende kop wagtdan bari dur teks gornusunde. Awtorlarny welin bilemok. Ozuminki diyaymesem men nirden bileyin eyesini.

0
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Agzalara HAÝYŞ: Awtorsyz we harp ýalñyşlyklardan doly ýazgylary paýlaşmañ.

0
1 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Awtory?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]