22:54
Massimus we talañçy aýal
MASSIMUS WE TALAÑÇY AÝAL

Mekdep döwründen ýatlamalar kän. Bir güni rus dili mugallymym meni ýanyna çagyryp,
- Massimus öýde giren ýeriňde meň konspektim galypdyr, şony getirip beräý, öýde hiç kim ýokdur diýip öýüniň açaryny berdi. Öýlerem mekdepden uzagrakda. Gitdim sömpüldäp. Öýüne bardym, görsem gapysy çalaja açyk. Içeri girdim, konspekt dur, aldym. Gaýdyberdä yzyňa, gaýtmadym. Gapy açyk bolsa diýmek öýde biri bolmaly, soňam öýlerinden bir zat ýitse menden görerler. Otaglara aýlanyp ogryny gözläp başladym. Içerki otagdan üýtgeşik ýakymsyz sesler eşidilip ugrady. Girsem bir nätanyş aýal mugallymymyzyň adamsynyň üstünde ony bogýarmy, bir zatlar edýär. Özi aýal halyna ogurlyga girip öý eýesinem bogup öldürmäge hyýallanypdyr, muňa näme diýjek. Üstesine öz eşiklerinem, oň eşiklerinem çykarypdyr. Özüniňkä düşnükli, öldüren wagtym gan degmesin diýip çykarandyr, ýöne oň eşiklerini näme üçin çykarandygyna düşünmedim. Men barybir köpi gören ugurtapyjy ýigit, beýle pursatda aljyramadym, göni aşhana girip elime skoworodka (saç) aldym. Otaga girdim, mugallymyň adamsam ölümi boýun alan ýaly üstündäki päliýamana garşylygam bildirenokdy. Menem saç bilen ýaňky saçy kesilmişiň kellesinden urdum. Udarymam güýçlidä meň, ol bir tarapa ýykyldy. Şeýdip ol adamy ölümden halas etdim. Ol maňa şeýle bir minnetdarlyk bildirdi, hatda 200 müň manat pulam berdi, ýöne gören zatlarymy hiç kime, alada edip ýörmez ýaly hatda mugallymymada aýtmazlygymy haýyş etdi. Men sözünde tapylýan oglanlardan, ýöne gahrymançylygymy barybir klasdaşlaryma gürrüň berdim.

Maksat ESENOW.

Просмотров: 149 | Добавил: Aksary | Теги: Maksat Esenow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]