INFLÝASIÝA HAKDA KÄBIR ZATLAR

Inflýasiýa tutuş döwletiňem, her bir adamyňam durmuşyna juda ýaramaz täsir edýär. Şu nukdaýnazardan, bu ykdysady-jemgyýetçilik hadysasy göze görünmeýän, madd ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 82 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.08.2021 | Комментарии (0)

SÖWDANY GADAGAN ETMEK

Spirtli içgileriñ satuwy gadaganmy, dälmi?
Meselä şu nukdaýnazardan serediñ:
Spirtli içgileriñ söwdasyny gadagan edýän kelle kripto pul alan-aldylygyna ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 106 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.05.2021 | Комментарии (0)

İHTIYAÇLAR Ve TÜKETIM KÜLTÜRÜ

Yaşanan süreçte teknolojinin imkânları kullanılarak iletişim araçlarından haberler, reklamlar, diziler, vd. yollarla yayılan bilgi, davranış ve yaşama şekli ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 65 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.04.2021 | Комментарии (0)

ADAMLAR PULY BILEN URÝAR

Atatürki hakydalardan sylmaga jan etseñizem... Respublikanyñ içini boşatmaga çytraşsañyzam... “Lozan biabraýçylykdyr” diýseñizem… Doly garaşsyzlyk üçin berilen be ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 114 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.10.2020 | Комментарии (0)

PERIŞDELERIÑ JYNSY

Fatih Soltan Mämmet Konstantinopoly, ýagny Stambuly eýelemegä taýýarlyk görüp ýörkä, şäherdäki käbir ruhanylar (elbetde, hristian ruhanylary, ýalñyş düşünmäñ) "perişdel ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 209 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.10.2020 | Комментарии (3)

FRANSIÝANYÑ TÄSIRI

Bu gazetiñ maña aýrylan sahypasyny yzygiderli okaýanlar gowy bilýändir.
Soñky kyrk ýylda "hytaý mugjyzazynyñ" nähili durmuşa geçirilişine gyzyklanmam arty ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 177 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.10.2020 | Комментарии (3)

MENEJMENT WE MARKETING BARADA DÜŞÜNJE

Mälim bolşy ýaly, menejerlik – bu kärhananyň (firmanyň) içerki mümkinçiliklerini (potensialyny) ulanmagyň esasynda, öňde goýlan maksatlara ýetmeklige ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 1415 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.10.2020 | Комментарии (3)

GARŞA ÝAZAR DURARYN

Nobel baýragynyñ laureaty amerikan ykdysatçysy Kristofer Albert Sims şeýle diýipdi:
" - Biziñ üçin ykdysady krizisleri çözmek çaga oýnawajyndan enaýy däl, ag ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 125 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.10.2020 | Комментарии (0)

DOLLARYÑ GALMAGY: OSMANLY DEŽAWÝUSY

Dollar bir ýerde duranok, garşa asmana "uçýar". Hemmeleriñ dilinde - dollar. Çünki döwletiñ diñe býužeti boşamady, edara-kärhanalaryñ, hojalykla ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 207 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.09.2020 | Комментарии (1)

HÄKIMIÝETIÑ KEMÇILIGI

Häkimiýet we onuñ toparynyñ häzirki günlerde dillerinden düşürmeýän sözi: imperializm...
Adalgany ilkinji bolup ulanyşa girizen iñlis ykdysatçysy Jon A ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 116 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.09.2020 | Комментарии (0)

IŞ EDENDE PESELEN, GEP OTARYP BEÝGELMEZ

Üns merkezinde - ykdysadyýet...
Üns merkezinde - tarykatlar...
Üns merkezinde - täze açylan mekdepler...
Üns merkezinde - &quo ... Doly oka»

Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 162 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.09.2020 | Комментарии (2)

GUÝYNYÑ DÜÝBI

Aly Fethi Okýar (1880-1943)…
Harby gullukçy. Ittihatçy. Halk deputaty. Ilçi.
Mondros wagtlaýyn ýaraşyk şertnamasynyñ dowam edýän döwründe Dahili ... Doly oka»

Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 180 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2020 | Комментарии (0)

BÜTINLEÝ TÄZE BIR DÖWÜR GELÝÄR

Koronawirus bilen birlikde durmuşymyzda, sistemalarda, bütin dünýäde birentek üýtgeşmeleriñ bolup geçendigi hakynda kän zatlary ýazýarys. Şeýle-de bolsa, bu ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 196 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.07.2020 | Комментарии (2)

ÝATÝARLAR! TURÝARLAR! -2.

(ýa-da MASKASYZ HAKYKAT)

Epidemiýadan soñ, belki-de, iki ýyllap täze durmuşymyz dowam eder. Birgiden zat sanalýar, ölçerilýär, ýazylyp-pozu ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 169 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.05.2020 | Комментарии (0)

YKDYSADYÝETE-DE WIRUS ÝOLUKDY!

Taryhyñ dürli döwürlerinde dünýä halklary öz aralarynda gemrişip geçdiler, emma olar ilkinji gezek ortalyk duşmana garşy el-ele berip söweşe girdiler.
... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 139 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.05.2020 | Комментарии (0)

MEJBURY MEÝLETINLIK

XII asyrda ospa... XIII asyrda lepra, XIV asyrda çuma... XV asyrda siflis... XVI asyrda dizanteriýa... XVII asyrda tuborklýoz (inçekesel)... XVIII asyrda tif... XIX as ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 174 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.04.2020 | Комментарии (4)

ALYMLAR HAS ÝEÑIL ''PLASTIK'' GYZYLY (ALTYN) DÖRERDILER

Alymlar topary barlaghana şertlerinde täze materialy almagy başardylar. Daşyndan edil adaty gyzyl ýaly görünse-d ... Doly oka»

Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 156 | Добавил: Jeksparro | Дата: 23.04.2020 | Комментарии (9)

DÜNÝÄ TEJRIBESINI NAZARLAP
    
Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň pudaklarynyň düzüminde amala aşyrylýan düýpli özgertmelerde ýokary bilim ulgamyna täzelikler girizilý ... Doly oka»

Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 313 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.03.2019 | Комментарии (0)

PUL HAKDA

Ykdysadyýet ylmynda kesgitlenişine görä, pul raýat dolanyşygynyň merkezi hereketlendirijileriniň biri bolmak bilen, ykdysady gatnaşyklar çygrynda harytlaryň ähli görnüşleriniň b ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 472 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.11.2018 | Комментарии (0)

Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Hojalygyň bazar gatnaşyklary ulgamyna geçilmeginde, ykdysady işiň täze görnüşlerini döretmekde telekeçilige möhüm or ... Doly oka»

Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 321 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.11.2018 | Комментарии (0)