1 2 3 4 5 »
"BAHAWEDDIN MIRKULAL, ZEÑÑI BABANY GÖRSEM..."

Bahaweddin, Mirkulal, Zeňňi Baba Magtymguly atamyzyň mübärek goşgy setirlerinde eriṣ argaҫ bolup geҫỳär. Dana Pyragy «Turgul diỳdiler» diỳen ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 55 | Добавил: Gurban | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (1)

MAGTYMGULYNYÑ ŞAHYRANA PELSEPESINDÄKI DÖWLET BINÝADY

«Döret diýip ýaradandyr, Ýaradan» –diýen aňlama biri-biri bilen sazlaşykly utgaşýan nähili ajaýyp aňlatma. Bu aňlatm ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 62 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 15.10.2021 | Комментарии (4)

MAGTYMGULYNYÑ DÖREDIJILIGINDE MERDIÑ ÇEPER KEŞBI

«Mert» hem «namart» diýen düşünjeler türkmen nusgawy edebiýatynda, türkmen dessanlarynda, şadessanlarynda uly orun ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 41 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 05.10.2021 | Комментарии (0)

PYRAGYNYÑ DÖREDIJILIGINDE AZADYNYÑ KEŞBI

Beýik Magtymguly Pyragy öz döredijiliginde atasy Döwletmammet Azadynyň keşbini janlandyranynda syrly aňlatma bilen baglanyşykly: “Bu syrlardan ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 37 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (0)

MAGTYMGULYÑ SÖÝLÄNI, BUDUR TÜRKMEN BINASY

Ata Watanymyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesi ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 62 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 25.09.2021 | Комментарии (4)

MAGTYMGULA TAGZYM EDEN...

Gündogary öwrenijiler Aleksandr Hodzko, F.Bakunin, Arminiý Wamberiden soň türkmen akyldary Magtymguly Pyragynyň döredijiligi hakda söz açanlaryň biri hem Nikola ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 75 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.03.2021 | Комментарии (0)

MAGTYMGULY WELINIÑ "PELEK" DIÝÝÄNI "BÖWENJIK" DÄLMIKÄ?

(Täze çaklamalar, garaýyşlar, oýlanmalar)

Halkyň zehin eleginde elenip, harpygy ýele sowrulyp, çäji galan döredi ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 174 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.07.2020 | Комментарии (3)

LUTUÑ ŞÄHERI

Magtymgulynyñ eserlerini her gezek okanyñda, bir täze zadyñ üstünden barýarsyñ. Beýik şahyryñ ulanan köp sözleriniñ, ýatlan taryhy, legendar, dini şahsyýetleriniñ hem-de göte ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 147 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2020 | Комментарии (1)

ЧАША ДЖAМШИДА

«Кажется, этот талантливый Фраги - восточный Шиллер, - писал в 1861 году русский классик Михаил Салтыков-Щедрин в письме историку-этнографу А.Артемьеву, познакомившему его с ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 135 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.06.2020 | Комментарии (0)

TILIM GUŞ TILIDIR, SURATYM – YNSAN

Magtymgulynyň şygyrýetinde häli-şindi özboluşly simwoliki obrazlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarsyň. Şol obrazlaryň öz syry, öz nyşana alýan nokady bar. Sebäb ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 188 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.01.2020 | Комментарии (0)

PYRAGYNYŇ DÜÝŞLERINI ÝORUP BOLMAZMYKA?

Görnükli gündogarşynas Ýe.E.Bertels Magtymgulynyň «Turgul!» diýdiler» şygryny şahyryň diplom goşgusy atlandyrypdy. Munuň özi P ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 294 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.06.2020 | Комментарии (5)

DÖRT DELIL

• Magtymguly we Oguz han ýa-da «Ol Oguz han, bakyda bir röwşen Guz bar!»

Türkmen topragynda pasyllaryň soltany hasaplanýan baharyň iň soňky aýy – maý aýy tü ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 254 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.01.2020 | Комментарии (0)

«DAÝYM UNUTMAZ MEN TYLLA GAPYSYN...»

Magtymgulynyň Buharanyň «Gögeldaş», Hywanyň «Şirgazy» medreselerinde okandygyny hemmämiz bilýäris. Meseläniň gyzykly ýeri onuň haýsy ýyllarda Buhara ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 190 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.12.2019 | Комментарии (0)

ESERLERDE MAGTYMGULYNYŇ ÇEPER KEŞBI

Magtymgulynyň şahyrana-pelsepewi edebi mirasy Beýik Ýaradana, Watana, ynsana, tebigata, adamzat durmuşyna belent söýginiň aýdymy bolup, halkyň ýürek t ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 161 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Комментарии (0)

DÜRDÄNE SETIRLERE SER SALYP

Häzirki döwürde nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekilleriniň ömür-döredijiligini öwrenmäge giň mümkinçilikler bar. Şeýle beýik söz ussatlarymyzyň biri-de Magty ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 170 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Комментарии (0)

"HEMME IŞIÑ BEÝANY, KURANDADYR-KURANDA..."

2014-nji ýyl türkmen halky üçin mübärek we şanly wakalara doly ýyl bolup taryha girer. Sebäbi Garaşsyz Türkmenistanyň milli Lideri hormatly Gurb ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 247 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.11.2019 | Комментарии (0)

MAGTYMGULY PYRAGY, TÜRKMEN EDEBIÝATY WE ŞYGRY

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygyna bagyşlanýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan etmegi bilen 2014-nji ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 203 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 20.11.2019 | Комментарии (0)

MAGTYMGULY SYRLY DÜNÝÄ

Magtymgulyşynas Hanpolat Nurpoladow Magtymguly atamyzyñ döredijiliginde duş gelýän tapmaça-matal häsiýetli şygyrlarynyñ jogaplaryny tapmak bilen meşgullanan zehi ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 256 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.10.2019 | Комментарии (0)

MAGTYMGULY HAKYNDA ROWAÝATLAR

Gündogary öwrenijileriň ykrar edişi ýaly, Orta Aziýa halklarynyň içinde Magtymguly Pyragy türkmeniň ýeke-täk milli şahyrydyr. Gyrgyz halkynyň beýik ýazyjysy ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 283 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.10.2019 | Комментарии (7)

ARŞA DEGEN DESSANYM BAR

Türkmen halkynyñ taryhy gadymyýetiñ çuñluklaryndan umyt bilen bize bakyp ýatyr. Şol umydy ödemek golýazma mirasyny öwrenýän adamlaryñ borjy.
1998-nji ýylda ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 231 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.08.2019 | Комментарии (10)