18:53
Kümsükler
KÜMSÜKLER

Kümsükler men size goýýaryn telpek,
Dälsiňiz tentek.
Siz hakda köp gürrüň entek.
Maýyp edip taşladyňyz niçäni,
Laýa batyrdyňyz garry, beçäni.
Bilip bolmaz ýaşyňyzy,
Sanasaň-da tükeniksiz müçäni.

Adam diýsem adam däl siz,
Dost diýsem "dost“, ýadam däl siz.
Biriňiz bir uly oba ýeterlik,
Diýmez hiç kim kän siz.
Mahlasy, siz adamlaryň jansyzy.

Ýalan bolmaz, diýsem eger töňňe siz,
Has takygy, maçy eşek,
Ýöne weli gaňňasyz...

24.02.2016.

Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Allaýar | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 1.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Yşgyñ sungaty / Goşgular - 11.02.2021
Seniñ adyñ / Goşgular - 29.01.2021
Sen / Goşgular - 28.10.2021
Hatyja / Goşgular - 15.02.2021
"Ägirt heñ bar ýumruk ýaly ýürekde..." / Goşgular - 11.04.2021
Göreş / Goşgular - 20.03.2021
Guwlar geçýär amman-amman... / Goşgular - 07.02.2021
Gökdepe mukamy / Goşgular - 14.01.2021
Rubagylar / Goşgular - 06.04.2021
Sen maňa dymma diýme!.. / Goşgular - 10.02.2021Всего комментариев: 2
0
2 Hyýalkeş   [Материал]
Goşgy super, Allaýar aga.
Ýöne bu zatlar ynsanyñ zandynda bolmasa tankyt bilen düzedip bolmaz. Men-ä söýsemem, ýigrensemem eýtmeli beýtmeli şony bildirmeli. Asyl-ha içimde saklap bilemok. Onsoñ köplenç "sada" diýiberýärler. Ejem-ä mahal-mahal gaharyna "Iller ýaly etjegiñ içiñde bolsun!" diýýär welin onda-da üýtgäberemok. Onsoñ kä adamynam görýäñ welin hiç daşyndan aýdan pikri ýok. Garaz, başda aýdyşym ýaly zandyndan gerek.

0
"Adam özün bilmez ham-hyýal bolar " Magtymguly

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]