15:07
Körpelere okap beriñ!
• Trolleýbusda

Trolleýbus hyryn-dykyn
Ýolagçynyñ güni kyn,
Dik dur sakgally geçi
Gahardan doly içi.
Bir owlak uklan bolup,
Otyr ýalana salyp.
Ýok ýer bermek hyýaly,
Otyr ýelmenen ýaly.
Beýle-de bolar eken,
Wah, owlak kime çeken?
Ýolagçylar edýär syn,
Bu ýerde näme mümkin?
Owlak sereder, görer -
Turup ula ýer berer.

• Eli sübseli möjek

Köçeden barýar möjek
Möjegiñ daşy jäjek,
Hemmelerden saýlanýar,
Seýilgähde aýlanýar.

Bakyp durdum men oña
Pikir üýtgedi soñ-a,
Jübä penjesin saldy,
Bir gysym çigit aldy.
Çigit çakyp başlady,
Gabygyny taşlady.
Men diýjekdim: "Goý indi!"
Gökden tüweleý indi.
Tümlüge büräp asmany,
Möjegi hem-de hapany,
Aýlap, aýlap üýşürdi,
Sübselige düşürdi,
Goý, indi ene möjek,
Ýer syryp çykarsyn many.

• Ulyny sylañ!

Gyrkylan goýunlar gije
Atjak bolupdyrlar bije:
"Igiñ ýekejesi barka
Ýüñi egrip kim başlarka?"
"Gowusy goýuñ bijäni,
Gündiz edip gijämi
Ähli işi aljak boýun".
Diýdi ýaş işeññir goýun.
Şeýdip sylasañ ulyny,
Hökman biter işiñ kyny.

• Pyşbaga we garga

Assa ýetip duralga,
Pyşbaga duşdy garga.
Ganaty oñ pişekli,
Egni ala eşikli,
Balyk deýin geplänok,
Sadalygy saklanok.
Ulumsyrap ätleýär,
Gök asmany ýatlaýar.
"Ýeri, dost, halyñ neneñ,
Soranyma galma geñ, -
Diýdi, pyşbaga garga, -
Ynam ýokdur duralga.
Durma dynman öñe ýör,
Çyksyn senden ajy der.

Annaberdi MÜLLI ogly.

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 26 | Добавил: Haweran | Теги: Annaberdi Mülli ogly | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Çagalar edebiýaty bölümiň başga makalalary
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]