12:54
Kim gepleýär, kim diñleýär?
KIM GEPLEÝÄR, KIM DIÑLEÝÄR?

Bir adam öýlenmekde öñüne adam geçirtmändir... Her gezek öýlenenden soñ "Bolmady" diýip, alan aýalynyñ talagyny berip, soñ ýene birine öýlenýärmiş...
Üç, bäş, ýedi... gidip barýarka, žurnalistler onuñ daşyny gallap alyp, sorag beripdir:
- Haýyş edýäris, bize öýlenmek boýunça edinen tejribeleriñizden gürrüñ beräýiñ-dä?!.
Ol ilki näzini çekdirip, hiç zat aýtmadyksyrapdyr, soñ durup bilmän gürläpdir:
- Walla, gadyrdanlar... Öýlenmek juda-juda hezil zat...
- O nähili? - diýip sorapdyrlar. Ol şeýle düşündiripdir:
- Öýlenen birinji ýylyñda erkek gürleýär, aýal diñleýär. Ikinji ýylyñda aýal gürleýär, erkek diñleýär. Üçünji ýylyñda bolsa, ikiñem birden gürleýäñ, goñşular diñleýär!

Категория: Degişmeler | Просмотров: 146 | Добавил: Gökböri | Теги: Türk henekleri | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Degişmeler bölümiň başga makalalary
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]