17:23
Kesel hakda goşgy
KESEL HAKDA GOŞGY

Janlary tut ýaly sagat kişiler
Ölümiň bardygyn salanok ýada.
Olaryň göwnüne hemmeler gurat
Gülüp-oýnap ýaşap ýörler dünýäde.

Men kän içdim dürli däri-dermany,
Durmuşa-da başgarajyk seredýän.
Dertden halas adam ýok bolsa gerek
Diýip mahal-mahal
Men pikir edýän.

Ejir çekýänleri derrew tanaýan.
Dertden saplamaga ýok ýöne emim.
Skalpeli däl-de, diňe galamy
Tutmaklyga endik edipdir elim.

Meni başga bir zat iňkise goýýar,
Ony-da aç-açan aýtmaga taýyn
Bejerip bolmajak kesele
Adam,
Sezewar etmese ýagşy –
Ynsabyn.

Elden gidip barýan bolmasa ýagşy
Adamlaryň parasady, pähimi.
Gögermedik bolsa ýagşy ýürekde
Men-menligiň, görüpligiň tohumy.

Sagatlygyň ýene-de bir nyşany –
Saýgarmaly halal bilen haramy,
Zamanamyz –
Ten ýarasyn bejerer
Eger ýeňip bilsek ruhy ýarany.

Resul GAMZATOW.
Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 80 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Resul Gamzatow | Рейтинг: 4.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Gursagyña seret / Goşgular - 22.02.2021
Şahyr dostuma / Goşgular - 20.03.2021
Biz sataşdyk / Goşgular - 08.02.2021
Bagyşlaň meni! / Goşgular - 21.02.2021
Николай Тихонову / Goşgular - 02.04.2021
Dünýä ýüzlenme / Goşgular - 10.03.2021
Nyşan / Goşgular - 08.02.2021
Ejeme / Goşgular - 12.02.2021
Paworotti Sumbarda / Goşgular - 04.02.2021
Göreş / Goşgular - 20.03.2021
Всего комментариев: 1
0
1 Garayolly1936   [Mowzuga geç]
Ajaýyp goşgy

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]