1 2 3 ... 7 8 »

GYZLAR... GYZLAR... GYZLAR... (18+)

1. OL GYZYŇ SAMSYKLYGYNY

Gapdalymdaky telefonda haýsydyr bir jorasy bilen gepleşýän, heniz on sekizi dolmadyk gyz şeýle sözleri aýtdy. Men b ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 263 | Добавил: Jeksparro | Дата: 10.09.2021 | Комментарии (18)

TÜRKMENÇILIK OWNAÝMASA ÝAGŞYDYR

Ýurduñ häzirki wagtda jygba-jygly ýagdaýy başdan geçirýänligi hiç kim üçin gizlin zat däl. Indi köplenç halatda iki adamyñ başy çatylsa, medeni ýa edebi ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 169 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.08.2021 | Комментарии (3)

GÜÝE HÜJÜMI

Anons

Şu gün Türkmen döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde güýe hüjümi weýran eýläpdir diýseler kim ynanar. Ynanmasalaram şeýle. Bu hakykatdan gaçyp gu ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 138 | Добавил: Hasarly | Дата: 19.05.2021 | Комментарии (0)

BIZ NIRÄ BARÝARYS!

(Žurnalistiň tezislerinden - Anons)

...Durgunlyk döwrüniň waspçylarynyň içinde şu gün: “Durgunlyk döwründe bize baý gaty daradylar-ow” diýip, urup aglaýan ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 161 | Добавил: Hasarly | Дата: 17.05.2021 | Комментарии (1)

BIZ MEDENIÝETLIMI

ýa-da adamkärçilik nähili ölçelýär?

Medeniýetlilik, adamkärçilik bu iki söz adamzat durmuşynyň ähli pudaklaryny öz içine alýar. Ýöne, biz oňa soňky ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 91 | Добавил: Hasarly | Дата: 17.05.2021 | Комментарии (0)

''DERDIMI KIME DIÝEÝIN?'' ýa-da AHLAK NIREDE?

Kitaphana gatnaýan wagtlarym gazetdir-žurnallary agtaryşdyryp gyzykly makalalar ýa bolmasa maglumatlar bar bolsa şolary belläp alýardym. Şol ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 194 | Добавил: Jeksparro | Дата: 12.05.2021 | Комментарии (12)

YŞKYŇ ODY KALBYMDA

Kalbymda yşk heserini ýakan ýigide durmuşa çykyp, bagta ýetendirin öýdýärdim. Onuň bir diýenini iki gaýtalatmazlyga çalyşýardym. Çünki maşgala bagtynyň gaty köp ýerlerd ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 142 | Добавил: Jeksparro | Дата: 12.05.2021 | Комментарии (6)

AHLAK KAYBEDILINCE...

Ateşe “Seni kaybedersek, nerede buluruz?” diye sormuşlar, Ateş;
“Etrafı kontrol edin, ben, dumanı gördüğünüz yerdeyimdir” diye cevap vermiş.
Suaya sorm ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 52 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.05.2021 | Комментарии (1)

ALI RIZA DEMIRCAN'IN YOLSUZLUĞA KARŞI CIHAD ÇAĞRISI

Yolsuzluk, devleti imkanlarını sömürmek, halka ait olan paraları çalmak, makamını çıkarlarına kullanmak, kamu görevlilerini devlete ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 32 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.05.2021 | Комментарии (0)

HZ. PEYGAMBER KOVİT-19 HASTASI MIYDI !?

Diyeceksiniz ki; ne saçmalıyorsun Ömer Sağlam?
Hayır, saçmalamıyorum; ben sadece sizin saçmalıklarınızı düzeltmeye çalışıyorum.
Nasıl ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 107 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.04.2021 | Комментарии (1)

ADAMLARYÑ ŞAHSY DURMUŞYNY DÖRJELEMÄÑ!

Allanyñ kelamy bolan "Gurhanyñ" "Isra" süresiniñ 36-njy aýatynda "Bilmeýän zatlaryñ ugruna düşme! Çünki, gulak, göz, ýürek ýaly agzalaryñ hemmesi-de ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 157 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.04.2021 | Комментарии (5)

SOSIAL MEDIÝA AŞA BIL BAGLAMAÑ

Ebru Timtikiň ölümi baradaky habaryň aşagyna ýazylan teswirlerde we bu ajy habar bilen baglanyşykly paýlaşylan bloglarda toparlanşygyň ýa-da gözegçiliksiz ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 112 | Добавил: Gökböri | Дата: 17.04.2021 | Комментарии (0)

HAÝWANLAR BILEN JYNSY GATNAŞYKDA BOLMAK

Dinimizde haýwanlar bilen jynsy gatnaşykda bolmak, elbetde ylalaşyp bolmajak iň uly haramdyr.
Orta Asyr Ýewropasynda haýwan bilen jynsy gat ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 248 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.02.2021 | Комментарии (0)

BEÇEBAZLYK

Hezreti Alla (j.j) ynsanlary ýer ýüzünde asuda we huzur içinde ömür sürmekleri üçin jübüt ýaradypdyr. Bu nukdaýnazardan erkegiň aýala ýa-da aýalyň erkege bolan meýlini dinimiz ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 191 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.02.2021 | Комментарии (0)

TELETINBAZLYK

Teletinbazlyk (lesbiýankaçylyk) hem edil beçebazlyk ýaly jynsy gatnaşygyň azgyn görnüşleriniň biridir. Din muny haram diýip yglan edendir.
Yslam çeşmeleri bize lutili ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 132 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.02.2021 | Комментарии (0)

ADAMLARYÑ ŞAHSY DURMUŞYNY DÖRJELEMÄÑ!

Allanyñ kelamy bolan "Gurhanyñ" "Isra" süresiniñ 36-njy aýatynda "Bilmeýän zatlaryñ ugruna düşme! Çünki, gulak, göz, ýürek ýaly agzalaryñ hemmesi-de ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 177 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.01.2021 | Комментарии (3)

ALLAH’IN MEKANI ŞEYHİN SARIĞI MI?

İddiaya göre; Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah tarafından cinsel tacize maruz bırakılan 12 yaşındaki küçük kızın babası, dün akşam Halk TV’de ki programa tele ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 80 | Добавил: Gökböri | Дата: 17.11.2020 | Комментарии (0)

DİN ADAMLARI TÜRKİYE’Yİ KURTARABİLİRLER!

Öteki mahalleden gelip, Hürriyet’in başyazarlığına kadar yükselme başarısı gösteren Müftü çocuğu ve İmam Hatipli Ahmet Hakan, İzmir depreminde, 65 ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 85 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.11.2020 | Комментарии (0)

MÜFTÜLIKDE BOLAN JYNSY ZORLUK

Çorumyñ Kargy ilçesi eýýäm birnäçe aý bäri müftülikde bolup geçen jynsy zorlugy dilinden düşürenok. Jebir çeken ýaş gyz häzir 24 ýaşyna giren K.T. diýen b ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 272 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.11.2020 | Комментарии (2)

DINI PERDELENÝÄNLERIÑ ÝAÝÝAN ERBETLIGI

Geçen hepdedäki ýazgymyñ dowamyny soñky hepdä goýanym üçin okyjylarymdan ötünç soraýaryn. Emma bu ýazgymam erbetlik problemasyndan üzñe däl.
... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 254 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.11.2020 | Комментарии (6)