23:23
Janymyñ jany
JANYMYÑ JANY

Posa bolan güni iñ kiçi gimniñ
ynsanyñ-ynsana hossar öýleriniñ
gapysyny içinden  ýapmadyk güni,
gulp ýöne bir erteki bolar -
ýürek ýaşar mynasybyn..

Ähli sözler söýgi bolup ýañlanan güni,
hoşlaşmaklyk üçin söz gözleme diýip-
Durmuşyñ özi bar sözlere saz bolan güni
Goşgy üçin kapiýa diýip,ejir çekmän -
Hijranyñ heñinde pyşyrdaman,
zybanlañ aýdyma hiñlenen güni,
Näziklige, gözellige beslenip
Iñ kiçijik ýörüş posa bolsun diýip
sen gelersiñ, geleniñde biz ýene
Iýimläris gögerçinlermizi bile..
Men şol güne garaşýan -
Belki-de meñ hiç bolmajak günüme...

Fürug FERRUHZAD.

Категория: Goşgular | Просмотров: 117 | Добавил: Nurdan | Теги: Fürug Ferruhzad | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýagyşly gün... / Goşgular - 18.01.2022
Hudaýa şükür! / Goşgular - 11.01.2022
Фламинго / Goşgular - 11.01.2022
"Sagat-sagat geçip barýar bu ömür..." / Goşgular - 12.01.2022
Meň arzuwym - Sen / Goşgular - 20.01.2022
Я уеду, я уеду... / Goşgular - 15.01.2022
Мазурка Шопена / Goşgular - 11.01.2022
Призрак / Goşgular - 18.01.2022
Manuskript / Goşgular - 16.01.2022
Брюссельский транзит / Goşgular - 11.01.2022Всего комментариев: 11
0
9 ibrahimbadakhshan   [Материал]
افق روشن (احمد شاملو)

روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد
و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت.

روزي كه كمترين سرود بوسه است
و هر انسان براي هر انسان برادري ست.
روزي كه ديگر درهاي خانه شان را نمي بندند
قفل افسانه يي ست
و قلب براي زندگي بس است
روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است
تا تو بخاطر اخرين حرف به دنبال سخن نگردي
روزي كه آهنگ هر حرف زندگي ست
تا من بخاطر آخرين شعر رنج جستجوي قافيه نبرم
روزي كه هر لب ترانه اي است
تا كمترين سرود بوسه باشد
روزي كه تو بيايي
براي هميشه بيايي
و مهرباني با زيبايي يكسان شود
روزي كه ما دوباره براي كبوترهايمان دانه بريزيم
و من ان روز را انتظار مي كشم
حتي روزي كه ديگر نباشم.

Men bu goşgyny terjime etmek hyÿalym dok, many taÿdan bašgalara düşnükli bolar ÿaly onuñ mazmunyny gös-göni Türkmen diline geçirjek bolaÿyn.

Goşgynyñ ady: "Röwşen iñrik (Ahmad Şamlu)

Biz bir gün ÿene-de kepderilerimizi taparys,
Mähribanlyk gözelligiñ elini tutar.

Aÿdymyñ iñ azy posa boljak güni
hem her bir ynsan her ynsana dogan boljak güni
gulp ertekä öwrülip,
gapylaryñ gaÿdyp ÿapylmajak güni
Ÿaşamak üçin kalp ÿeterlikkän.

Sen
iñ soñky söz üçin kelamyñ yzynda gezmez ÿaly
her bir sözüñ manysy "söÿÿän” sözi boljak güni
Men
iñ soñky şygyr üçin kapyÿa gözlemez ÿaly
her bir harpyñ äheñi ýaşaÿyş boljak güni
Aÿdym iñ bolmanda posa bolar ÿaly
her bir lebiñ nagma boljak güni
Seniñ geljek günüñ
hemişelik geljek günüñ
mähribanlyk gözellik bilen birleşende
biz ÿene kepderilerimze iÿm berjek günümiz,

Men şol güne garaşÿan,
hatda şol gün bolmasam-da.

Sözümi ÿene gaÿtalaÿyn, Bu bir terjime däl, diñe goşgynyñ sözme-söz göçürmesi, Türkmençe mazmuny.

0
11 Nurdan   [Материал]
Köp sagboluñ Ibrahim aga, ine Hut şu ýagdaý üçinem men pars diliniñ yşkynda.. Sebäbi öñ rusçasy bilen Türkçesinin deñäp göreniñde hersi aýratyn bolup durardy, şonuñ üçinem pars dilini öwrenmäge başladym, minnetdar Size, sagboluñ Ýetireniñize, ynha Türkçedenem bolsa gün bu goşgyny terjime etmegim bilen bir ýalñyşlyk bilen bolan zatmy umuman bir zarlary öwrenip bildik, bu hem bir hasap. Sag boluñ.

0
8 Perо   [Материал]
Onsoñam, o ikinji goýan wariandyñ bar-a başlangyjy üçin, ana şony däl-de birinjiñi haladym.

Aýaldogan, näme üçindigini-hä bilemok weli, öz goşgulañy okamda-da, terjimeleriñi okamda-da dünýäñde syrlylyk, giñgöwrümlilik, hemem aşa geçirimlilik bilen dözümsizlik görýän. Seni içgin tanamogam, belki beýle bolmanam biler, Emma döredijiligiñden çen tutup aýdýan. Sebäbi aşa geçirimliligi juda az adam başarýar. Dowam et! Üstünlikler!

0
10 Nurdan   [Материал]
Allá ýalkasyn ayaldogan, minnetdardyryn

0
7 Perо   [Материал]
Aýal dogan orginalyny biljek däl, aslynda kimiñkidiginem bilemok. Ýöne türkçe terjimä seredeñde türkmençesi süýji, çeper çykypdyr. Diýmek, terjimeçilik ussatlygyñ ýeterlik. Tüweleme! Hezil edip okadym.

0
6 Nurdan   [Материал]
Bilmedim, ahmal, onda maña öñ ugradan adam şeý diýse şeýledir...öñ Fürug Ferruhzadyñ goşgularyny Rusça terjime saýt bardy, şol açanok indi mende, ýogsa rus, türk deñäp görerdim öñ, Muny deñeşdiribem bilmedim..
Pars dilinde ýazanlaryndan doly öwrenip goýaryn nesip bolsa, bu hem şonda belli bolar anygy

0
5 Haweran   [Материал]
Görkezen çeşmäñ goşgyñ ygtybarlylygyny subut edip bilmeýär.
Çeşme bar, çeşme bar...

0
4 Nurdan   [Материал]
Minnetdar, @ibrahim daýy, meniñ alan çeşmämde Fürugyñ şygyry diýip görkezilen, özümden oýlap tapmadym, aslynda öñ biri terjime et diýip ugradypdyr, türkçe makaladan alyndy, belki parsça başgadyr bu goşgy, şonuñ üçin parsçasyny bilesim gelýär.. ynha şu ýerde bar Türkçe alanym:

"Füruğ bütün bir hayatını, “canımın canı” dediği oğlundan uzak geçirdi. Bütün hayatı boyunca oğlu Kamyar’a hasret yaşadı ve ona hasret öldü. Biricik oğlu için şu şiiri yazdı Füruğ:
“En küçük marşın öpücük olduğu gün
ve insanın insana kardeş evlerin kapısını artık kapatmadıkları gün
kilit söylencedir ve yürek yaşamaya değer. Tüm sözlerin anlamının sevgi olduğu gün son sözcük için söz peşinde olmayasın diye tüm sözcüklerin melodisi yaşam olduğu gün son şiir için uyak peşinde acı çekmeyesin diye tüm dudakların
şarkı olduğu gün en küçük marş öpücük olsun diye senin geldiğin
ve her zamanlığına geldiğin
ve sevecenlik ve güzellik beraber
olduğu gün güvercinlerimize yeniden
tane serpeceğiz ve ben o günü bekliyorum benim belki bile olmadığım günü.”

Kaynak: Milliyet Sanat-Servan Altıkanat

http://www.milliyetsanat.com haberler/artblog furug-ferruhzad/10282

0
3 ibrahimbadakhshan   [Материал]
Nurdan dost:
1- Bu goşgy Furug Farrohzaddan däl, Furug üçin ýazylan goşgy. Ahmed Şamlunyñ eseri.
2- Bu terjime hem-ä kämil däl, hem-de asly bilen deñeseñ beter ejiz. Pars diliniñ naýbaşy goşgularynyñ biri başga dile geçirilen wagty, ol täze dilde hem örän gowy goşgy bolup bilse gowy! Gaÿrat ediñ! Üstünlikler.

0
2 Nurdan   [Материал]
“En küçük marşın öpücük olduğu gün
ve insanın insana
kardeş evlerin kapısını
artık kapatmadıkları gün
.kilit  söylencedir ve yürek yaşamaya değer
Tüm sözlerin anlamının sevgi olduğu gün son sözcük için söz peşinde olmayasın
diye tüm sözcüklerin melodisi yaşam olduğu gün
son şiir için uyak peşinde
acı çekmeyesin diye
tüm dudakların şarkı olduğu gün
en küçük marş öpücük olsun diye
senin geldiğin
ve her zamanlığına geldiğin ve sevecenlik ve güzellik beraber olduğu gün güvercinlerimize yeniden tane serpeceğiz ve ben o günü bekliyorum
benim belki bile olmadığım günü.”

0
1 Nurdan   [Материал]
Birinji bendini:
Posa bolan güni iñ kiçi senañ
Ynsanyñ-ynsana
hossar öýleriniñ
gapysyny içinden ýapmadyk güni
Gulp öwrülende mife
Ýürek başlar ýaşamaga..


görnüşde-de aldym, maslahatlarñyza, bellikleriñize garaşýan..

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]