ZÄHERLENMÄGE DOWAM EDIBERELIÑMI?

ABŞ-da bir mekdepde bagban bolup işleýän Dwaýn Jonson haşal otlary ýok etmek üçin ulanan himiki dermany sebäpli düwnük (rak) keseline ýolugandygyny öñe sü ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 61 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.10.2021 | Комментарии (0)

...TAL HORADAN BAL DAMAR

Ir döwürlerden bäri adamlar bal öndürýän arylary köpeltmegiň, olary gorap saklamagyň täsin tärlerini öwrenipdirler. Geçmişde adamlar tebigatda bar bolan balarylaryň ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 128 | Добавил: Gurgencli | Дата: 19.01.2021 | Комментарии (0)

HEZRETI MUHAMMEDIÑ NURY DIÝDIÑIZMI?

Palaw - agzaçar saçaklarynyñ bezegi.
Giñden ýaýran şeýle söz bar:

"Remezan geldi, ulaşdy,
Supralar doldy-daşdy.
Sa ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 185 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.08.2020 | Комментарии (3)

ÜZÜMIÑ GÖRNÜŞLERI

Türkmen halkynyñ örän gadymdan bäri saýalyk we ir-iýmişli agaçlary ýetişdirip gelendigine taryhy ýazgylarda-da, Babadaýhan nesilleriniñ döreden we ösdüren baglarynyñ ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 226 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.08.2020 | Комментарии (2)

GÜRLEMELI DÄL-DE, DERLEMELI DÖWÜR GELDI

Biziñ çaga mahalymyzda-da günbatar türkmenleri Kesearkaçda, gum içinde, daglyk sähralarda, jülgelerde topar-topar bolup oturardylar. Olar mal-garas ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 205 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.12.2019 | Комментарии (0)

KÄRIZ SUWY — BEREKET ÇEŞMESI

Gadymy türkmen topragy irki ekerançylyk medeniýetiniň we gadymy suw desgalarynyň dörän ojagydyr. Hut iň irki suwarymly ekerançylyk tejribeleriniň gitdigiçe b ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 194 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Комментарии (0)

ULY ILIÑ SOLTANY!

Hakykaty aýdalyñ, türkmen sährasynda ýetişýän guşgursak ak bugdaýyñ reñkem başga, tagamam başga, ysam başga!
Bir sapar türkmeniñ guşgursak ak bugdaýyndan taýýa ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 195 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Комментарии (0)

GADYMY EKERANÇYLYGYÑ MEKANY

Arheologlar adamzat jemgyýetiniň taryhynyň başlangyç zamanyny, ol döwürde ýaşan adamlaryň ýönekeýje zähmet gurallaryny we esbaplaryny daşdan ýasandygyny nazara ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 185 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Комментарии (0)

ÇARWALARYÑ SUW ÇEŞMELERI

Ata Watanymyz taryhy-medeni mirasa örän baý ýurt. Şonuň bilen birlikde, gojaman Köpetdagyň degresi bolsa ýurdumyzda ekerançylyk pudagynyň iň irki ýüze çykan meka ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 220 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Комментарии (0)

YNAM / oçerk

Zähmet adamynyñ waspy

Filologiýa ylymlarynyñ kandidaty, Türkmen döwlet uniwersitetiniñ türkmen dili kafedrasynyñ dosenti Pirjan Aşyrowyñ birden Oktýabr ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 284 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.07.2019 | Комментарии (0)

GAZY GAZYP, ÝAP ÇEKILSE
    
Suw gurluşygy biziň döwrümizde kuwwatly tehnikalar arkaly kämil enjamlar bilen öňünden barlanylyp geçirilýär. Suwuň haýsy ýere nähili akjagy, ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 280 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.04.2019 | Комментарии (1)

TARYHYÑ GATYNA GÖZ AÝLASAÑ
    
Hormatly Prezidentimiz «Asyrlarboýy ýaşaýşyň gözbaşy, bolçulygyň girewi hasaplanyp gelinýän keramatly suw ähli janly tebigata ömür b ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 286 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.03.2019 | Комментарии (0)

KÄRIZ - TÄSIN ÝERASTY SUW ULGAMY
    
Ata-babalarymyzdan bize miras galan gadymy medeni gymmatlyklarymyzyň biri-de mundan 3-5 müň ýyl ozal güneşli türkmen ülkesindäki dag ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 351 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Комментарии (0)

GARAGUM KANALY HAKDA

Bu kanalyň gurulmasynyň sebäbi hakdaky hakykaty men türkmen halkymyň bilmegini isleýärin. Bu kanalyň gurulmasynyň sebäbi türkmen halkynyň islegi boýunça däl, ýok, ol Tü ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 419 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Комментарии (0)

ENE ÝERIŇ ARZUWY

■ Türkmenleriň ekerançylyk taryhy we Türkmenistanyň XX Halk Maslahatynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan kabul edilen taryhy çözgütler hakynda oýlanmalar ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 329 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.12.2018 | Комментарии (0)

BEREKET MEKANY

1930-njy ýyldan başlap Garrygalanyň tejribe stansiýasynda kawçuk ösdürilip ugrapdyr. Şol ösümligiň adyna Gwaýýila diýlýärdi. Şonuň yzy süresi bolsa krym sagyzynyň hem tohumy ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 365 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.11.2018 | Комментарии (1)

MILLI MIRASYMYZDA GAWUNYŇ ORNY

Edermen ekerançy daýhanlarymyzyň nesilme-nesil çekip gelýän päk zähmeti netijesinde sadymy döwürlerden şu günlere gelip ýeten maddy mirasymyz bolan gawunlar m ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 390 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.11.2018 | Комментарии (0)

BAG — ZEMINIŇ ZYNATY

Şu ýylyň dowamynda paýtagtymyzda, onuň töwereklerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda agaç nahallarynyň 3 million düýbüni oturtmak bellenildi. Gahryman Arkadagym ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 354 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.11.2018 | Комментарии (0)

GOWAÇANYŇ TOHUM ÇIGIDI: EKIŞ WE DÖWREBAP USUL

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda ýurdumyzda gowaça ekişi 2018-nji ýylyň 23-nji martynda Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda, 28-nji m ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 340 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.11.2018 | Комментарии (0)

SUMBARYŇ «AK ALTYNY»

Hawa, hawa, «Ak altyny». Bu jülgede diňe bir özüniň gözüňe söweýin ir-iýmişleri bilen tanalman, eýsem «Ak altyny» bilen hem meşhurdy ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 351 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.10.2018 | Комментарии (0)