SIWILIZASIÝA BIZIÑ PIÑIMIZEMI!

Tokunylmadyk, el degrilmedik diñe Konstutusion sud galypdy...
Häkimiýet indi onuñam tepbedini okamak isleýär.
Ýokary suduñ bir kemçiligi bar b ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 168 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.10.2020 | Комментарии (0)

TÜRKMEN HUKUGYNYÑ TARYHYNDAN

Türkmen halkynyñ taryhyndan, geçmişde bolup geçýän wakalardan, şonuñ bilen birlikde kanunçylyk, hukuk bilen baglanyşykly taryhymyzda amal edilen işler hakynda ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 223 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.07.2019 | Комментарии (0)

Mälim bolşy ýaly, islendik alyjy ilki harydy satyn almazdan öň şol harydyň hili, çykan wagty, onuň peýdalylygy we beýleki ýagdaýlary barada, islendik bir kärhana bolsa, başga bir kärhana bilen hyzmatd ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 272 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Комментарии (1)

Reklamanyň jemgyýetçilik hadysasy hökmünde emele gelmegi öz köklerini örän gadymyýetden alyp gaýdýandyr. Häzirki wagtda Beýik Britaniýanyň London şäherinde ýerleşýän, Britan muzeýinde saklanyp galan w ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 245 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Комментарии (0)

Reklamanyň ähmiýetiniň häzirki zaman raýat dolanyşygynda günsaýyn artýandygy sebäpli, reklama gatnaşyklary pursatsaýyn çylşyrymlaşýar we ykdysady dolanyşykda reklamanyň dürli-dürli görnüşleri (reklama ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 206 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Комментарии (0)

Reklamanyň umumy häsiýetnamasy barada gürrüň edilende ilki bilen reklamanyň mazmunynyň we alamatlarynyň, onuň toparlara bölünişiniň we ýerine ýetirýän jemgyýetçilik wezipesiniň nazarýet esaslary barad ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 235 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Комментарии (0)

HUKUGYÑ TARYHYNDAN

▶ HAMMURAPINIÑ KANUNLARY

Hammurapiniñ kanunlary - miladydan öñ 1760-nji ýyllar töweregi Mesopotamiýada döredilen we taryhyñ iñ gadymy hem-de iñ oñat görnüşde bizi ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 356 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.05.2019 | Комментарии (0)

TÜRKMEN ENE-ATALARY NÄDIP DEKRETE (GÖWRELILIK RUGSADY) ÇYKÝAR

1. Biziň kanunçylygymyzda dekret nähili kesgitlenilýär?

Işleýän göwreli aýallara çaga dogumyndan öň we soň belli ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 407 | Добавил: Raýdaş | Дата: 28.01.2019 | Комментарии (0)

Halypa mugallym Taganmyrat Goçyýewiň ýakynda “Ylym” neşirýaty tarapyndan neşir edilen “Türkmen halkynyň ahlak kadalarynyň ulgamy” atly düýpli ylmy işi 261 sahypadan ybarat bolup, özünde 10 baby jemleý ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 563 | Добавил: Bagabat | Дата: 25.12.2018 | Комментарии (29)

Türkmen jemgyýetiniň taryhy durmuş kadalar ulgamy, bu halkymyzyň asyrlardan-asyrlara uzaýan ýoly – Türkmeniň ýoludyr. Sazandalaryň, şahyrlaryň aýdyşy ýaly, öz ýoluňa düşünmek bolsa özüňi tapmagy, zann ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 432 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.11.2018 | Комментарии (0)

TÜRKMENISTANDA ADAM HUKUKLARYNYÑ KÄMILLEŞMEGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli kanunçylygyň we halkara umumy ykrar edilen kadalaryň esasynda raýatlaryň hukuklaryny hem- ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 365 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.11.2018 | Комментарии (0)

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY ÝURT DÖWLETLERINDÄKI DIPLOMATIK WEKILHANALARYNYŇ STATUSY HAKYNDA

Şu Kanun Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň işiniň hukuk esaslaryn ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 304 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.11.2018 | Комментарии (0)

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY ÝURTLARDAKY KONSULLYK EDARALARY HAKYNDA

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 1996 ý. N"1-2, 6- madda)

Şu Kanun Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsul ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 301 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.11.2018 | Комментарии (0)

DAŞARY ÝURT DÖWLETLERINIŇ TÜRKMENISTANDAKY  DIPLOMATIK WEKILHANALARY HAKYNDA

(Türkmenistanyň 16.08.2014 ý. N"115-V Kanuny esasynda girizilen üýtgetmeler bilen)

I bap Umumy ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 246 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.11.2018 | Комментарии (0)

TÜRKMENISTANDAKY DAŞARY ÝURT RAÝATLARYNYŇ HUKUK ÝAGDAÝY HAKYNDA

Şu Kanun Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär, şeýle hem olaryň Türkmenistanyň çäginde bolma ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 342 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.11.2018 | Комментарии (0)

BOSGUNLAR HAKYNDA

Şu Kanun Türkmenistanda adamyň bosgun diýlip ykrar edilmeginiň tertibini we şertlerini hem-de onuň hukuk statusyny kesgitleýär, bosgunyň hukuklaryny goramagyň hukuk, ykdys ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 347 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.11.2018 | Комментарии (0)

TÜRKMENISTANYŇ RAÝATLYGY HAKYNDA

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

1-nji madda. Türkmenistanyň raýatlygy

Türkmenistanyň raýatlygy – adamyň Türkmenistan bilen durnukly hukuk araba ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 371 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.11.2018 | Комментарии (0)

■ Sorag-jogap

1. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda näçe ýaş aralygyndaky raýatlar harby gulluga çagyrylýar?

"Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda" ... Doly oka»

Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 421 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.10.2018 | Комментарии (0)

 
■ Вопрос-Ответ
 
1. При каких условиях гражданин освобождается от прохождения военной службы по призыву?
 
Согласно 18 ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 351 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.10.2018 | Комментарии (0)