12:10
Gülnardan iki goşgy

• Aktýor

Ýyldyzlar gijäniň sazyny çalýar.
Kerlik höküm sürýär.
Eşidenok hiç kim.
Ol saz ýüregiňi howsala salýar,
Eden hataň üçin ahmyra giç deý.
Görýänleriň düýş deý, säher oýansaň,
Ýada salyp bilmejek deý hamala
Hemem tala daňylypdyr tamaňam.
Kim saňa düşünsin?
Ýylgyranyňa
ýürekden gülýänsiň öýdýär özgeler.
Ynanasyň gelmän görýänleriňe,
Gözleriň ömürlik ýumasyň geler.
Emma başarmarsyň sen bir sähne deý.
Diňe öz roluňy oýnanyňdan soň
Çykýaň sahnadan.

07.09.2021ý.

* * *

• Sazanda

(Okuw jaýymyzy tämizleýji Gülälek gelnejä)

Men suratkeş bolsam, ilkinji bilen
Çekerdim seniň keşbiňi.
Sübse bilen saz çalyşyň çekerdim,
Tozanlaryň seň güýjüňe çydaman
Asman sary el bulaýşyn çekerdim.
Bagyndan ýekirlen ýapraklaryň hem
Üýtgeşik tans oýnaýşyna haýran men.
Emma olar seň guralyň güýjünden
Sypyp, hiç bir ýana aýrylyp bilmez.
Biz welin, gözli kör — görmedik bolýas.
Asyl tämizligiň nusgasy bolup
Ýaşap ýörsüň sen!

11.09.2021 ý.

Gülnar GELDIMYRADOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 92 | Добавил: Pegas | Теги: Gülnar Geldimyradowa | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 5
0
5 Mähriban   [Материал]
Gülnarjan, goşgularyňyz gowy. Siz hasam gowsuny ýazyp bilýäňiz. Hiç mahal bes etmäň!!!

0
4 Alaýabyly   [Материал]
Ýok, o diýen däl.

0
3 Myhman0430   [Материал]
Gülnar hanyma iki berekella.

ikisem gowy.

0
2 menliasyrowa91   [Материал]
"Bagynda(n) ýekirlen ýapraklar" diýseñ ýerine düşen meñzetme.
Goşgulary haladym. Höwri köp bolsun,Gülnar!

0
1 mango   [Материал]
gowy goşgular.

...sähne deý.
...roluňy oýnanyňdan soň
Çykýaň sahnadan.

roluň öňünden belli bolsa..... onam oýnamaly bolsa..... kyn-aý....

gülälek gelnejäň "suratynam" gowja çekipsiň...

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]