1 2 3 ... 230 231 »
KAGYZ UÇAR

Kagyz uçar
Ak kagyz borsuñ başda
Özüñden ganat ýasap
Ýüzüñe çekip keşde
Bat bererler, uçurarlar.
Her kim güýji ýetdiginden
Seni serden ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 34 | Добавил: menliasyrowa91 | Дата: Şu gün | Комментарии (4)

ÖTEGÇÄ

Ötegçi,
Türkmeniň gapysy açyk,
Sowulyp geç,
Çaý-nahardan doýup git.
Öwezine az zat talap edilmez:
Ýüregiň bir bölegini goýup git.

O ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 31 | Добавил: Mähriban | Дата: Şu gün | Комментарии (0)

ZEMINIŇ DÜÝŞI

Gün ýaşyp, towuklar uklansoň üýşüp,
Başlanýar Zeminiň gadymy düýşi:

Asmanda ýylpyldap müňlerçe ýyldyz,
Diýýärler: “Älemde dälsiň sen ýalňyz”.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 21 | Добавил: Mähriban | Дата: Şu gün | Комментарии (0)

IRISIŇ ÖLÜMI

köne bir plastinka ýaly bu gün
kalbymy agdar-düňder öwürdim

käbir aýdymlar bardyr
pikir etdi:r şabyrdap ýagýan ýagyşy
hem uzaklarda dowam ed ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 32 | Добавил: mango | Дата: Şu gün | Комментарии (4)

ZENAN NÄDIP ŞYGYR ÝAZÝAR?!

- Zenan nädip şygyr ýazýar? - diýýärler,
Kalbyn syýa edip ýazýandyr Zenan.
- Neçüýn beýle agyr ýazýar? - diýýärler,
Ömrün ryýa edip ýazýand ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 39 | Добавил: Nefertita | Дата: Düýn | Комментарии (4)

DIÝERIN..

Göze çöp gaçar gorasañ,
Şer artar, tozan arasañ,
Halymdan habar sorasañ,
"Ýüregim güldi" diýerin.

Şat borun halym duýsalar,
Ýeke-täk Hak ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Nefertita | Дата: Düýn | Комментарии (3)

ÝATLAMA

Deň-duşlaryma duşýan obama barsam,
«Maşyn-maşyn», «toý-toý» oýny ýatlanýar.
Geljegiň gamlaryn ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 120 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: Düýn | Комментарии (34)

ONUÑ ÇÖLÜNDE

Onuñ çölüne gitdim.
Düşledim,
Diwaryñ gan lagtasynda.
Oñ tapan damary meni çagyrdy.
Ruhumy köne gana ýuwdy,
çöwürdi.

Onuñ çölü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Комментарии (4)

AÝAK YZLARY

Bir guýa egileniňde
Ýüzüň görünjek suw ýok bolsa
Çekil o ýerden.
Öldürse-de suw seni
Ýüzüňe garap öldürer.
Sen suwsuz guýydan gork.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: mango | Дата: Düýn | Комментарии (2)

BU - AGY DÄL

Bu - agy däl.
Bu - naçaryň sesi däl.
Kim maňa düşüner?
Kim meni aňlar?
Heýem, düşünmezmi maňa
ömür, ruh beren,
ýüregime ah beren? ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Mähriban | Дата: Düýn | Комментарии (4)

ŞAHYRYŇ SOWALY

Her aýdym aýdandan bagşy bolmaýar,
Her goşgy ýazandan çykmaýar şahyr.
Hiç zady galmady iliň ýadynda,
Soňky deme çenli ýazsa-da pahyr.

Kim ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 54 | Добавил: Allaýar | Дата: Düýn | Комментарии (3)

MEÑ SENI ŞEÝLEBIR GÖRESIM GELÝÄR

Meñ seni şeýle bir göresim gelýär,
Gel, garaşyp durma, çakylygyma.
Kän zat hakda gürrüñ beresim gelýär,
Ynanyp söýginiñ bakylygyna. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: Nefertita | Дата: 23.10.2021 | Комментарии (2)

DURMUŞ BI...

Durmuş bi, dert basýar, dert basmarlaýar,
Munuň üçin derdi az däl hudaýyň.
Adam şonda ejizleýär, lagşaýar,
Horlanşy deý döwüm nansyz gedaýyň.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 33 | Добавил: Allaýar | Дата: 23.10.2021 | Комментарии (0)

BAGYM

(Gyzylgül Annagylyjowa)

Bagym!
Sygmamda aldawçy dünýä,
Batan günüm gara-aga.
Agy goýup sähere,
Garany goýup gahara
Bagy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 54 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.10.2021 | Комментарии (3)

NAR

Ýetişen nar şahasynda düzümdi,
Gol uzatdym, üç nar birden üzüldi.
Bir şahada ýetişse-de bary,
Görsene, bişmändir ýary.
Biri çala, biri orta, biri öte bişip ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 23.10.2021 | Комментарии (4)

BAHYL BIRI...

Bahyl adamlary tanamak kynmy?!
- Sana—diýdi biri, sanap başladym.
Bir, iki, üç... on, ýigrimi, soň otuz...
Ahyr ýadap, bu pişämi taşladym.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Allaýar | Дата: 22.10.2021 | Комментарии (1)

СОН ПРО АФРИКУ

Вчера мне приснился сон.
Как я в Африку прилетел,
И тут же начался беспредел.
Нужно Тарзана разгромить.
И королём джунглей себя объявить.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 13 | Добавил: Revo | Дата: 22.10.2021 | Комментарии (0)

WESÝET

Imansyz esgeriñ, gorkak paşanyñ
Bir boýuna, birem inine tüýkür.
Gaçanda urulyp ýere düşeniñ
Bir läşine, birem ganyna tüýkür.

Öläýseñem hak iýdirme ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.10.2021 | Комментарии (1)

GÜN ÝAŞYP BARÝARKA...

Gidip bolmaz uzaga,
Hanha ýaşyp barýar Gün.
Gaýdyp ge:rsiň tünege,
Ynha, ýetip gelýär tün.

Gör, nähili dogry däl,
Kimi gözlä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Mähriban | Дата: 22.10.2021 | Комментарии (1)

KAKAMJANYŇ ERIKLERI

Birhili sowuk-la şu gün,
Endamym jümşüldäp gidýär.
Kakamyň eken erigi
Şemala ygşyldap gidýär.

Ätlämok agyl tarapa,
Mallaň başa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 93 | Добавил: Mähriban | Дата: 22.10.2021 | Комментарии (14)