1 2 3 ... 6 7 »
DÜNYÄ ŞIIRINE KULAKLARIMIZ NEDEN TIKALI?

Türk şiiri kendi içine kapalı bir kutu gibidir. Dışarı doğru ses vermez. Şiirimizin gücü ile övünürüz ama Dünya’da şiirlerimiz, şairlerimiz çok az ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 23 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.10.2021 | Комментарии (0)

ŞAHYR BOLÇULYGYNDA ŞYGYR GYTÇYLYGY

Soňky on ýylda türkmen poeziýasynda güýjüni synaýan, käbir ýygyndylary çykan, atlary okyjylara eýýämden belli, “Sowet edebiýaty” žurnalynyň ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 228 | Добавил: Haweran | Дата: 17.07.2021 | Комментарии (2)

КАК ПИСАТЬ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА? ОДА ЖИЗНИ И АПОКАЛИПСИСУ

Тут ничего не поделаешь, главный вопрос сегодня один. Я лишь позволю себе его немного сузить и переформулировать, итак: как изменят ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: 30.06.2021 | Комментарии (0)

YENİ ŞİİR

Yeni şiir başka, yeni şair başka… Yeni şiir dıştadır, yani bugün yeni şiir denilen şey, dış bakımdan eski şiire benzemeyen şeydir: değişik kalıpta; ama öz değişmemiş olabilir. Y ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 36 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.06.2021 | Комментарии (0)

ПОЧЕМУ В ТАДЖИКИСТАНЕ НЕ ЧИТАЮТ КНИГИ

Более миллиона ранее напечатанных книг хранится на складах государственных издательств Таджикистана. Нет покупателей. Новые произведения выпускаются ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 33 | Добавил: Haweran | Дата: 24.06.2021 | Комментарии (0)

“BEREKETE” BELLIKLER

Ýaş şahyr Allaýar Çüriýewiň ady okyjylar köpçüligine öňräkden bäri tanyşdyr. Halk köpçüligi ony kämil, özboluşly aýdymçy şahyr hökmünde ykrar etdi.
Garrygalan ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 130 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.04.2021 | Комментарии (1)

TÄZE KITABA KÄBIR BELLIKLER

Allaýar Çüriýewiň ady okyjylara öňräkden bäri tanyşdyr. Halk köpçüligi ony özboluşly aýdymçy şahyr hökmünde kabul etdi.
Ýakynda “Türkmenistan” neşirýaty ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 101 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.04.2021 | Комментарии (0)

«SUMBAR MUKAMYNYŇ» OWAZY

«Türkmenistan» neşirýaty «Alty aýdym» ady bilen ýaňy öz döredijilik ýüzüni saýgardyp ugran alty sany ýaş şahyryň goşgular we poemalar ýygyndysyny çapdan çykardy. ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 99 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.04.2021 | Комментарии (0)

ŞYGRYÝETDE GALKYNYŞYŇ RUHY / edebi seljerme

Täze Galkynyş we beýik Özgertmeler zamanasynda Watany, halky, onuň taryhyny, bu günki ajaýyp ösüşleri, türkmen tebigatynyň gözelligini mill ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 79 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.04.2021 | Комментарии (0)

ROÝUÑ NIÇIK, RUBAGY?!

Hormatly Prezidentimiziň ýazyjy-şahyrlar, medeniýet-sungat işgärleri bilen geçirýän her bir duşuşygynyň maňzyndaky döwrebap eserleriň gerekligi, olaryň ähmiýeti haky ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 100 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.04.2021 | Комментарии (0)

HAKYKATYŇ GÖZLEGINDE

– Şahyr, publisist Allaýar Çüriýewiň eserlerini bütin halk köpçüligi höwes bilen okaýar. Onuň «Ömür kyssasy» atly kitaby bizde uly täsir galdyrdy.
Allaýar Çür ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 83 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.04.2021 | Комментарии (3)

EDEBIÝAT ARKALY AKMAKLAŞDYRMAK

"Orhan Pamuk täze roman ýazmaga başlandygyny aýtdy."
"Orhan Pamuk täze romanynyñ ýarsyna ýetendigini aýtdy."
"Orh ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 163 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.03.2021 | Комментарии (3)

50-60-njy ÝYLLARYÑ EDEBI-ÇEPERÇILIK GORY WE TANKYDYÑ DEREJESI

Ellinji  ýyllaryň  başlary  we  altmyşynjy  ýyllaryň  aýaklary türkmen  çeper edebiýatynyň  we edebi  tankydynyň  iň  görnükl ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 185 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.03.2021 | Комментарии (0)

TÜRKMEN EDEBI TANKYDYÑ TARYHY (1940-1990)

GIRIŞ

1991-nji ýylda berkarar Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyz, 1995-nji ýylda baky Bitarap döwlet bolmagy ýurduň raýatlarynyň aň ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 131 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.03.2021 | Комментарии (0)

HAŞMET BABAOĞLU ASLINDA KIMDIR

Koronavirüsü salgını dolayısıyla özveriyle çalışan sağlıkçılara her akşam saat 21.00’de alkışlarla destekte bulunuluyor. Kısa sürede tüm ülkede yayılan ve ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 86 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.11.2020 | Комментарии (0)

ÝAŞLARDAN TAMA HAS ULY

■ Geçmişiň sapagy

Ýaş şygryýet baradaky gürrüň aýratyn jogapkärli, bir tarapy töwekgellik bilen baglanyşykly iş. Bu işiň başyna barmaly bolanda, her geze ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 216 | Добавил: Gurgencli | Дата: 14.05.2020 | Комментарии (1)

IDEÝASYZ ESER - EDIL ÝELKENSIZ GÄMI ÝALY

"Ideýasyz eser - edil ýelkensiz gämi ýaly". bu sözleri kimdir biri aýtdy we kimiň aýdany şu wagt ýadymda ýok. Ýöne ol adam eseri ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 230 | Добавил: Adalat19 | Дата: 19.04.2020 | Комментарии (3)

«ÝAŞAP ÝETIŞMÄNKÄŇ GEÇÝÄR HEPDELER»

Şu makalany ýazmak üçin men az tyýkyramadym. Talapkär okyjylar tarapyndan şygyrlary, poemalary, sözüň asyl manysynda, ürç edilip okalýan şahyrlarymyzyň ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 190 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.04.2020 | Комментарии (2)

ÝAŞ GALAMDAŞYMA

Ine, sen goşgy ýazýaň. Ýazan goşgyň onda-munda çap edilýär, internet arkaly köpçülige ýetirilýär. Şygyr muşdaklary olary okaýar. Halamadyk okyjy köplenç pikirini özünde ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 326 | Добавил: Pegas | Дата: 10.07.2020 | Комментарии (45)

▶ Begmyrat USSAÝEW:

- Biziñ ýurdumyzda durmuşyñ ähli meselelerinde, ähli pudaklarynda uzak wagtlap durgunlygyñ bolandygy SSKP MK-nyñ aprel (1985-nji ýyl) Plenumynda hem-de SSKP-niñ XXVII ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 339 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.03.2020 | Комментарии (0)