1 2 3 ... 47 48 »
“DÖWHE GOJA OGLY DÄLI DOMRUL" BOÝY

“Döwhe goja ogly Däli Domrul" boýuny “Gorkut ata” eposynyň sosial-filosofik derňewe zerurlyk çekýän bölümleriniň hataryna goşup bolar. Turuwbaşdan duş g ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 31 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.10.2021 | Комментарии (0)

MERTLIK BARADA KELAM AGYZ

Mertlik, merdanalyk türkmen ýigitlerine ozaldan mahsus bolan häsiýetlerdir. Şeýle häsiýetler bolsa, nesil aşyp, biziň günlerimize gelip ýeten halkymyza mahsus aý ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 55 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 22.10.2021 | Комментарии (4)

MENZIL-MENZIL ÝOLLAR AŞAN...

Filologiýa ylymlarynyň doktory, şahyr we terjimeçi, Türkmenistanyň ussat mugallymy Ahmet Mämmedowy okyjylar gowy tanaýarlar we onuň döredijiligine uly sarpa g ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 46 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.10.2021 | Комментарии (0)

YKBAL GÖTEREN ÝYLLAR

Baryp-ha, geçen asyryň ellinji ýyllarynyň ahyrlarynda ýazan ilkinji hekaýasynyň aýallar žurnalynda çap edilmegi student gyzy döredijiligiň azaply uzak ýollaryna gönük ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 35 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.10.2021 | Комментарии (0)

«GÖWÜNDÄKI GÜNDELIK» ÝATLAMALAR KITABYNDAN
... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 97 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (7)

TÄZE ESERLERIŇ OWAZY

Hormatly Prezidentimiziň çeper edebiýaty üçin edýän aladalary netijesinde döwür bilen çeper edebiýatyň we okyjynyň arasynda berk gatnaşyk ýola goýuldy. Çeper edebi ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 37 | Добавил: Haweran | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (0)

"GÖROGLY" ŞADESSANYNY DÜNÝÄ TANADAN

Mundan birnäçe ýyl ozal Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Görogly” şadessanynyň umumyadamzat medeniýetiniň hazynasynda tutýan ornuny eb ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 49 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.10.2021 | Комментарии (0)

MEKSIKADA ÝAŞAN TÜRKMEN ÝAZYJYSY

Han Hajyýewiň “Uly Boýar” romany daşary ýurt rus okyjylaryny aşa gyzyklandyrandan soň, “Nowyý" žurnaly bu roman hakynda gyzykly üç syna orun beripdir. ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 67 | Добавил: Taryhçy | Дата: 06.10.2021 | Комментарии (0)

J.D.SELINJER BILEN ÇARLZ ÇAPLINI DUŞMAN EDEN SÖÝGI

Selinjeriñ duýgulary jogapsyz galmandyr, az wagtyñ içinde Una bilen arasynda uly söýgiñ ilkinji pyntyklary ýarypdyr. Hernä Selinjer U ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 98 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.10.2021 | Комментарии (3)

N.W.GOGOLYÑ "PORTRET" POWESTI HAKYNDA

Bularyň her biriniň öz döredijilik aýratynlygy bardyr, ýöne umumylykda, olary bir konsepsiýa boýunça seljermek mümkin. M.W.Gogol, F.M.Dostoýewskiý, M ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 60 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (3)

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ИВАНА ВОРОНИНА "МОЯ ГРАНИЦА"

• О моем друге Чури Чарыеве

Чуточку подробнее расскажу хотя бы об одном из наших койне-кесирски ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 22 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (0)

F.M.DOSTOÝEWSKINIÑ "JENAÝAT we JEZA" ROMANY HAKYNDA

Rus ýazyjysy F.M.Dostoýewskiniň “Jenaýat we jeza” diýen romany psihologik usulda ýazylan romanlaryň iň gowusy ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 108 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.10.2021 | Комментарии (5)

BIR ERTEKINIÑ ÝÜZ ÝAZGYSY

(ýa-da Gabriel Garsiýa Markesiň döredijiligine gysgaça syn)

Ýazyjy Gabriel Garsiýa Markesiň döredijiligi ertekinem hakykat ýaly kabul ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 94 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.09.2021 | Комментарии (9)

EDEBIÝATÇA PUL KÖMEGINI EDIP BOLMAZ

Metin Jelalyñ 10-njy sentýabrda "Cumhuriyet" gazetinde çykan ýazgysyny gördüm we aýdýan zatlaryndan çen tutup, onuñ ýazyjy-şahyrlary döwlet pul sylagyn ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 56 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.09.2021 | Комментарии (4)

DÖWLET ÝAZYJA PUL BERMELI DÄL

Ýazyjy birinden pul alýan bolsa - bu eýýäm hak-heşdek bolýar (hantamaçylyk döreýär), ýazyjy el-etek ogşamagy öwrenýär. Ünsi ýitileşdirýän özbaşdaklygy, ah ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 86 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.09.2021 | Комментарии (1)

«АРХИВ НЕ СКЛАД МЕРТВЫХ БУМАГ, А ЖИВОЕ ХРАНИЛИЩЕ ИСТОРИИ НАРОДА»

К 75-летию историка-архивиста Алексея Владимировича Головкина

На протяжении многих лет, занимаясь выя ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 32 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.09.2021 | Комментарии (0)

MERW-HYRAT EDEBI MEKDEBI

Gadymy dünýäniň ösen siwilizasiýa merkezleriniň bäşisiniň esasysy hasaplanýan keremli topragymyz köp müň ýyllyk şanly taryhynyň ähli döwürlerinde medeniýetiň, su ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 31 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.09.2021 | Комментарии (0)

SENALY SÖZI SYRDAŞY SAÝÝAN ŞAHYR

Bellikler depderçelerimiň birinde «Iberilmeli hatlara goşulmaly iberilmedik hat» atly ýazgylarym bar ekeni. Ýekesireýän wagtlarym gözden geçirýän depderl ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 44 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

BU GIJE MEN BIR KITAP OKADYM

Bu gije men bir kitap okadym. Çaklaňja. Şapbat ýaly. Ýeňiljek kitap. Manysy welin Ýer togalagynyň agramyça bar diýdirýär. Ol Çary Ýegenmyradowyň kitaby. Goşg ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 48 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

AÝAL BOLMAK AŇSATMY?

''Wah goýan, soragyň nähili jan dogan? Aýal bolmagyň aňsat däldigini bilmeýän barmy? diýip, okyjylarymyz haýalçyrap ugrandyr. Aýal bolsaň hemmeden ir turup ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 100 | Добавил: Jeksparro | Дата: 14.09.2021 | Комментарии (2)