1 2 3 ... 9 10 »
ARTUR KONAN DOÝLUÑ "ALTY SANY NAPOLEON" ATLY HEKAÝASY BARADA

• (Detektiw žanrynyň käbir tilsimleri)

Detektiw (iňl. detective, latynçadan terjime edilende, detego – açý ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 64 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.10.2021 | Комментарии (3)

ÝOWUZ ÝALŇYŞLYK

Mister Uolter Bakster eýýäm köp ýyllar bäri detektiw romanlary okamak bilen gyzyklanýardy. Şol sebäplem, ol, öz daýysynyň ýoguna ýanmagy ýüregine düwende, dynnym ýalyjagam ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 177 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.05.2021 | Комментарии (5)

7.

Nägadyr mürewwet kylyp, sylaşykly bolsa-da Geldi ketdäniň aýalyny azdyryp alany ýadyndan çykmadyk oba adamlary Ata Gandyma öz ýanlaryndan şübheli garaman duranokdylar. Şonuň üçin bolsa ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 168 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.01.2021 | Комментарии (1)

5.

Ýarym gijä çenli Ata Gandymyň gözi çirim etmedi. Nädende Bossanyň kakasy bilen derdini paýlaşyp biljegi barada oýlanyp, pikir otarsa-da onuň tärini tapmady. Göwnüne bolmasa gyzyň atasy ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 93 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.01.2021 | Комментарии (0)

3.

Şol gije Täjimiň gözi daňdana çenli çirim etmedi. Näme üçindir eden-goýanlaryny, başyndan geçirenlerini göz atuwyna getirip iki egnine agnady ýatdy. Şo barmana Ata kirtlen alnynda gaza ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 141 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.01.2021 | Комментарии (0)

ATA GANDYMYŇ IŞLERI

"...Baş saglygny hakdan istär garny aç,
Bäşin tapan arzuw eder on bolsa."

(Magtymguly).

1.

Bu gün onuň keýpi çagd ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 229 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.01.2021 | Комментарии (2)

BAŞ ALYP ÇYKABILMEDIM

Wagty: 2017-nji ýylyñ 29-njy apreli.
Ýeri: Stambul-Maslak.
"GEM TV" mediýa topary "Ajaýyp asyr" ("Muhteşem Yüzyıl"), "Garadaýy" (" ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 170 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.11.2020 | Комментарии (6)

ÝIGRIMI SEKIZINJI BAP

Ýeňşiň ýazky semestri başlapdy. Kontrol işleriniň aladasyndan öňünden dynan ýigit geçen ýarym ýylda-da, bu gezegem Aýperiniň kömegine mätäçlik çekmedi.
Ýeňşi ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 174 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.09.2020 | Комментарии (1)

ÝIGRIMI ÝEDINJI BAP

Atanyň jenaýata baş urup, ele salnany baradaky habar Ýaýlym Abdyýewi atdan agdardy. Häli-häzir hiç kim ýagşydan-ýamandan zat diýmese-de, ýüzüni asyp gezdi, tanyş-u-nät ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 148 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.09.2020 | Комментарии (0)

ÝIGRIMI ALTYNJY BAP

Ýeňşiň ýene piwo zawodynda adaty iş günleri başlandy. Dynç alyşdan soňky ilkinji gün bijaý uzaga çekdi. Geçen hem gelejek gözüniň önünde salgym bolup gezekleşýärdi. H ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 249 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.09.2020 | Комментарии (0)

ÝIGRIMI BÄŞINJI BAP

Aýperi Ýeňşe garaşmadyk bolara çemeli. Süňňi bir zat syzýan-da bolsa, ozal açyk düşünişmändi. Geçen saparam şübhesini aýgyt etjek bolup synanyşdy, arman, amaty bolmady ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 164 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.09.2020 | Комментарии (0)

ÝIGRIMI DÖRDÜNJI BAP

Eli bagly Goç naçalnigiň kabinetine getirilende öz gözlerine özi ynanmady. Ynanmady. Balkyldap duran gözlerine ynanmady. Öz gözleri özüni heý beýle aldaýarmy? Eýsem, ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 154 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.09.2020 | Комментарии (0)

ÝIGRIMI ÜÇÜNJI BAP

Şu gün Ajap ejeden habar tutaýyn hem Aýperini göreýin diýen. Ýeňşiň Goç üstüni basdy. Ätmer-sätmer edip geldi-de, ýekedaban ýaly ýumrugyny stola gütületdi – Düz! – Eli ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 134 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.09.2020 | Комментарии (1)

ÝIGRIMI IKINJI BAP

Ajap eje pensiýa çykdy. Jumagülem birküç günden aýdypdy. Ajap eje onuň çişi bilen ýüňüne güýmendi. Ilki kynlyk bileň ördi, soň ugruny düzdi. «Boljak öz-ä» diýip göwnün ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 131 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Комментарии (0)

ÝIGRIMI BIRINJI BAP

– Şeýdip, ogurlanan puldan derek tapylmazmyka? Gidişi-gidiş bolaýarmyka? – diýip, Öwez Akyýew kabinetinde ikibaka gezmeledi. Adaty endigine eýerip, ullakan penjiräniň ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 145 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Комментарии (0)

ÝIGRIMINJI BAP

Goç Ýeňşi öz ýanyna işe aldy. Ýöne oňa berlen buýruk wagtlaýyndy. Ýeňiş şofýoryň ýanynda kömekçi bolmalydy. Ýük düşürmeli-goýmaly, eltmeli-getirmelidi. Indi üçüsem bir ýer ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 137 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Комментарии (1)

ON DOKUZYNJY BAP

Aýperi öýde düzmelere güýmenip otyrka telefon jyňňyrdady. Bu eýýamlarda olara hiç kim jaň etmändi. Käte bir işden ejesini soraýmasalar, başga bir gelip-gidýänem, habar-h ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 167 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Комментарии (0)

ON SEKIZINJI BAP

Goçuň guşy uçdy. Ýeňşiň öňünden özi çykdy. Marat bilen gadyrly görüşdi ýüki elinde sallap, apaň-apaň basyp gaýtdy. Kostýa eýýäm saçagy bezäpdir. Jaýda getirilen harytl ... Doly oka»

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 191 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Комментарии (0)

ON ÝEDINJI BAP

Kelte tirkelen ýaly bolup, Marat Ýeňişden aýrylmady. Ýörese söbüginden basdy, dursa alkymyna dykyldy. Öz gününe goýmady. Sorag berdi, bir jogap bilen kanagatlanmady. Ag ... Doly oka»

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 144 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Комментарии (0)

ON ALTYNJY BAP

Giňişlikden çykyp, şähere golaýlanlarynda Maradyň ýene gorky damary tirpildäp ugrady. Ýolda awtoinspektor duşsa hem özlerini saklaýjak ýaly duýuldy. Milisionerlerden bi ... Doly oka»

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 161 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Комментарии (0)