09:23
Deñiz
DEÑIZ

Çaýkanýar suw dünýäň goşawujynda,
Deňiz bulutlaryň düýşüne girýär.
Asman ýüregini gowzadyp bilmän,
Ýagýar ýere baka, ýagýar ol irmän.

Damjalar ýene-de öwrülýär bulda,
Artýar deňizleriň ýene bir ýaşy.
... Deňiz — dünýäň gözlerinde birigen,
Akyp bilmän, doňup galan gözýaşy.

2017 ýyl.

Goçmyrat ORAZBERDIÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 103 | Добавил: Edebiyatcy | Теги: Goçmyrat Orazberdiýew | Рейтинг: 4.0/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ходил он от дома к дому... / Goşgular - 09.01.2022
Ýaşasym gelýär / Goşgular - 11.01.2022
Моя звезда / Goşgular - 15.01.2022
Edebi ýañsylamalar / Goşgular - 15.01.2022
Hasrata teselli setirler / Goşgular - 16.01.2022
Öýke / Goşgular - 15.01.2022
Magtymguly / Goşgular - 04.01.2022
"Guşlar güldi için tutup..." / Goşgular - 13.01.2022
Söý dünýäni / Goşgular - 12.01.2022
"Seni göresim gelýär..." / Goşgular - 05.01.2022Всего комментариев: 18
0
18 mango   [Материал]
?

0
17 Nurdan   [Материал]
Ynha:

Ah! Çok Memnun Oldum

Bunlardan önce, ah evet
Bunlardan önce sessiz kalınabilirdi
Saatler boyunca
Dalıp kalınabilirdi bir sigaranın dumanında
Dalıp kalınabilirdi bir fincanın şeklinde
Halıdaki renksiz bir çiçekte
Duvardaki belli belirsiz bir çizgide
Kuru el ayalarında
Perde bir tarafa çekilebilirdi ve görülebilirdi
Sokakta yağmurun hızla yağdığı
Renkli, küçük uçurtmasıyla bir çocuğun
Ayakta durduğu, bir kemerin altında
Eski bir at arabasının boş meydanı
Aceleyle, hayhuylar arasında terk ettiği
Devamlı aynı yerde kalınabilirdi
Perdenin yanında ama kör ama sağır
BağırılabilirdiGayet yalancı bir sesle, gayet yalancı bir sesle
“Seni seviyorum”
Güçlü bir adamın kollarında
Güzel ve sağlam bir nesne olunabilirdiDeriden yapılmış sofra gibi bir vucütla
Sert ve iri göğüslerle
Bir sarhoşun, bir delinin, bir berduşun yatağında
Bir aşkın temizliği kirletilebilirdiZekayla aşağılanabilirdi
Hayret verici tüm bulmacalar
Sadece bulmaca çözülebilirdi
Sadece saçma bir cevap bulunarak hoşnut olunabilirdi
Saçma bir cevap, evet, beş veya altı harflik
Bir ömür oturulabilirdi
Öne düşmüş bir başla
Soğuk bir mezarın ayak ucunda
Mechul bir tanrı görülebilirdi
Zayıf bir inanç birkaç kuruşa bulunabilirdi
Mescidin odalarında çürütülebilirdi
ziyaretname okuyan yaşlı adamın yaptığı gibiSıfır misali, toplamadaki, çarpmadaki, çıkarmadaki
Sonuç daima aynı olabilirdi
Gözlerin kahrının kozasında
yıpranmış bir ayakkabının renksiz tokası sanılabilirdi
Su gibi kendinin derinliklerinde kurutulabilirdiBir anın güzelliği, utançla
Şipşak çekilmiş gülünç bir siyah beyaz fotoğraf gibi
Sandığın diplerine saklanabilirdi
Bir günün boş kalmış çerçevesinde
Bir mahkumun veya bir mağlubun
yada bir idamlığın resmi asılı olabilirdi
Posterlerle duvardaki çatlaklar kapatılabilirdi
Daha uyduruk resimler katılabilirdiBöylece kurulmuş bebek olunabilirdi
Kendi dünyalarının camdan gözleriyle görülebilirlerdi
Bezden bir kutuda
Saman doldurulmuş bir bedenle
Senelerce danteller ve pullarla iç içe uyunabilirdi
Her elin anlamsız sıkışıyla
Sebepsiz bağırılabilirdi ve denebilirdi
“Ah, çok memnun oldum”

1
10 Hyýalkeş   [Материал]
Seýitmyrat Geldiýewiñ bir goşgusynda-da "Birje bulgur alaýyñ" diýen jümlä gabat gelipdim. Goşgyda kofe hakynda gürrüñ gidýärdi.
Ýeri gelende aýtsak, Seýitmyrat halypañ kofe muşdagydygyny beýleki goşgularyndanam añmak bolýar:
"Belki, kofe içmegimi azaldyp
Onuñ göwni üçin özüm aýaryn".

1
9 Hyýalkeş   [Материал]
Nurdan şony "bulgur" diýip alaýsañyz, neneñ borka? Sebäbi terjimelerde-de, öz dilimizde ýazylan eserlerde-de bir bulgur çaý ýa-da bir bulgur kofe diýen ýaly sözlere duşmak bolýar. Elbetde "bulgur"diýlende şerap guýulýan inçe billi stakanlar göz öñüñe gelýär. Ýöne ýokarda aýdyşym ýaly "Bir bulgur çaý ýa-da kofe" diýilýän bolsa diýmek çaşkalaram şoña degişli bolmaly.
Men-ä
"O:ýa çümüp bolar bulgur şeklinde" diýip alardym.

0
12 Nurdan   [Материал]
@Hyýalkeş, sagboluñ, bulgur hem gowy, ýöne çilimiñ tüssesine bogulyp elini bykynynda goýup duran bulgur Käse, bokal şekillini diýýär türkçede, şondan bokal bulgur ýöntem gelýär, başgarak meñzetme tapjak boldum, rusçasyny tapsam belli bolardy, olaram edil şol sözi ulandymyka?!

Kömegiñize minnetdar, Alla ýalkasyn

0
14 sabyrly   [Материал]
@Nurdan, Ferrugzadyň goşgusyny terjime etmäge höweslendirdiňiz, ýöne pikirlendirýär eken köp setirleri.

Tanyşdyranyňyza minnetdar!

0
16 Nurdan   [Материал]
Eğer terjime emekçi bolsañyz öz dilinden edip bilseñiz-a gowy bolardy, bolmasa-da iñlis dilinde-de terjimeleri bolmaly, öz ogullygy tarapyndan terjime edilen bolmaly. Türkçe Rusça bilen deñeşdirip terjime etseñiz has ýerine düşermikä diýýän.

0
5 Nurdan   [Материал]
Salam @Hyýalkeş, @Mango, şu ýerdäki çykyşlaryñyzdan Türkçe bilýäniñizi çen tutup Size bir haýyşym bar, terjimede şu sözlemi nähili alyp bolarka:
"Dalıp kalınabilirdi bir fincanın şeklinde"

Şu sözlem goşguda gelşirtdirmän otyr özüni))
Kömek etseñiz, öñüñden sagbolun aýdýaryn

1
6 agza101   [Материал]
Ýalňyşmasam Fürugyň goşgusy bolmaly. Parsçasyny tapmaly. Ýöne bu ýerde fincan şeklinde diýýäni, eliňi biliňde goýup durmakdyr. Başda jenin pozisiýasymyka diýdim. Däl ýaly.
'Bokalyň(Çaşeçkaň) durşy deý aňkaryp bordy'. "Oýa batyp galmak bokal şeklinde" Käse bolanok. Alynma söz ulanmaly. Ýerliksiz ýaly. Ýa-da manysyny terjime etmeli.

Tutuş goşgyny terjime etjek bolsaňyz, sypaýy sözler ulanmajak boluň. Fürugy üýtgetdigiňiz bolar. Türkmençe gelişmejek ýaly öz-ä.

0
7 Nurdan   [Материал]
Hawa, Fürug Ferrugzadyñ goşgusy, rusçasynam tapmadym, Türkçesi bar, onda-da, fincanin şeklinde duşuryp bilmän goýdum Käse bokal çaşka gelşenok,
"Çilimiñ tüssesine bogulyp, oýa batyp, eliñi bykynyñda goýup bokalyñ şeklinde" , bolýar, olam birhili..

Minnetdar Size, Alla ýalkasyn!

0
8 Nurdan   [Материал]
Fürugyñ poeziýasyny diýseñ halaýan, Rusçadan, Türkçeden terjimeleri deñeşdirip görýän, hersinde başgarak gelýär, şu Şahyrañ hatyrasyna göni parsçadan terjime etmek maksady bilen parsçany öwrenip başladym, doly özleşdiremok häzir, ýa nesip belki göni parsçadan terjime etmek nesip eder..

0
11 Edebiyatcy   [Материал]
Fürugyň poeziýasyna bolan gyzyklanmany artdyrdyňyz. Belki goşgularyndan 1-2 sanysyny gaçyrarsyňyz

0
13 Nurdan   [Материал]
)) men-a gyzykly görýän şol zenanyñ döredijiligini, Terjimeleri bolmalydyr saýtda awtorlar bölüminden Fürug Ferrugzad

0
15 mango   [Материал]
soraga jogabym.
(berlen jogaplary okap..)

Saatler boyunca
Ölülerin bakışı gibi sabit bir bakışla
Dalıp kalınabilirdi bir sigaranın dumanında
Dalıp kalınabilirdi bir fincanın şeklinde
Halıdaki renksiz bir çiçekte
Duvardaki belli belirsiz bir çizgide
Kuru el ayalarında
...

Ençeme sagatlap
Ölüleriň bakyşy ýaly diňkäňi dikip
Oýa batyp bolardy bir çilim tüssesi içinde
Oýa batyp bolardy bili inçe bulgur şeklinde
Halydaky reňksiz bir gülde
(Halynyň reňki solan gülünde)
Diwardaky çalasudur çyzykda
Guran el aýalarynda
...

0
4 Hyýalkeş   [Материал]
Jemleme super.

1
3 Edebiyatcy   [Материал]
Minnetdar jigerdeşler

2
2 mango   [Материал]
Çaýkanýar suw dünýäň goşawujynda
Çaýkanman akyp gitse ol deňiz bolmazdy….

... Deňiz — dünýäň gözlerinde birigen,
Akyp bilmän, doňup galan gözýaşy.

Akyp gitse ol derýa bolardy, okean bolardy…

deňizi interesan suratlandyrypsyň, goç däde.
bize-de ýyzzyly basaýmak galýar.
üstünlikler.

1
1 Nurdan   [Материал]
Jemleme ýüregi syzlatdy, ajaýyp, az bentde Umman ýaly çuñ many!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]