15:00
Debýut
DEBÝUT

Men - ýer ýüzündäki ilkinji adam:
ody birinji gezek görýän
topragam,
suwam,
howanam.
Men transa düşdüm
ýok, ýere
toba sogap etmek üçin
düşdüm.
Ýalňyşdym.
Ýa-ha öň egridim
ýa soň egreldim.
Dogrulandym
gaýtadan
adam bolmagy öwrendim.

Sebäbi men -
Adamy:m (erkek) Adama
mynasyp aýal (Adam) bolmaly
Howadym.

♢ HOW ENÄNIŇ ADAM ATA AÝDANLARYNDAN

Ojar odun ýakaly biz.
gyşda sowuk bolar.
galyňjak geýin.
içmegiňem geý,
gulakjynyňam.
menem daňnaýyn ýaglygym.
galoşymam geýeýin
ýüň jorap bilen.
gaýnadymyka çaýymyz?!
gara öýüň ýyljajyklygyn!...
ynha, Kündük.
ynha, taýak.
haýsysy gerek?!
gowurdagam bar,
Çöregem.
kişdämizem bar ekeni azajyk.
ýapsana, oglan, gapyny!
sowuk alaýmasyn birden.

Sensiz gyşlar sowuk boldy, Ezizim!

Suraý BABANYÝAZOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 99 | Добавил: Mähriban | Теги: Suraý Babanyýazowa | Рейтинг: 2.0/7
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Катамаран / Goşgular - 26.02.2022
Meni saklap bilermiň sen? / Goşgular - 15.01.2022
Köňül pelsepesi / Goşgular - 01.01.2022
Şahyr hakda rowaýat / Goşgular - 22.02.2022
Güýz parçalary... / Goşgular - 11.01.2022
Bolar / Goşgular - 19.01.2022
Aşgabadyñ goýnunda / Goşgular - 14.01.2022
Garrylar gerek / Goşgular - 19.01.2022
“Ýöne hakykaty aýtmaly bolsa...” / Goşgular - 31.01.2022
Предтеча / Goşgular - 17.02.2022Всего комментариев: 2
0
2 Alaýabyly   [Материал]
Käbir goşgy köp zatlary ýatladýar... Hawa, şeýle...

0
1 mango   [Материал]
how enäň gepi-gürrüňini haladym....
örän haladym.
hemem bir wagtky ertekim ýada düşdi....
aýdyp beräýeýin (garşy bolmasaňyz).

Biderek erteki
(2011)

Daşarda gyş.
Tok öçdi.
Adam ata spiçkasyny ýakyp bir ýerlerden kädi çigidini tapdy.
Biri-birine ýelmeşip gurap galan kädi çigitlerini eli bilen owkalaşdyrdy-da ýanyp duran «gara peçiň» demriniň üstüne oklaşdyrdy. öýüň içini otda gowrulan kädi çigidiniň ýakymly ýanyk ysy tutdy.
Bu ysa How ene-de geldi.
Ikisi ýarym sagatlap çigit çigitlediler.
Kädi çigitlerini.
Alagaraňkyda.
Ikisi köp zatlaryň gürrüňini etdiler.
Bagtlydylar.
Duýýadylar.
Soňra, duýdansyz öçen tok duýdansyzam geldi.
Derrew telewizorlaryny işletdiler..
Telewizorda aýdymçy aýdym aýdýardy.
Bagt barada...

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]