16:31
"Bir ýerde obada türkmen iliniñ..."
"BIR ÝERDE OBADA TÜRKMEN ILINIÑ..."

"Oguldur dowletiň başy
Gyz hem bolsa göwün hoşy."
"Görogly beg" şadessanyndan.


Bir ýerde obada türkmen iliniň
Bir gyzy bir ogly barmyş biriniň

Ogul-gyz agyzda deň söýülýärmiş
Gyz - gyzka egin-baş geň. Geýinýärmiş

Gyz eziz görýärmiş ene atasyn
Ene ata geçýärmiş ogluň hatasyn

Ikisem ulalyp ýetdi kemala
Ogul eýe boldy sahyp jemala

Gyza hem yz ýany görüldi çäre
Durmuş toýun tutup berdiler äre.

Ene-ata rahat gidermiş uka
Gyz-gelin bolsa-da bir eli ýuka

Oglun gözlärdiler aýry göz bilen
Gyzyn güýmärdiler şirin söz bilen

Ogluna bagyşlap elde baryny
Öýlendirip dikeltdiler tamyny

Ogluň günbe-günden döwleti artdy
Atasy hem oňa kömege ýortdy

Emma soramady gyzyň halyndan
Oňa hiç zat bagş etmedi malyndan

Gyz tamada bolsa almady dile
Gezdi ýoksullukda hossary bile.

Atasy elini her işe urup
Ogluny baýatdy yzynda durup

Gyz dogannyň baýandygna begenip
Gezip ýördi ene-ata egilip

Döwmän gezdi ol beýikleň hormatyn
Elinden bersede oňki gurbatyn

Paýy aýratyndy ogul agtyklaň
Ýegen duýulmady näçe hamsyksam

Ogul döwlet başy bolup baýady
Hatda göwün hoşa käte käýedi

Är,heleý gyzyna durmady arka
Gyz göze ilýärmi han ogul barka?

Garran çagyň gyz daşyňdan aýlanýar
Kimiň eziz digi şonda saýlanýar

Ýetip ýörmez saňa gelinden haray
Gyz bilen ýagtalar garaňky saraý

Gyza kömek etseň daş ýere gitmez
Göwnüne degilse ýarasy bitmez

Gyzy eziz görüň haky köýdürmäň
Aňzak gyşyň sowugyna buýdurmaň

Dilde söýmäň gyzy söýüň emelde
Daýak bolar saňa gurbuň kemelse.

00/09/09

✍ Musa GYZYLJA,
Eyran - Türkmensähra.

Taslamasy: Merýem ZAMANY.

Категория: Goşgular | Просмотров: 73 | Добавил: Haweran | Теги: Musa Gyzyljа | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Täze ýyl agşamy ýazylan goşgy / Goşgular - 04.01.2022
Ýagşylygy ýaýyp ýeriñ ýüzüne... / Goşgular - 15.01.2022
"Dogry dana diňe dogrusyn diýer..." / Goşgular - 18.01.2022
Şygry söýýän / Goşgular - 12.01.2022
Gül kimin / Goşgular - 03.01.2022
Pederime / Goşgular - 18.01.2022
Ýyldyrym / Goşgular - 27.01.2022
Ýitmek / Goşgular - 12.01.2022
«Любовь ушла...» / Goşgular - 24.01.2022
Dillen durmuş / Goşgular - 17.01.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]