17:32
Bar zat öňküsi ýaly bo:r
BAR ZAT ÖŇKÜSI ÝALY BO:R

Bar zat öňküsi ýaly bo:r.

Üýşürip mellegiň çöpün-çalamyn,
Ekenje mekgämi çöpläni üçin
Hüňürdärin kepderilere,
Ýene biparh gararyn
Ömrüm çilýän hepdelere.
Ýaz geldi,
Ýaýla parç boldy...
Hemme zat öňküsi ýaly bo:r...
Hemem bir zat.. öňki ýaly bolmaz.

Bilýän bar zat gowy bolar,
Garşy alaryn Güneşi,
Gözüm gider gumrulara
Jaýymyzda höwürtgelän,
Ýumurtga bermäni üçin
Käýinerin towuklara,
Dirilige gark bolaryn
Ýüzin düşüp gumaklykda...
Bar zat öňküsi ýaly bo:r...
Hemem bir zat.. öňki ýaly bolmaz.

Gynanmaryn, gyýylmaryn
Yssyň öýmüze girenne,
Enesine akyl berip,
Nan bererin gijenine,
Käte haýbat atan bo:run
Goňşyň üýren köpegine,
Elimden ak towuk çokar
Iýmli girsem ketegine,
Kaýyl bolaryn ejemiň iňirdisine,
Inilermiň kötegine...
Hemme zat öňküsi ýaly bo:r...
Hemem bir zat.. öňki ýaly bolmaz.

Az-u-köp-u gussa dörär
Garap Günüň ýaşanyna,
Ýalta sygyr gaýdyp geler,
Tünegine-ýatagyna,
Ýene-de okap başlaryn
Orun bermän ýaltalyga,
Gijäm rahat bolar hökman
Sag egnime ýatanymda...
Bar zat öňküsi ýaly bo:r...
Hemem bir zat.. öňki ýaly bolmaz.

***

Saňa jennet diýeýinmi
Ýa-da obam diýeýinmi?
Men seň bagtygelen gyzyň,
Nädip özgäni söýeýin?
Gözlermiň agyn görýärmiň,
Garasynda-da öz roýuň.
Başgalaram söýýär diýip,
I:dip goýberm-ä Suraýyň.
Nätjek, ýaradylşym şeýle,
Söýmek alna ýazylypdyr.
Ak owuz deý çaga söýgim
Dowzahlarda ýakylypdyr.

Obam, obam, obagähim,
Göwün dagy küýsese-de,
Asmanlara suwsasa-da,
Daşdan şäheri söýse-de,
Senden gaýry gidere ýerim ýok,
Bilýänsiň.

***

Narpyz goşup saçym ördüm,
Ellerimi ýuwdum çopantelpege.
Ýüze-de ýumurtga çaljakdym welin,
Gysyk towuk ýumruk çenäp,
Gaçyp gitdi ketege.

Ýapraklar ýassygym boldy,
Ýorunjalar düşejigim.
Ýabyň boýundan mytdyllap,
Geldi äwmezek pişigim.

Baglaň arkasyn sypalap,
Gözün öpdüm gaýta-gaýta.
... "Ýitdim" diýip ýördüm, asyl
Gömlüpdirin tebigata.

Suraý BABANYÝAZOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Mähriban | Теги: Suraý Babanyýazowa | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ykbala haýyş / Goşgular - 14.01.2022
Aýralyk / Goşgular - 02.02.2022
Последний человек на Земле / Goşgular - 04.02.2022
Алоэ / Goşgular - 18.01.2022
Gysga şygyrlar / Goşgular - 27.02.2022
Men ak daglary gördüm / Goşgular - 13.02.2022
Öýke / Goşgular - 15.01.2022
Морской пейзаж с солнцем и орлом / Goşgular - 22.02.2022
Iogann Wolfgang Gýote / Goşgular - 27.01.2022
Стихи / Goşgular - 25.02.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]