21:56
Annasoltana
ANNASOLTANA

Salam saña,
Guburlaryñ ezizi,
Gubur içre ýatan dogryñ diregi,
Bu gün saña ýürek isläp getirdi,
Bu samsyk hem däli kalbym ýanyña,
Sorap idäp men-ä bu gün ynansañ,
Gelip, soñam içimdäki dökülmez
Dertden doly gam-gussany getirdim.
Wah gaýgy-gam mende dörejek däldi,
Hemem seni gynandyrmak islämok,
Ýöne welin dirileriñ içinden,
Tapyp bilmän derdinşere bir ynsan
Boýnum burup peselýärin wah arman,
(Hemme şahyrlardan, ýazyjylardan,
Döwürdeş hem seniñ garyndaşlañdan,
Öýke-gahar edip bu gün gaşyña,)
Birsalymlyk myhman alsañ galaýyn,
Guburyña gözde ýaşym damaýsa,
Öýkeleme, sen hemmäni geçirip,
Bilşiñ ýaly, bu gün menem bagyşla,
Sebäp...
Ynjydylan, geçen göwniñ jemlenip,
Her gün meniñ ýüregime sanjylýar,
Bagyşla sen geçirimli bol bize,
Zenan mähri geçirimli bolýar-a,
Bu añzakly gyşyñ birinji aýy,
Razy bolsun ruhuñ bizden elmydam,
Seniñ we señ döwürdeşleñ razysyn,
Almasak biz elmydama kösenýäs,
Sylap bilmesek biz
Ölenleñ ruhun,
Nädip biz (bu) dirileri sylaly,
Bu gün seniñ hatyrañy ýat eýläp,
Goşgularñy köñüllere saz eýläp,
Suratyñy çekip, täze boýagdan,
Görenlerme gürrüñ berdim ykbalyñ,
Ömürýoluñ duýan her bir adamzat!
(Hemem seniñ zäherli ok hak sözüñ,
Eşidenler haýran galdy, gynandy)
Eger-de meñ elimden bir geläýse,
Bodloýdäki Liberti heýkeline,
Meñzeş seniñ heýkeliñi ýasardym,
Uzap duran otly alawa derek,
Ýaldyraýan göwher daşyn goýardym,
Hawa, sen meñ üçin, şeýle heýkelsiñ,
Şonda seniñ ýadyñ dillerden düşmez,
Senem razy bolarsyñ hem bizlerden...

11.12.2020

Категория: Goşgular | Просмотров: 183 | Добавил: Jeksparro | Теги: Çarymuhammet Sugtyýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýitgi / Goşgular - 06.01.2021
Arzanladyş / Goşgular - 11.04.2021
Horasanyñ durnasy / Goşgular - 03.06.2021
Perzent / Goşgular - 20.03.2021
Gerdek / Goşgular - 14.02.2021
"Aýadyñ sen öz köñlüñ..." / Goşgular - 16.07.2021
Ganga / Goşgular - 11.01.2021
Küýseg / Goşgular - 03.03.2021
"Ykbalym baglydyr..." / Goşgular - 16.03.2021
Gör-le, bu dünýäniň öwsüp durşuny... / Goşgular - 10.02.2021Всего комментариев: 13
0
13 Jeylan   [Материал]
Gowy goşgy. Ýüregindäkini aydypdyr oglan. @Haweran namesi erbeda munuñ. Her kim elinden yureginden gelenini edera.

0
12 Jeksparro   [Материал]
Onda taraşlanyp oýulyp dikilen munça daş heýkelleriñ gadyry yokdyr hä!?

0
11 Hаwеrаn   [Материал]
Ony öçûrip goýber. Makalanyñ nusgasy bar mende, 2-3 günüñ dowamynda goylar saytda.

0
10 Hаwеrаn   [Материал]
Hormat taraşlanyp ynsan şekiline getirilen daşlardyr, guýma sowuk betonlar bilen, mermerleriñ ýüzüne oýulyp ýazyljak haşamly zer ýazgylar bilen dikilmeýär, hormat ýüreklerde dikilýär..

0
9 Allaberdi   [Материал]
Geçmişden gününize näme üýtgedi?!
Belki, häzirki döwürem Annasoltanlar bardyr, olara-da ölüminden ýyllar geçen soñ hormat goýularmy?!
(Bellik: http://kitapcy.com/news/2020-12-16-13003 bu linkdäki makala ýazjakdym, ýöne açanok)

0
8 Jeksparro   [Материал]
Saña men Dindarsyraýan mollasumak diyemok-da, şol pikirdäkiler şeýle diyyärin.

Annasoltana döwründe dikilmedik, goyulmadyk hormat indi dikilip, goyular öydemok halypa bagyşla welin...

0
7 Hаwеrаn   [Материал]
Salyhatlyrak jogap ber. Men dindaram däl, molla-da...

0
6 Jeksparro   [Материал]
Ol dindarsyraýan mollasumaklar üçin şeýle, meñ üçin onuñ gubury beýik! Kim näme diyse diyibersin...

0
5 Hаwеrаn   [Материал]
Başy ýalñyş pikir b.n başlanýar: guburlaryñ beýgi ýa pesi ýok, "ýeriñ asty şa bolsañam, geda bolsañam parhy ýok, hemmelere birdir" diyen ýaly aýtgy bardyr, halk arasynda...

0
4 Hаwеrаn   [Материал]
Başy ýalñyş pikir b.n başlanýar: guburlaryñ beýgi ýa pesi ýok, "ýeriñ asty şa bolsañam, geda bolsañam parhy ýok, hemmelere birdir" diyen ýaly aýtgy bardyr, halk arasynda...

0
3 Hаwеrаn   [Материал]
Eger Annasoltan pahyryñ özüne bu "goşgyny" okap berseñ, her dulugyña taýly şarpygyny çalaga-da, akylyña aýlardy seni wacko

0
2 Hаwеrаn   [Материал]
*Annasoltana dikip biljek

0
1 Hаwеrаn   [Материал]
Annasoltan Kekilowa bolan hormatymyz çäksiz, emma onuñ adyny kultlaşdyrmak - oña hormat goýmak däl, onuñ prinsipi bilen ýaşamak, döwrüñ we halkyñ sesine öwrülmek - ine, Annasoltan dikip biljek iñ uly heýkelimiz, oña edip biljek iñ uly hormatymyz!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]