« 1 2 ... 568 569 570 571 572 573 »
Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On altynjy kyssa

▶ GELNIŇIZ SALAM BERÝÄR...

Türkmeniň toýy bir günde öňem gutarmandyr, bu günem gutaranok. Özem türkmen agaň ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 366 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

♣ "Ýazgylar”

Kakamyň iň soňky ýazan hatyny
Henizem aýawlap saklap ýör enem,
Saralan kagyzlaň açyp gatyny,
Käýarym gaýtalap okaýan menem.

Hatyň iň soňunda ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 379 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On bäşinji kyssa

▶ TOÝ HEKAÝATY

«Köp söz kitapda ýagşy» diýýär türkmen. Türkmen sypaýyçylyk edýär. Aslynda, köp sözüň kitapda ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 386 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (2)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On dördünji kyssa

▶ ÇEPIKSIJE ENÄNIŇ SYRY

Atda tapagan tomsuň tüp yssysynda günorta çagy içi her hili tapyndydan doly giň ota ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 373 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On üçünji kyssa

▶ ATAGELDINIŇ «TAPAGAN» LAKAMYNA MYNASYPLYGYNYŇ
ÝENE BIR ÖWRE TEKRARLANYŞY

Gurban Gurbanowiç Atdanyň y ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 383 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

TAPAGAN

● On ikinji kyssa

▶ HYÝALYŇ HAKYKATA ÖWRÜLIŞI

— Meniň saňa gürrüň berjek wakam otuzynjy ýyllarda bolupdy. Men ol wagtlar sekiz-on ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 438 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

● On birinji kyssa ýa-da bäşinji kyssanyň dowamy

▶ MÖJEGE MEŇZEŞ ITIŇ TARYHY

— Mergen aga, meni melisä çagyrdylar.
— Toýa çagyrdylar diýäýme — ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 371 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● Onunjy kyssa

▶ ÜÇ WEZIPE

Raýon milisiýasynyň naçalniginiň ýüz-gözi gamaşyp duran eken. Içeri girip, Atdanyň nazary naçalnigiň ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 383 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

ŞEÝTANYÑ NALYŞY

                Akylyndan aşa düşen bu ynsan,
      &nbs ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 595 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (6)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● Dokuzynjy kyssa

♣ ATDA TAPAGANYŇ ÝALŇYŞY

— Atda jan, derrew gelsin diýipsiň. Uly bir bähbidimden galmaýyn diýip, iýip oturan ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 366 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶TAPAGAN


● Sekizinji kyssa ýa-da ikinji kyssanyň dowamy

♣ ATDANYŇ ÖZI BILEN IÇDÖKÜŞLIGI

Eý, Hudaý, atam döwründe üç atlynyň bir g ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 349 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● Ýedinji kyssa

♣ HAKYKAT — GULP, ÝALAN — AÇAR

Saganaly obasynyň ilersinden — çöletekden täsin bir kerwen gidip barýardy. Iň öň ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 390 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● Altynjy kyssa

♣ SENEM BAŞLYGYŇ ATDANY ÖÝERJEK BOLŞY

— Atda akga, sen derrew bize barmaly. Ejem saňa hiç ýerde durman, demini ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 356 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

(romanyñ dowamy)

● Bäşinji kyssa

♣ MÖJEGE MEŇZEŞ ITIŇ TARYHY

Aslynda, Mergen aganyň şol itiniň durmaly ýeri — Atda ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 386 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

(romanyñ dowamy)

● Dördünji kyssa

♣ TAPYNDYLAR SERGISINIŇ DABARASY

Gaýyp balygyň karary bilen her bazar güni obany ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 389 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

(romanyñ dowamy)

● Üçünji kyssa

♣ ATDA TAPAGANYŇ TERBIÝELENIŞI

Her kim içerdäki zatlary paýlaşjak bolup gara başyn ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 389 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

(romanyñ dowamy)

● Ikinji kyssa

♣ ATDANYŇ ÖZI BILEN IÇDÖKÜŞLIGI

Öz-ä basmaçyly döwür bolmaly: şeýledigi gelen atly ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 374 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

(roman)

Birinji kyssa

♣ ATDA TAPAGANY GÖREN HATAM TAÝ ÝÖNE BAŞYNY ÝAÝKAP DURMUŞ

Bu dünýäde adamlar däl-de, ynançla ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 478 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

DÜNÝÄ TÜRKMENLERINIŇ FIZIKI AÝRATYNLYKLARY

Üç yklymyň çar künjegine ýaýran oguz iliniň merdana nesilleri bolan türkmenler häzirki wagtda bir-birlerine nähili derejede meňzeýärler?
... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 366 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Pyýada ykbal

Atlylar deňiňden geçse seredip,
Sen oňa kemsinme pyýada ykbal.
Sen söýgini ýüregiňde eredip,
Derýaýy-Nili-de gurmagyň ahmal.
Bilýändirler öýdýär G ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 388 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)