« 1 2 ... 567 568 569 570 571 572 573 »
ANGLIÝA DÖWLET BARLYGY ÜÇIN OSMANLYLARA MINNETDAR  BOLMALYDYR.

Ekrem Bugra EKINJI,
14.12.2011-nji ýyl.

Angliýa ýylda iki döwlet ýolbaşçysyny resmi ýagdaýda kabul edýä ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 368 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

Monastryň häkimi 1908-nji ýylda Soltan Abdylhamyda ugradan hatynda şeýle sözleri ýazypdy:

“BÄRDE MENDEN BAŞGASY ITTIHADÇY"

Ekrem Bugra EKINJI,
12.03.2014-nji ýyl.
... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 336 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ÇAPHANANY  OÝLAP  TAPAN  IOGANN  GUTENBERG  DÄLDIR!

Ekrem  Bugra  Ekinçi,
15.05.2013-nji ýyl.

Köp kişi çaphanany ilkinji oýlap tapan Germaniýaly nemes Iogann Gutenberg ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 395 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

YSRAÝYL  GEÇMIŞI  BEÝLE  ÇALT  ÝATDAN  ÇYKARDYMY?!.

Ysraýyl bir halkyň gözýaşlarynyň üstünde ýurt eýesi bolmaga çalyşýar. Emma ezip-gyrmak syýasaty arkaly bir halky  ýok etmegiň mümkin dä ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 435 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

GYZYL ALMA NIREDE?

Ekrem  Bugra  EKINJI,
27.10.2010-njy ýyl.

Gyzyl Alma taryhda türk häkimiýetininiň idealyny aňladýan bir simwol bolup durýar. Bu idealyň ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 423 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BİRWAGTLAR  MEDİNEDE ÝEWREÝLER ÝAŞARDY…

Ekrem Bugra EKINJI,
12.06 2013-nji ýyl.

Töwhid (ýekehudaýlyk) ynanjyna we pygamber ýörelgesine eýe bolandyklary üçin ýewreýleri ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 425 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ÝAGYŞ WE DEÑIZ

Bilemok
Hazarmy,
Gulzummy,
Azow.
Parhy näme Egeými ýa Akdeñiz.
Belki-de ol Köpetdagyñ goýnunda
Million ýyl öñ gurap,
çöl bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 354 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

ÝÖR, ÝOLLAR SÖKELI!

Türkmenistanyñ Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

~ Watanymyzyñ taryhynda Beýik Ýüpek ýolunyñ orny hem juda uludyr. Gadymy ýoluñ Hazar deñzinden ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 861 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (9)

Has TÜRKMEN

▶ BIR ÝYLDAN SOÑ...

365 gün,
Kyrk sekiz hepde.
Tegelek 12 aý,
Bir ýyl geçipdir.
Ýagyşly gün düşüremde öýñüze,
Awtoulagyñ çekges ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 338 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BIR JANA ÜFLENEN JANAN...

Şapagyñ gyzyly - ýañagyñ aly,
Senden uzak bolsun şeytanyñ aly.
Asman atynanda gara ýapynja,
Sen meni galdyrma tümde gypynja.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 346 | Добавил: НаS | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

“Towşanjyk”

Haýwanlaň içinde senem bir jandar,
Hemmede-de san bar, sende-de san bar.
Hemmäniň özüne ýeterlik derdi,
Saňa bu üýtgeşik derdi kim berdi.

Til ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 364 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Ömür ýoldaşy

Gör, nähili gözel eken özüňe,
Ömür ýoldaş gözläp ýören çaglaryň.
Hat ýazarsyň göwün söýen gyzyňa,
Duşuşarsyň arasynda baglaryň.
Şol mahallar kän b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 352 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“Keýmir körüň ýigitleriniň biri Warryk batyryň çowlugy Warrygyň hekaýaty”

(Degişme)

Bir gün Warryk gaýdyp geldi uruşdan,
Görmäge göz gerek, döşi medally.
Doldy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 451 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (2)

Toýda okalan goşgy

Özlerine ogul gerek bolaýsa,
Gyz hem bolsa, Ogulgerek diýerler.
Gundaglyja aglap ýatan bäbegi
Ogulgerek, oglum, diýip söýerler.

Şonuň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 496 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

Söweşdeş dostuma

Onda biziň ikimizem çagadyk,
Gülki bilen oýun boldy kärimiz.
Garagoldyk, şadyýandyk, sadadyk
Söýmägede ýetişmändik häli biz.
Aşyk bolup ýörmes ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 289 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“HAT”

“Hat gelmedi” diýip çekmegin gussa,
Gaýtam garaş öňküdenem on esse.
Mendirin - şol alabahar günleri
Agaçlar pyntyklap,
Şemal öwüsse.

Oglanla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 417 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On sekizinji kyssa

▶ YŞKYŇ KEŞBI

Bir mahal Atageldi aýnanyň öňünde durup, Bagtymy göz öňüne getirerdi. Özem ýöne bir getirmeg ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 357 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

“Aýdylmadyk sözler”

Seniň ýok wagtyňda seni taryplap,
Gijeler ýatmadym, goşgular goşdum.
Sen maňa mydama bolsaňam ýakyn,
Seniň ýanyňdakam sen maňa daşdyň.
Zöhr ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 409 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On ýedinji kyssa

▶ TÄZE ROZUGÄR

Öňler pylanynyň eli süýji diýilýärdi. Bu gün nahara salynýan her hili tagamlaryň köpelenligin ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 352 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

"Ýyldan ogrynça”

Gülüm duşuşmaga söz berdi maňa,
Duýdurman gel diýdi. Geldim ogrynça.
Çalaja tolgunyp, garaşdym oňa
Bilbile duýdurman, gülden ogrynça.

Do ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 356 | Добавил: НаS | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)