« 1 2 3 4 5 ... 572 573 »
KÄMILLIGE KENAR ÝOK

Türkmenistanyň halk ýazyjysy, ençeme hormatly atlaryň eýesi, şahyr Orazguly Annaýew hakynda şu makalanyň ýazylmagyna sebäp bolan zatlar bar. Dogrymy aýtsam, Orazgulyn ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 69 | Добавил: Bagabat | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (9)

BIZIÑ ÇEPÇILERIMIZ

Biziñ "çepçilerimiziñ" Kiprdäki saýlawlardan aljak dersi ýokmy?
Geçen saýlawlarda 60.5% ses alan çepçi Mustapa Akynjy bu gezegem ýeñiş gazanjagyny umyt ed ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 42 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (1)

OL MUNY DUÝMANDY...

Mahal-mahal hyýalymda biraz gartaşyp başlan duýgularymy ürküzip goýberip, asman reňkli köýnek peýda bolýar. Onuň dünýäme mähir çaýyp, howada galgap gitmegi meni aňňat ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 40 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.10.2020 | Teswirler (0)

HUSYT

Husyt öldi.
Üç günden soň, jesedi porsap ugranda-da bilindi...
Daşy suwagsyz-zatsyz, çig kerpiçden salnan, hütdügiň öň ýanyny dolan jaýda, aýal-ebtatsyz, bala-çagasyz, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 95 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.10.2020 | Teswirler (5)

YHLAS

Köpugurly hassahana.
Gür baglyga beslenen, giň howly.
Tigirçekli kürsüde bir gysymjyk bolup, çugutdyryp oturan, takmynan segsen ýaşlaryndaky kempiri bagyň saýasyna get ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 51 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.10.2020 | Teswirler (0)

EJEM

Tomsuň soňky aýy,
ýedinji güni,
Ýüregimde goýdy bitmejek ýara.
Gidirmejek bolup mähribanymy,
Näçe urunsakda tapmadyk çäre.

Kim oýlapdyr, heniz ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 39 | Добавил: ahallydan | Дата: 22.10.2020 | Teswirler (0)

ÖLÜM HAKYNDA ŞAHADATNAMA

Etrap hukuk maslahathanasynyň ýaş işgäri Oraz, elindäki telefony ýerinde jaýlaşdyranam şoldy welin, daş işikden garrylara mahsus endirewük, jygyldyly ses bilen ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 162 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.10.2020 | Teswirler (18)

EPEÝ, HORTAP WE MASLAHATÇY

-Üh-he, üh-he! Mümkinmidir?!-diýip, etrap hukuk maslahathanasynyň açyk gapysyndan orta ýaşa ýakynlaberen, saçlaryna çala çal sepen erkek kişiniň hortap keşbi ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 72 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.10.2020 | Teswirler (10)

LIWANLYLAR AÝAGA GALDY: "BIZ BÄRDE DEMONSTRASIÝA GEÇIREMZOK, REWOLÝUSIÝA GEÇIRÝÄRIS!"

(Şirin Paýzynyñ Beýrut reportažlary...)

Beýrut howa menziline baranymda içimdäk ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 66 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (2)

Tomusy hiç wagydam halamokdym, ol hem meni halap barýandyr öýdemok. Awgust meň pikirimçe, agyr aý, bir ýerlerde «ganly Awgust» diýen sözleň bardygy ýadymda. Şu wagt gapyda Awgust höküm sürýär, şu wagt ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 66 | Добавил: Arzyman | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (2)

ZART-ZURT MOZART

Bir Türkmen Amerikada syýahatda… Köçede gezelenç edip ýör… Bolmady, hajaty gyssap galdy, näetmeli? Ýüwüre-ýüwüre zordan hajathana tapdy… Içigara galmyş, içeri girm ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 89 | Добавил: Gurgencli | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (9)

ÝALTALYGYŇ WASPY

Monology aýdan – Ýaltalygyň piri Ýatak baba, onuň dilinden ýazyp almaga ýaltanyp, halys gymyldasy gelmese-de, özüne öte zor salanam men…☻
... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 73 | Добавил: Bagabat | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (1)

UTANÇ

Bu-da bir gytalan zatlaryñ biri,
Tapamok aýlanyp şunça dükana.
Ýaş dükançy ýaşulyny çürkedi,
"Toba" diýip, elim goýdum ýakama.

Men diýdim ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 133 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (3)

ÝALŇYZLYK

Haçan bu hesretiň ahyry geler,
Gussaň gandalyndan sypyp bolanok.
Şatlygyňy bölüşseň - taýyn hemmeler,
Gam - hasratyň paýlaşan ýok, alan ýok.

As ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 63 | Добавил: ahallydan | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (2)

ILKINJI SÖÝGIM

Ýadymda, şol günem bir dabarady,
Ýadymda dabaraň göçgünli sazy.
Uçilişäň ýaýraň giň klubudy,
Şol gün ol gujagna toplapdy bizi.

Gyzlaryň he ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 40 | Добавил: MrOKaS | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (0)

GELIN ŞAHYRLARYŇ ŞYGRYN OKASAM

Gelin şahyrlaryň ýazýan şygryny
Pynhanlykda okamany halaýan.
Ol goşgular höwes bilen tolkunyp,
Şonda meniň duýgularmy talaýar.
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: MrOKaS | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (0)

JORAM SENIÑ ARZUWLAÑ BARDY


Gül ömrüň kül bolup gitdi,
Arzuwlar ýel bolup gitdi,
Joram ýat bolup gitdi,
Joramjan arzuwuň bardy!

Hany indi nirede sen?! ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: ahallydan | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (6)

ŞYGYR NÄME?

On dört ýaşly bir çaga: “Men biriniň köriçegesini operasiýa etjek” diýse, onuň sözüni alga alman, gülüp geçersiňiz. “Hökman etjek!” diýip özelenip d ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 119 | Добавил: Gurgencli | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (4)

KÖREKENIMIZ - LATYN AMERIKALY GABO

Amerika yklymyny Hristofor Kolumb açdy. Gidip göreni-görmäni anyk belli däl Amerigo Wespuççiniñ ady bu yklyma dakyldy. Kolumbyñ aýagyny sekmedik başg ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 80 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.10.2020 | Teswirler (4)

BILIMSEKLEŇ BLOGY

Https://paçakçy.wä saýtynda, haýsydyr bir öň görlüp-eşidilmedik üýtgeşik ýurduň, Adam ata ýaradylyp, günäsi köp Zeminde mundan öň bolmadyk, tamam-tepbet üýtgeşik okuwyny ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 165 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.10.2020 | Teswirler (20)