« 1 2 3 4 ... 572 573 »
DUŞUŞYK

…Dynç güni bolandygy sebäpli “Älem” dynç alyş merkeziniň adamsy ýetikdi. Çagalaryň şatlyk-şagalaňyndan ýaňa tolkun atyp duran howasy täsir edýärmi nämemi, çagalar ululardan, ulula ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 38 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.10.2020 | Teswirler (2)

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Men düýn dünýäni özgertjek boldum. Emma onuñ üçin ilki özüñi kämilleşdirmeli ekeni.
Leonardi di Kaprio

Hakyky baýlyk - gazanjyñy, baryñy j ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 58 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.10.2020 | Teswirler (3)

"Kökler"

KERAMATLY DAGDAN

Gadymyýetde adamlaryň agaçlara, olaryň ruhuna çokunandyklary bize belli. ”Türkmenistanyň amaly-haşam sungaty” (“Dekora- tiwnoprikladno ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 28 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.10.2020 | Teswirler (0)

"Kökler"

Awtordan

Şu kitaby ýazmagy maňa maslahat beren, dostum, kompazitor Çary Nurymowyň ýagty ýadygärligine.

Dürli kitaby okap ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 74 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.10.2020 | Teswirler (20)

◼USSATLYK ÝOLUNYŇ ÄDIMLERI
"Serwi gelin" atly kitaby okap

Ussatlyga ýetişen ýazyjynyň döredijiligi barada söz açmak kyn däl, ýöne oňa baha bermek welin örän çetin. Şo ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 30 | Добавил: Gurgencli | Дата: 27.10.2020 | Teswirler (0)

HAÝSY ÝAZYJYNYÑ NÄHILI ARZUWY BARDY?

Tunislileriñ "syýasy arzuwy" ugrunda eden çykyşlary sebitde domino täsirini döretdi. Könelşen gurluşlar ýykyldy, ýykylmagyna dowam edýär. Adamlary dar ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 39 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.10.2020 | Teswirler (0)

Gülşat

Gelen "bagt" ýaly göýä ömrüme,
Ümür basan pikirlerim uçurduň.
Lal duýgyma, güýç bereňde göwnüme,
Şatlyk bilen pikirlerim açardyň.
Ahmal bolman giç barma ... Doly oka»
Просмотров: 60 | Добавил: ahallydan | Дата: 27.10.2020 | Teswirler (6)

TÖHMET

...Kadyryň başyndan kyýamat indi.
Belanyň körügem özünden.
Çagalygyndan gursagyna guýlan akýürekliliginden...
Ata-babalaram: “Ýamanlykdan ýaýnan, biperwaýlykda ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 113 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.10.2020 | Teswirler (14)

SÖZLER

Ner ýüküniň üstüne öz gaňňasynyň
atylanyny gören eşek: «Indi-hä, maýrylaýsaň gerek» diýip, hynçgyran bolupdyr.

* * *

Maýmyna tans etmegi öwrenýänçä ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 69 | Добавил: Nurdan | Дата: 26.10.2020 | Teswirler (0)

DÜNÝEDE

Bir nijäni sen üstüňden agtardyň,
Köpü aglap köpü güldü dünýede.
Oýnadyp ýaýnadyp topraga gardyň,
Adam Ata döräp öldü dünýede.

Iň agyr nalyşdyr y ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: MrOKaS | Дата: 26.10.2020 | Teswirler (0)

GAMÇYLY GYZ

"Sowuk uruş" döwründe türk habar beriş serişdeleriniñ žurnalistligiñ hakyky prinsiplerinden daşlaşyp, birtaraplaýyn "habarlary" bermek bilen meşgullanandygy indi gizlin zat dä ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 63 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.10.2020 | Teswirler (3)

PERIŞDELERIÑ JYNSY BOLUP BILERMI?

Mahal-mahal daşary ýurtlara syýahat edip, belli bir wagta çenli ýurdumyzdan aýry galmaly bolýaryn.
Dolanyp gelenimde, seredip görýän welin, hemme ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 58 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.10.2020 | Teswirler (0)

PERIŞDELERIÑ JYNSY

Fatih Soltan Mämmet Konstantinopoly, ýagny Stambuly eýelemegä taýýarlyk görüp ýörkä, şäherdäki käbir ruhanylar (elbetde, hristian ruhanylary, ýalñyş düşünmäñ) "perişdel ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 76 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.10.2020 | Teswirler (3)

DÜMEW SANJYMY

Düwew möwsümi ýetip geldi.
Düwewiñ sanjymy (waksinasy, priwywkasy) bolsa ýok.
Koronawurusa ýoluksak, ölme ähtimallygymyz bar, korona keseline dümew bilen bile ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 71 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.10.2020 | Teswirler (4)

BÄBEK GANDARY

SSSR 1989-njy ýylda çagşamaga başlady. Sowet döwründe özygtyýarly bolanam bolsalar, garaşsyz bolup bilmedik Azerbaýjan we Ermenistan döwletleri garaşsyzlygyny yglan etdiler. ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 170 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.10.2020 | Teswirler (64)

ŞAHYR

Belli rus şahyry Blok az wagt içinde zenanlar hakynda 687 goşgy-gimn döredipdir. Şahyryň ol günler zenan gözelligine tebsirän, onuň manysyna diýseň düşünesi gelýän, näçe-de bolsa on ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 28 | Добавил: MrOKaS | Дата: 24.10.2020 | Teswirler (0)

NOSTALGIÝA GÖKNARY

Baryp-ha 1450-1850-nji ýyllar aralygynda şweýsariýaly hakyna tutma esgerler giñden meşhur bolupdyr.
Şweýsar oba-kentlerinden toplanyp, urşujy edip ýetişdirilýä ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (10)

KÖP BILÝÄNLER AZ GEPLÄR, KÖP ÝAÑRAÝANLARYÑ BILÝÄN ZADY BOLMAZ

Geçen gün…
Kadir Mysyroglyny ýanyna alyp, Anadoluda medeni-köpçülikleýin çärelere gatnaşan öñki žurnalist kär ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 55 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (6)

NÄME ÜÇIN

Hesret çekýän, sebäp, men seni söýýän,
Gül açýan ýaşlygňy aýamaz, bilýän,
Gybatlar, gep-gürrüň, ýanama, hile.
Gözýaş bilen, gamly hesretleň bile
Jogap ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 41 | Добавил: ahallydan | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (2)

GOJA WE HEMINGUEÝ

Beýle sözbaşy sizde «Meşhur ýazyjy Hemingueý barada söz açjakdyr-ow» diýen pikiri döreden bolsa gerek. Hawa, siz ýalňyşmadyňyz. Hemingueý ýatlanyňa degýän ýazyjy. Onuň e ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 45 | Добавил: Bagabat | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (2)