DÜNÝÄM

Bagt guşun ugratjak gizleme salgyñ,
Bu ykbal sañadyr, ret etme algyñ,
O dünýe bilmedim, bu dünýe çelgiñ
bolaýyn, dünýäme gelsene, dünýäm.

Alada-ga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: Ahmet | Дата: 23.01.2022 | Комментарии (3)

KAKAJAN BALKANOWYÑ DÜRLI ÝYLLARDA ÝAZAN GOŞGULARY

• Dostluk / aýdym

Oguz hanyň goýan öçmez mirasy—
Adaty, edebi, milli lybasy,
Ýagşy niýet bilen eden yhl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (1)

SONAR DAÝY

Sonar Ýylky ýyly, Nowruzyň öňüsyrasy, ýazlagda doglupdyr. Sonaryň käbesi ilkinji perzendini ýeke gezek hem emdirip bilmän dünýeden ötüpdir. Onuň doglanda dakylandaky ady ýatdan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 181 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

SOLTANGÖZEL GELNEJE

Soltangözel gelneje adamsynyň ýylyny belläp, aşyny bereninden soň, iki aý geçirip, körpe ogly Agamyrady öýlendirdi. Agamyrat gelni bilen “äbe-de-jüýje” boluşyp, bir-bi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 259 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

"ÖWEÝ" ENE

“Azym agaň ejesi dünýeden gaýdypdyr” diýen habar oba Gün dogan badyna ýaýrady. Ol indi ikinji ejesini bakyýa ugradýar. Azymyň iki ejesiniň barlygyndan obaň adamlarynyň aglabasy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 451 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

ÖÑÜM GELENDEN SOÑUM GELSIN

Atagurban aga täze, 1974-nji ýyly Aşgabatdaky gyzynyňkyda garşylap, indi öýüne—Mara barýardy. Otlynyň ugramagyna ýarym sagat töweregi wagt bardy, ol perronda eý ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 317 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

JANKÖÝERLER

(Iki wakaly bir hekaýa)

1998-nji ýylyň on ikinji iýulynda, ýekşenbe güni Fransiýanyň paýtagty, Parižde, Sena derýasynyň kenarynyň gyrasyndaky stadionda fu ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 163 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

GURJAK TEATRYNDA BOLAN WAKA

(Ulylar üçin hekaýa)

Gurjak teatrynyň aktrisasy Abadangözel Belliýewa bu gün işden öňkülerinden irräk gelip, dälize girenden, özüni oturgy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 199 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

"BRAWO, MAESTRO!"

1981-nji ýyl. Moskwa Olimpiýadasyndan bir ýyl geçen hem bolsa, Olimpiýadanyň tumary—“Mişkanyň” ulyly-kiçili, dürli sport lybasyndaky heýkeljikleri, ýadygärlik sowgat sat ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 134 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (1)

Bagtyýar danalar

(rowaýat)

Gadym zamanlarda ülke-ülke gezip ýören iki sany jahankeşde derwüşe nazary düşen adamlar nebsagyr ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 143 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

Amanat

Gadym zamanlarda bir garyp, ýekelii aýalyň kendiriginde ýeke urbalyk uny galmandyr. Ol on-on iki ýaşly ogluny obaň harazyna ugradypdyr. ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 186 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

TEKLIP

Şalha-şalha eşiklerden ýadadym,
Geregim elwan keteni.
Ýör, ezizim, jülgelere
Başymyz-aýagmyz alyp gideli!

Duran dursun bäri-bärde
Bize düşü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 119 | Добавил: Mähriban | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (2)

Süýt haky

Gadym zamanlarda bir ene garrap, biliniň kuwwady gidip, aýaklarnyň güýji gowşapdyr, içe-daşa çykmakdan galyp, işdäsi kesilip, ýata bo ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 194 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

Ilkinji synag

Geçen eýýamlarda ene-atalar çagalaryna sowat-bilim öwretmek maksady bilen medreseden öň mekdebe berer ekenler. Mollalar oglnajykl ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 119 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

ÜMLÜK

Üm­lük!
Se­niň bü­tin göw­räň ýe­ke­je çüm­mük,
Ju­da düş­nük­li sen äh­li dil­de-de,
Ju­da düş­nük­li sen äh­li mil­le­te, < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: Nurdan | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (1)

ГОРОД

Все мне снится: весна в природе.
Все мне снится: весны родней,
легкий на ногу, ты проходишь
узкой улицею моей.
Только нет, то прошли соседи...
Тол ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: Haweran | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

ЯБЛОКИ

Сквозь перезревающее лето
паутинки искрами летят.
Жарко.
Облака над сельсоветом
белые и круглые стоят.
Осени спокойное начало.
Август меся ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 70 | Добавил: Haweran | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

ЗВЕЗДОЧКА

Звездочка
Высока.
Она блестит, она глядит, она манит,
Над грозным лесом
Она взошла.
Черный грозный лес,
Лес стоит.
Говорит: - в ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 70 | Добавил: Haweran | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

ПРОКАЖЕННАЯ

Одинока я, прокаженная,
У безмолвных ворот городских,
И молитвенно славит нетленное
Тяжкозвучный каменный стих.
Дуновенье заразы ужасной
Отв ... Doly oka»
Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

TALANT GARA DÄLDIR

Siz tanymal şahyr. Ötüñ.
Beýik diýmegmiz zerur.
Bu gün poeziýanyñ atyn
Setirleriñiz gabap dur.

Tumşygñyzy tutup wajyp,
Beýiklig ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 108 | Добавил: Revo | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (1)

SÖZ BERMEGIŇIZI SORAÝAN!

Hak söz mandatdyr her kime,
Söz bermegñizi soraýan!
Hak söz goýmaz öz erkiñe,
Söz bermegñizi soraýan!

Söz neşderdir, ötüp bilýän ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 122 | Добавил: Revo | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)

YŞK BAHARY

Geldi yşkymyzyñ gülgün bahary,
Gel, ezizim, bile çemen bogaly.
Ýazyñ çabgasyna, bahar ýagşyna,
Ýanyp duran kalbymyzy ýuwaly.

Gözleriñde edil ä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 114 | Добавил: Haweran | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (2)

SEN DÜNÝÄNIŇ DOWAMATY

Sen şeýle owadan, şeýle ajaýyp,
Hem şeýle mähirli, şeýle mylaýym.
Köp sataşan kynçylyklaram güýjiň
Kemmän eken.
Kemmäwersin ylaýym!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 88 | Добавил: Bagty | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (1)

SÖÝDÜM...

Güldüm
gülkümden titredi daglar.
Agladym
goşulşyp aglady baglar.

Gowudy adamlar
ölmänkä-de gowudy,
ýöne käbirler
ölensoň h ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 151 | Добавил: Mähriban | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (3)

Doglan günüň gutly bolsun, Sülgün Bazarowa!

Sülgün dogan, doglan günüň gutly bolsun! Ýaşyň uzyn, görjegiň diňe ýagty günler bolsun!
Döredijilik äleminde uly üstünlikler h ... Doly oka»
Категория: Gutlaglar | Просмотров: 300 | Добавил: Bagty | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (4)

КОГДА ВЫПАДЕТ СНЕГ...

"Когда выпадет снег",- ты сказал
и коснулся тревожно
моих губ, заглушив поцелуем слова,
Значит, счастье - не сон. Оно здесь.
Оно будет во ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 22.01.2022 | Комментарии (0)