HALKYÑ ARKADAGLY ZAMANASYNDA

Bagtly ýaşlar biz, duýýarys bagty,
Halkyň Arkadagly zamanasynda.
Geljegimiz nurly, ertämiz ýagty,
Halkyň Arkadagly zamanasynda.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 291 | Добавил: permanh2206 | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (5)

YKBALA HAÝYŞ

Her ömüre zerurdyr yşk,
Sönmesin bu kalpdaky yşk,
Sada dünýäm özüme köşk,
Için söýgüden gurşaýyn,
Şagyzy kimin ýaşaýyn.

Ynamym gaçmas ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 148 | Добавил: Haweran | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (1)

GUSSA

Sagat bir çen boldy.
Gijäniň ýary.
Niçündir kalbymyñ gussaly sazy.
Asmana seretsem, aýam ünjüli.
Künjüni gaplapdyr gara bulutlar,
Eýlemekçi deýin ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 184 | Добавил: Haweran | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (1)

AŞGABADYÑ GOÝNUNDA

Señ goýnuñda hasyl boldy arzuwlam,
Bagtyýar döwrümiñ talyby boldum.
Gözlemde ýaldyrap otly ýyldyrym,
Bagt atly bagyñdan bir güli ýoldum.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 84 | Добавил: Haweran | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (0)

GAHRYMANYÑ GELNI

On barmagnyň yzy halyda bitdi,
Nikasy telpege gyýylan gelin.
Söweşe gideniň sarpasyn tutdy,
Nikasy telpege gyýylan gelin.

Gadam ursa gal ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 91 | Добавил: Mahremlik | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (0)

BAGYŞLA

Bir görsene
bu ykbalyň oýnuny,
Pikirlem däl, seniň bolşuň geň ýaly.
Bir düşündir nämäň sebäp bolýanyn,
Göräýmäge seň ahwalyň teň ýaly.

Göz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 146 | Добавил: Mahremlik | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (0)

ÝATLAMA

Haçanky Laçyn men,
On müň ýyl bär-ä,
Ýaşap ýörendirin Ýeriň ýüzünde,
Entegem meň biraz huşum gowy däl,
Hemem känbir matematika bilemok.

Ýö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 171 | Добавил: mango | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (10)

MEÝERHOLDYÑ TERJIMEHALYNDAN

Wsewolod Emilýewiç Meýerhold 28.01(09.02).1874-nji ýylda Penze şäherinde arak-çakyr zawodynyň eýesiniň maşgalasynda dogulýar. 1940-njy ýylda Moskwa şäherinde a ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 95 | Добавил: Hasarly | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (0)

NEÇÜÝN SÖÝDÜÑ?

Neçüýn özüň söýdürdiň,
Kalbymy hasrata daglajak bolsa?!
Belki sataşmazdym, ýelki söýmezdi,
Söýgiň ýasyn tutup aglajak bolsam.

Düşünsene, a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: Mahremlik | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (1)

"EJEM, ÝENE SEÑ MÄHRIÑI KÜÝSEDIM..."

Ejem, ýene seň mähriňi küýsedim,
Küýsedim ýylgyrýan mähirli ýüzüň.
Ýöne Allam aldy seni elimden,
Taşlap gitdiň, baky ýumuldy gözü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 197 | Добавил: Mahremlik | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (0)

KAKAMJAN

Sen barkaň arkamda göýä dag bardy,
Gözüň ýumduň, dünýäm doňdy, kakamjan.
Ejemiň gidenem ýetýärdi bize,
Sen bir taşlamaý-da bizi, kakamjan.

Oýan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 210 | Добавил: Mahremlik | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (1)

AGAM

Gije-gündiz dawalaşar ýörerdik,
Şonda-da ilki sen ötünç sorardyň.
Saçymy sypalap bagryňa basyp,
Ýaman gözden, ýaman dilden gorardyň.

Käwagtlar şatla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 241 | Добавил: Mahremlik | Дата: 14.01.2022 | Комментарии (0)