GARAŞ KÄBÄM!

Garaş käbäm menem barýan ýanyňa,
Soň söhbet ederis süýjiden süýji,
Men ýataryn sen saçymy syparsyň,
Kemelmedi käbäm söýgimiň güýji.

Gijeler ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 169 | Добавил: Mahremlik | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (5)

SENEM GIDÄÝDIÑ

Bagtly bolmagy arzuw etdim, seň bilen,
Ýöne orta ýolda taşlap gidäýdiň.
Kim gynandy kim güldi bu halyma,
Şeýdip senem gözlerimden ýitäýdiň.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 268 | Добавил: Mahremlik | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (8)

JIGIME NESIHAT

Jigim dinle! Saňa diýjeklerim bar,
Durmuşda mydama dogry saýla.
Ajy söz çykmasyn hiçem agzyňdan,
Süýji sözüň gysganman illere paýla.

Ýalan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 172 | Добавил: Mahremlik | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (4)

DOLAN KÄBÄM!

Dolan käbäm!
Ýürek seni küýseýär,
Küýseýär mähriňi, ýyly sözlerňi.
Sensiz dünýäm boşap galdy mähriban,
Küýseýärin nur dökülýän gözlerňi.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 172 | Добавил: Mahremlik | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (6)

ÝÜREGIM BIR SENI GÖRKEZÝÄN KOMPAS

Ret etme söýgimi, ýaşap bilmerin,
Öz adyňy täleýimden öçürme.
Yşgymy goşgy edip ýazyp bereýin,
Alaý, akja ýüregiňe göçür-de.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 140 | Добавил: Mahremlik | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (5)

DÄLINIŇ AÝDYMY

Eý,
It dost,
Gel, üýreli
Gijelikde,
Ümsümlikde.
Biz hemmä ak ýol diläli
Kimkä ol bizden kineli,
Oň göwnün yşk bilen ýuwup, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 278 | Добавил: Mähriban | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (6)

DURMUŞ HAKYKATY

Diagnoz.
Limfogranulematoz.
Himioterapiýa.
Gar ýaly dökülýän saçlar.

Hemmeler bu keseliň sebäbini gözleýär.

Suraý BABANYÝAZO ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 172 | Добавил: Mähriban | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (4)

ÖMÜR DÜÝŞI

Düýşümde söýgülim
Bir gujak çemen berdi
Al-elwan çemen.
Oýandym bir dünýä säher.
Güllerem solýar, guraýar,
Düýşlerem tamamlanýar
Adam ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 199 | Добавил: Mähriban | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (1)

SÖÝGÜLIM

Uýalaryn mahmal ismiň daşymdan söýlemäge,
Ynanaryn Güneşden öň girjegiňe dünýäme,
Rugsat eýle gül göwnüň ömürbaky söýmäge,
Söýgülim!

Perwana deý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 168 | Добавил: Mähriban | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (0)

"GITSEŇIZ..."

Gitseňiz, sag-aman baryň!
Ýol-yzda goja görseňiz,
Siz oňa köp salam aýdyň,
Ol meň atamdyr.
Garryja ene görseňiz,
Oňa kän-kän kömek ediň, < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 174 | Добавил: Mähriban | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (1)

"GUŞLAR GÜLDI IÇIN TUTUP..."

Guşlar güldi için tutup.
Dogry, käte şeýdip
Gülmegem gerek.

♢ DÄLI ŞEMAL

Öýden çykman-çykman çykarsyň bir gün < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 171 | Добавил: Mähriban | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (2)

"ÖTÜP BARÝAN MAZARLYGYŇ DEŇINDEN..."

Ötüp barýan mazarlygyň deňinden
ötesim gelenok
Birki sagat şol ýerde galasym gelýär.
Gürleşesim gelýär guburlar bilen,
gub ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 157 | Добавил: Mähriban | Дата: 13.01.2022 | Комментарии (3)