СЕКС, ЛИТЕРАТУРА И СЛОВА НА ЗАБОРАХ

14 декабря филолог и лауреат премии «Большая книга» Олег Лекманов прочитает ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 99 | Добавил: Haweran | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (0)

МОНАХИНЯ

Вчера сожгли мою сестру,
Безумную Мари.
Ушли монахини к костру
Молиться до зари...
Я двери наглухо запру.
Кто может - отвори!

Еще ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 90 | Добавил: Haweran | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (1)

SENIÑ ÜSTÜÑDE

Ýykylmyş şährimiz heniz oturmyş.
Niçe horluk gördük seniň üstüňde.
Ölenler ozdurdy, galan ne gördi.
Köp jepalar çekdik seniň üstüňde.

Bir m ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 195 | Добавил: Jeksparro | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (2)

SÖÝ DÜNÝÄNI

Bu durmuşda söýlüp we söýüp ýaşagyn,
Söý bu dünýäň her minudyn, sekundyn,
Söýmek hem söýülmek deý lezzetli,
Söý eneňi, söý ataňy we ýurdyň,

S ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 190 | Добавил: Mahremlik | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (5)

DÜNÝÄDE ŞEÝLERÄK ADAMLARAM KÄN

Gürleşseň, akylly danadyr özi,
Durşuna öwütdir her gepi-sözi,
Edil kalby ýaly.ş, aýykdyr ýüzi,
Dünýäde şeýleräk adamlaram kän.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 117 | Добавил: Mahremlik | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (0)

SEN GELÝÄŇ

Nije ýyllyk umydymy gülledip,
Sen gelýäň.
Gerdenimiň agyr ýükün ýeňledip,
Sen gelýäň.

Ýüregimde üýtgeşik bir ünji bar,
Didelemde bagt d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 179 | Добавил: Bagty | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (3)

AGLASYM GELERDI BIR GÜN

Gysyk bulutlara garap,
aglasym gelerdi bir gün.
Çöl beýewanda syňsyrap,
aglasym gelerdi bir gün...

Gülleri jemläp daşyma,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 229 | Добавил: Mähriban | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (5)

JEDELLEŞELIÑ, ÝÖNE...

Togsanynjy ýyllar...
Böreñ-böreñ gan akan döwür...
Adam hukuklary jemgyýetiniñ Elazig şäheri boýunça bölüm müdiri aklawjy Metin Jan we jemgyýetiñ agzas ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 51 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (0)

ÝITMEK!

Ýitmek ýok bolmak däl, ýitmek gaçmakdyr,
Ara açýan ýaly ýalňyzlygyňdan.
Öz tapan derdiňden gözleň ýaş akdy:r,
Kalbyň hümleddersiň: "Ýalňyz bu gün men!"
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 138 | Добавил: Mahremlik | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (4)

TÖTÄNLIK

Bü dünýä gelmegim tötänlik däldi,
Ýaşap ýörün duýdansyzlyk içinde.
Ýykylsam galmagy öwrendim häli,
Hem-de berk durmagy otly geçende.

Bär-de tötä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 178 | Добавил: Mahremlik | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (4)

"ÝYLLAR GEÇSE, AGRASLANSAM..."

Ýyllar geçse, agraslansam,
Bolsa meňem özbaşyna hütdügim.
Gitsem-gelsem,
Gelsem-gitsem,
Bolmaz-a atamyň öýüne ikilik etdigim. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 167 | Добавил: Mähriban | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (2)

IŇ MÄHRIBAN ADAM

Pasyllaň içinden bahary söýüp,
Ýigitleň içinde bir seni söýüp.
Diňe bagtlydygym bilmek isledim,
Mähribanym, bahar bolmak isledim.

Dünýän ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 176 | Добавил: Mähriban | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (2)

"SAGAT-SAGAT GEÇIP BARÝAR BU ÖMÜR..."

Sagat-sagat geçip barýar bu ömür,
Bu maksat däl:
Berlen ömri ötürmek.
Ah, tapmag-a bir kyn, soňam kyn düşýär,
Iň mähriban ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 141 | Добавил: Mähriban | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (2)

HALAS ET!

Sen meni bu aýralykdan halas et!
Bu üznüksiz gussalardan halas et!

Hiç zat diýmän, başym atar giderin,
Bahyllaň deňinden öter giderin.

Ýö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 215 | Добавил: Mähriban | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (1)

ŞYGRY SÖÝÝÄN

Şähere ýakyn däl, sada obada,
Pagtaly meýdanda çekýän şöwri men.
Gün nuruna gaýzygsa-da ýüzlerim,
Juda söýýän şygry men.

Towuklary iýmläp, g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 99 | Добавил: Mähriban | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (1)

"ÝÜREKDE AGYM BAR..."

Ýürekde agym bar hiç aglanmajak,
ýürekde zarym bar zarlanmajak,
dagym bar daglanmajak,
bagym... baglanmajak
ýürekde armanym...

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 149 | Добавил: Mähriban | Дата: 12.01.2022 | Комментарии (1)