GÜLGÜN JORAP

Asmanyň ýüzüni örten gara bulutlar howany gamaşdyrdy. Dygysyz ýagýan ýagyşyň haçan dynjagy belli däl. Ýagyş howlyň içindäki çagyllary ýuwup, ýalpyldadyp we howlyň içini zolak ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 253 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 11.01.2022 | Комментарии (0)

SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEÑIZ

Gyşyn-ýazyn, günde-günaşa çygly esgi bilen süpürenimezde-de, tozansoruja sorduranymyzda-da, öýüň tozanyndan dynyp bolanok. Yzygiderli arassaçylyk işleri geçirilmes ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 169 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 11.01.2022 | Комментарии (0)

GÖZELLIGIÑ ÇYRAGY

Jeren bakyşly, sülgün ýörişli, tawus lybasly, serwi boýly gelin-gyzlarymyzyň görk-görmegini, boý-syratyny nusgawy şahyrlarmyz şygyrlarynda, bagşylarmyz aýdymlarynda, kys ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 150 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 11.01.2022 | Комментарии (2)

Lukmanyň maslahaty

ÝÜZ DERDIÑ DERMANY

Türkmen halkynyň adatyna mäkäm ornaşan, toýlarda, täze jaýa girilende, bäbek doglanda, her bir döwletli işiň başynda üzärlik tüt ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 139 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 11.01.2022 | Комментарии (0)

ÇAPAR

Bu waka Beýik Watançylyk urşunyň gutaryp, adamlaryň parahatçylyk döwrüniň hözirini görüp ýören döwürleri bolupdy. Entek käbir hojalyklarda sürüm üçin kündä goşulan öküz ulanylýardy. ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 228 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 10.01.2022 | Комментарии (0)

AÝJEREN EJE

Beýik Ýeňişiň 70 ýyllygyna

“Biziň ýatlamalarymyz—bu Jennet, ondan hiç haçan we hiç kim bizi kowup çykaryp bilmez”
Onore de Balzak.

... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 304 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 10.01.2022 | Комментарии (3)

GELINKÖMELEK

Segseninji ýyllaryň aprel aýynyň aýaklarydy. Meýdanyň otlary bir garyşdan geçip, başlary aşak sallanyp başlady. Gyzyl gülälekleriň möwriti ötüp, sary gülälekler, çopantelpekl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 284 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 10.01.2022 | Комментарии (0)

ASYLZADA

7-nji mart güni, 5-ji “Ç” synpyň okuwçysy Tahyr irden okuwa gelende, synpdaş oglanjyklaryň başagaý boluşyp, her kim öz partadadaş gyzjagalaryň bahar baýramlary bilen gutlap, sowg ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 254 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 10.01.2022 | Комментарии (1)

DOWZAHDAKY GÜRP-BASSY

— Eý Mälik, bar git-de, öz Hudaýyňa aýt, goý ol bizi öldürsin. Beýle ýaşanyňdan öleniň gowy.
Bu sözleri ýaş professor aýtdy. Mälik diýilýän bolsa, ägirt adams ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 172 | Добавил: Moýsepit | Дата: 10.01.2022 | Комментарии (1)

EGOSY PÖWHE ÇÖÑÑELIK

Plutokratiýa…
Dolandyryş ygtyýarlygynyñ maddy taýdan ýokary birnäçe baý kişiniñ bölüşen oligarhik-ýeñillikli kiçijik toparynyñ häkimiýetde oturan dolandyryş fo ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 60 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.01.2022 | Комментарии (0)

UÇUR MENI

Şagalañly, toýhana deý giñ dünýäm,
Göwni çökgünlikden dönende ýa:sa,
Ähli duýgulamdan bir tanap i:ş-de,
Täze dogan Aýdan hiññillik ýasa.

Sypala ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 274 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 10.01.2022 | Комментарии (17)