AHMYR!

Senden geçip özge baglañ güllerin,
Söýmejegme bir gün ýetermi gözüñ.
Ýa-da gözleñ bilen görüp bolşumy,
Bu ejiz halyma edermiñ dözüm.

Puç eýlediñ e ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 143 | Добавил: permanh2206 | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (1)

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ DOKUZYNJYSY

Dokuzynjysy - Pygamberimiziñ (s.a.w) öz ogullygynyñ aýalyna göz dikendigi we bu boýunça aýatyñ indirilendigi baradaky pikir.. ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 206 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (1)

GÖWNÜM GEÇDI

"Meniñ senden göwnüm geçdi..."
Aýdymdan.


Gidişiñ rast boldy ykbaly çeken,
Söýülseñ gül eken, söýseñem--tiken,
Ýaşamaga howa ýe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 188 | Добавил: Ahmet | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (2)

ÝAZYJY BILEN SÖHBETDEŞLIK

Ernest Hemingueý: «Hiç wagt gahrymanlarymy saýlamadym – olar meni saýladylar.»

Ynsanyň dünýägaraýşy. Meniň tüýs özümi özümden aýdyň h ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 102 | Добавил: Revo | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (1)

OKUMYŞLYGYŇ ÇÜRBAŞY

Taryh kitaplarynda şeýle hakykat öwran-öwran teswirlenýär. Bir mejlisde gürrüňden gürrüň çykyp, Ymam Şapygy hakda söz açylypdyr. Şonda alymlaryň biri Ymam Şapygynyň ýa ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 113 | Добавил: Revo | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (0)

"GAR ÝAGAR"

Howa maglumaty "Gar ýagar" diýýär.
Gar ýagjagyn habar berýär öñünden.
Emma ol habary eşden ynsanlañ,
Neneñ duýgulary dörär göwnünde?!
Belki ilkinji ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 128 | Добавил: Revo | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (1)

M.GORKINIŇ GÜNDELIGINDÄKI "IKI PIKIR" HAKDAKY ÝATLAMA

“Dünýäde iki sany pikir ýaşaýar: olaryň biri ýaşaýyşyň syrlarynyň garaňkasyna batyrgaý seredip, şol syrlary bilmäge jan edýär, beýlek ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 136 | Добавил: Revo | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (0)

BARSAM ATAMÖÝMÜZE

Men henizem çaga-da,
Barsam atamöýmüze.
Soragym: "ejem nirde?.."
Barsam atamöýmüze.

Maňa meňzeş jigilermiň
Goşgulary güýmese
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 210 | Добавил: Bilbil | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (1)

AÝAK YZ

(degişme äheňinde)

Ýagynly gün goşa tuduň ýanynda,
Melul bolup şirin sözler aýdypdyň.
Sözleriňe teşne bolup guwansam,
Kä şadyýan, kä öýkel ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 175 | Добавил: Bilbil | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (3)

YKBALYMA

Ýalňyşdyrma ykbal meni, ýüklän ýüküň agmasyn,
Kä gün ejizlän wagtymda duşmanlarym aňmasyn.
Ynsap bergin Ýa biribar, halal gollar çoglasyn,
Meň arkamda ilim-g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 169 | Добавил: Bilbil | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (3)

"SALAM, MEŇ GÜLLI DÜNÝÄM!"

Salam, meň gülli dünýäm!
Salam, tesbih dänelerim
Noýbalarym!
Siziň ýanyňyza geldim
öýden.
Öýde basyp aldy şygyr leşgeri.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 166 | Добавил: Mähriban | Дата: 08.01.2022 | Комментарии (1)