KIÇIJIK GÜLÜŇ AÝDYMY

Atdym daş maňlaýma gaçdy. Dökdüm ýaş gözlerme düşdi. Bäş (...) atdym bir boldy. Näçe atsamam, atmasamam bir boldy.
Daş - meň doganym.
Ýaş - meň doganym. ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 172 | Добавил: Mähriban | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (8)

SEN MAŇA GÖZ GYPMA, ÝYLDYZ!

Sen maňa göz gypma, ýyldyz,
Görýäň-ä, men şonsuzam-a
zordan ýaşap ýörün ýerde.
Ýene bir gez göz gypaýsaň,
Derhal go:naryn gaşyňa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 174 | Добавил: Mähriban | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (5)

6-njy ýanwar

• Şu günde doglanlar

1909 ý. - Türkmen kinorežissýory Alty Garlyýew
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 77 | Добавил: Haweran | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (0)

OKASAŇYZ, ÇEPER ESER OKAŇ!

Eger-de siz hyýal ediş, göz öňüne getiriş aýratynlygyňyzdan göwnüňiz suw içmeýän bolsa, onda size maslahat — çeper edebiýaty köp okaň.

Okama ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 167 | Добавил: Revo | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (3)

OTLUÇÖP

Köçeden geçip barýan bir ötegçiden otluçöp soramak, göräýmäge, ap-aňsat ýalydyr. Ýöne beýle däl. Öň şular ýaly ýagdaýy başyndan geçirenler muňa gaty gowy düşünýändir. Menem bir gü ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 273 | Добавил: Revo | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (2)

ÖKÜNÇ

Ezilip çoýunup görmedim oda,
Ýaz deý çagajyga habar gatmadym.
Uzakda mes bolup göterdim bada,
Goňşymyň öýünden habar tutmadym..

Bilmedim jahanda my ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 191 | Добавил: Aziza | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (3)

W.I.NEMIROWIÇ-DANÇENKONYŇ TERJIMEHALYNDAN PARÇALAR WE REŽISSURASY

W.I.Nemirowiç-Dançenko (11-23.12.1858-25.04.1943). Ol Gruziýanyň Ozurgeti diýen şäherçesinde eneden bolýar. W.I.Nemirowiç ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 96 | Добавил: Hasarly | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (0)

GI DE MOPASSAN (1850-1893)

“Heý adamy durmuş hakykaty ýaly tolgundyrýan başga zat barmy?” diýip aýdan Gi de Mopassan diñe bir fransuz edebiýatynda däl eýsem dünýä edebiýatynda öz ajaýyp h ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 118 | Добавил: Haweran | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (0)

AŞK BOĞAR İNSANI

Her yönüyle mükemmel bir planınız yoksa asla bir bankayı soymaya kalkmayın. Ben yaptım bunu. Mükemmel bir planım yokken – hadi daha açık söyleyeyim – en küçük bir planım ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 168 | Добавил: Revo | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (1)

NOBATGULY REJEBOWYÑ RUHUNA DEGSIN

Di­ýer­diň:
«Ýaz çyk­sa, meý­da­na çyk­sak...
Bir pur­sat­lyk bo­şa­dyp dar ka­pas­dan,
Gö­wün gu­şun al-as­ma­na uçu­ryp,
Ýe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 195 | Добавил: Aksary | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (3)

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ SEKIZINJISI

Sekizinjisi - "Pygamber ejir çekdirdi, adamlaryñ gözüne mil çekdirdi" diýilýär.
Bular hadys kitaplarynda geçýär. Toslam ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 110 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.01.2022 | Комментарии (0)