PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ DÖRDÜNJISI

Dördünji ýene bir gödek ýalñyşlyk - 960 sany jöhidiñ damagyny çalandygy baradaky maglumat...
"Beni Kureýza jöhitlerini M ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 143 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

TÄZE ÝYL AGŞAMY ÝAZYLAN GOŞGY

Soñky ýaprak ýyl daragtyn terk etdi,
Dünýä indi garaşylan Täze ýyl.
Arzuw etdi bir-birege ynsanlar:
- Bagtyýar bol, oñat bolsun täleýiñ! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 143 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

TÄZE ÝYL

Alys menzilleri, alys ýollary,
Söküp geldiñ, ýene kakdyñ gapymy.
Öñküden has gözelleşip, ýigdelip,
Açdyñ täze arzuwlaryñ gatyny.

Yhlaslara umyt ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

TÄZE ÝYL HAKYKATY

(kosmonawtlardan)

Ýer
Günüñ
daşyndan tamamlap ýolun
Başky ugran nokadyna ýetende,
Üç ýüz altmyş sapar, soñam bäş g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 96 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

MAGTYMGULY

Fragment

Aýdylmadyk syrym galdy jigerde,
Aýdylmadyk şygrym galdy jigerde.
Sokur boldy didäm--ýaşyndan jyda,
Hijran boldy bijäm-- ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 269 | Добавил: Ahmet | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (8)

HÄSIÝET

Suw bermän, bilkastdan tebsiretdiler,
Ýallaman, bilkastdan ajykdyrdylar.
"Señ paýyñy iýýär ho-ol tazy" diýip,
Onuñ garşysyna öjükdirdiler.

Tortur ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 131 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (2)

UGURTAPYJY TOWŞAN

Towşany
ýaş toýna çagyrdy Kirpi,
Toýuñ tutumynyñ uludy hörpi.
Her kim bir-birini
meýden ýakýardy.
Öýde suw deregne şerap akýardy.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 144 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (3)

HATASYZ ÝARAG

Sähra jandarlary üýşüp gelende,
Şagal söz sözledi çykyp belende:

- Şir agam bolmasa, gaýdardy işim,
Bişen gawuna-da ötmezdi dişim.

Ki ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 127 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

ÝYLLAR

...Gitjek bolup durka Köne ýylymyz,
Gürrüñ etsek diñe oñatlyk hakda.
Ugradýan ýylymyz gynanyp gitmez,
Razy bolar-da ýaşar ol ýatda.

Geljek bolup d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 149 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

IKI ÝYLYÑ SEPGIDINDE

MOSKWA, WAŞINGTON...
WAŞINGTON, MOSKWA...
Bu sözleri ähli dilde
Dünýä ýaýratdy howa.

Uruş, ýarag sözlerinden
Bizary çykan efi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 180 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (1)

BU ÝYLLAR

Bu ýyllañ gelişi başgadyr-başga,
Üýtgeşikdir gelýän ýazy-bahary.
Ummany beslenen müñ dürli yoga
Boý alýandyr Ýere ýeten nahaly.

Galkynan göwünl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 135 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

TÄZE ÝYLYM

Garaşýanmyz elmydama gowulyk,
Jan saglygy,
Başymyzyñ dikligi.
Söýýänimiz eziz myhman,
gowy gylyk.
Söýýäs sadalygy, göwni päkligi.
Gara ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 87 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

DINLER BAR, HUDAÝ ÝOK!

"- Hojaýyn, Hudaýyñ ýeke-täk habary bolsa we olam diýseñ möhüm ýekeje setire sygsa, siziñ pikiriñizçe näme bolardy?
- Muny dört söze sygdyryp biljek: "Hem ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 204 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (5)

ŞEFTREN

Eski tren istasyonları hüzün kokar hep. Onlarca yılın ayrılıkları, vedaları, gidişleri, terk edişleri, dönmeyişleri birikip tortulaşmıştır buralarda. Ter kokusu, ray kokusu, zift ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 117 | Добавил: Revo | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

4-nji ýanwar

• Şu günde doglanlar

1900 ý. - Türkmen suratkeşi Bäşim Nuraly
1972 ý. - Türkmen bagşysy Kyýas Durdyýew
1976 ý. - Rus-türkmen futbolçysy Deni ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 79 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ÜÇÜNJISI

Şeýle diýýärler: "Pygamber Medina gelende özüne garşy gidýän şahyrlary öldürtdi.
- Agyr şygyrlary aýdyp, meni ynjydýarl ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 165 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (0)