TÜRKMENLERIÑKIDE ÝESIRLIKDE

• Annotasiýa ýerine awtordan

Men Eýrana döwlet edaralarynyň birine gullukçy bolup ýerleşerin diýen niýet bilen gelipdim. Ýöne, meni gyzy ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 337 | Добавил: Guwanc6140 | Дата: 28.12.2021 | Комментарии (3)

KÖPRI

Haýwan-ynsan ýerden ýöräli bäri,
aýatda dirilik döräli bäri,

bir köpri bar ähli köprüden artyk.
Ýatyr ol barçany özüne dartyp.

Ynansañyz, söz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 168 | Добавил: Haweran | Дата: 27.12.2021 | Комментарии (1)

GURHANY KERIMIÑ TÄSIRINDEN

Bu dünýäde galjak zat ýok, adamzat,
Munda bäş gün bagty çüwenler gider.
Hak alnanda hasap okar barça zat,
Hak adyn ýüregne düwenler gider. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 125 | Добавил: Haweran | Дата: 27.12.2021 | Комментарии (1)

TARYHY ÝOMAKLAR

Burýat kolhozlarynyñ birine komissiýa gelipdir.
- Näme üçin süýt saglyşynyñ netijesi pes? Ýylda bir sygyrdan bary-ýogy 2000 litr süýt saglypdyr.
Sagymçy zena ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 397 | Добавил: Haweran | Дата: 27.12.2021 | Комментарии (3)

GALKYNYŞYÑ TÄZE ÝYLY

Döwür başgalandyr günleriñ hilin,
Dörän gudratda güýji bar siliñ.
Uly guwanç bilen garşyla, ilim,
Geldi Galkynyşyñ täze bir ýyly.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 191 | Добавил: Haweran | Дата: 27.12.2021 | Комментарии (1)

LIDERIÑ MUKADDESLEŞDIRILMEGI

Ýogsa-da, adamlar nämüçin liderlerini mukaddesleşdirýärler (kultlaşdyrýarlar)? Nämüçin özünde-de bar bolan zatlary bir ýana zyñyp, ähli bar zadyny diñe ýolbaş ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 169 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.12.2021 | Комментарии (11)

HYÝAL

Hyýala berildi ýetginjek ýigit,
Arzuw hem goşulup gitdi hyýala.
Başyny ýassyga goýan mahaly
Ýüwrük pikir duş gelmedi zowala.

Saýlady gyzlaryň gowda ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 131 | Добавил: Garayolly1936 | Дата: 27.12.2021 | Комментарии (1)

ÝAGŞYLYK ETMEK KYNMY?!
... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 275 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.12.2021 | Комментарии (21)

OTDAKY YBRAÝYMYÑ AÝDYMY

Alagarañkylygyñ ganly göçünde
başga bir adam bar.
Ýeriñ ýaşyl bolmagyny islärdi
yşky iñ owadan gyzlara gelşer.
Onuñ gözünde
bu < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 152 | Добавил: Haweran | Дата: 27.12.2021 | Комментарии (0)