DIRILIGIŇ BAŞLANYŞY

Ýol boýy ýaşulynyň aňynda ''ajalyň ýetse gidibermeli-dä'' aýlanýardy. Bu sözlem onuň kellesine gelýän pikirleri ýetişibildiginden kowjak bolýardy. Ýöne pikir boş söze ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 231 | Добавил: Jeksparro | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (7)

TALYBYÑ ÝANDEPDERÇESINDEN

Meniň bir goşar sagadym bar. Adatça, ony wagty görkezýändigi üçin däl-de, wagtyň tiz geçýändigini görmek üçin göterýärin. Bir alymyň: «Meniň wagtymy almaň, ol me ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 192 | Добавил: Edebiyatcy | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (4)

AÝAZBABALY GÜNLER

"Aýazbabaly“ gürrüňler hemişe-de gulaga ýakymly eşidilýär. Arkasy sowgat haltaly, eli hasaly hakyky Aýazbabany heniz "gördüm“ diýen tapylmasa-da, onuň arassa ýüreginiň, ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 203 | Добавил: Edebiyatcy | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (7)

ŞAHYRYŇ GÖWÜN ÝÜWÜRTMESI

Ömrüm boýy gazananym – aýdymlam,
Galar meniň gidenimde yzymda.
Hiňlenerler joşgun bilen aşyklar,
Hem ýüz ýaşly oglum, naçar gyzym-da.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 147 | Добавил: Allaýar | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (1)

DAGLY GARDAŞYM

Möwlamberdä

Daglaryň mert ogly, merdana ogly,
Iller diýmiş: "Eziz dagly gardaşym!“.
Ýagşy gylyk ýagşylara ýar eder,
Ýagşylar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Allaýar | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (0)

BENEWŞE GÜL ALYP GELME!

Benewşe gül alyp gelme,
äkel tozganyň ýa
çopantelpegiň
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 151 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (5)

AÝALYÑ ÝARADYLYŞYNDA HENIZE ÇENLI NÄMÄLIMLIGINE GALAN SYRLAR

(Ýa-da "aýal erkegiñ çep gapyrgasyndan ýaradylan ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 287 | Добавил: Haweran | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (3)

ÄLEMGOŞARA ÇYKYP OTURJAK

Men älemgoşara çykyp ot ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 170 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (4)

KAKAMYŇ DÜÝŞÜMDE AÝDAN SÖZLERI

Gyzym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 145 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (4)