KAKA

Müň gaýgyly bu durmuşda,
Perzendiňdir pikriň, derdiň.
Dostum ýaly bir sözde däl,
Arkam tutup goltgy berdiň.

Iň ýakyn dost söweşemde,
Uzaklard ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 288 | Добавил: Ahmet | Дата: 23.12.2021 | Комментарии (14)

УСЫПИТЕЛЬНИЦА

Сена расстилалась перед моим домом, без малейшей ряби, блестя под утренним солнцем. Это был красивый, широкий, медленный, бесконечный поток расплавленного серебра, кое-где п ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 77 | Добавил: Haweran | Дата: 22.12.2021 | Комментарии (0)

JEMŞIT ŞA

Haýbat peleginiň güneşi bolan Jemşit Adam alaýhyssalamdan soň, şemsi – gün hasaby boýunça müň ýyldan soň, ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 171 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.12.2021 | Комментарии (2)

ÇEPER ESERLERDEN MEŞHUR ILKINJI SETIRLER

1. Elinde gowy baýlygy bolan bir sallahyñ özüne gowy aýal gözlemelidigi hemmeleriñ ykrar eden hakykatydyr. - Jeýn Ostin "Buýsanç we tekepbirlik" < ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 139 | Добавил: gomulgen | Дата: 22.12.2021 | Комментарии (3)

OBAMYZYÑ "TILKILERI"

Ondan-oña sümsünşip ýör,
Obamyzyñ "tilkileri".
Gazan gyzsa ymsynşyp ýör,
Obamyzyñ "tilkileri".

Her kime bir dil berýärler,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 143 | Добавил: Haweran | Дата: 22.12.2021 | Комментарии (7)

HALYŇ NIÇIK, GARDAŞYM?

Halyň niçik,
gardaşym?!
Aglaýaňmy,
gülýäňmi?…
Ýa, galyp derde,
gamlanýarmyň,
görünmejek buljumda?
Ýa, ýumşak ýerde ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 185 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.12.2021 | Комментарии (8)

ALTY SAGATLAP GYMYLDAMAN DURAN ZENANA ETMEDIKLERI GALMADY...

Şol wagta çenli kän bir tanalmaýan teatral aktrisa, ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 429 | Добавил: Haweran | Дата: 22.12.2021 | Комментарии (4)

ÇAL, DUTARYM!

Çal, dutarym,
saýramaly çagyňda!
Pöňňürdäp-pöňňürdäp çal!
Çal!
Ýene çal!
Ýene çal!
Inçel!
Goçal!
Güýjel!
Güýç ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 235 | Добавил: Mähriban | Дата: 22.12.2021 | Комментарии (2)

"SAŇA MÜŇLÄP SOWALYM BAR..."

Saňa müňläp sowalym bar,
Hökman däl jogap bermegiň.
Mähir bilen birje gara,
Men bar zada düşünerin.
Dagdan beýik arzuwlam bar,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 187 | Добавил: Mähriban | Дата: 22.12.2021 | Комментарии (4)