GÖWÜN

Adamlar, geliň biz bolalyň dogan,
Ýagşy söz bar zadyň derdine derman.
Dostluk ähli kynçylyga döz geler,
Kyn günde dost-dosta gurbandyr gurban.
Dostlugyň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (1)

SAÑA DUŞAN GÜNÜM

Ykbalymyñ gülüp bakan günüdi,
Saña duşan günüm.
Şonda sen hakdaky arzuwlarymyñ
Amala aşan güni.

Ak penjegin geýip töwerek-daşym,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 189 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (2)

YÖRÜĞÜN ÖLÜMÜ OTTAN OLUR

(Bu yazı, Bulkaz Dağlarında kara çadırda doğan ve son Sarıtekeli Yörüklerinden olan A.KOLUKIRIK’ın anlatımlarına dayandırılarak kaleme alınmıştır. 1964 yılı Ka ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 105 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Жак де Рандаль пообедал дома один, отпустил слугу и сел за стол писать письма.
Размышляя в одиночестве над письмами, он провожал каждый уходивший год. Это был св ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 84 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

AYRILIK HEDIYESI

Şimdi saat sensizliğin ertesi
Yıldız dolmuş gökyüzü ay-aydın
Avutulmuş çocuklar çoktan sustu
Bir ben kaldım tenhasında gecenin
Avutulmamış ben ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 84 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (1)

GAR PELSEPESI

Agzyn açdyrmaga barýas ýollaryñ,
Añk etmäge barýas gören-bileni.
Ýetişdikden gapyp gar tozgalaryn,
Sesimiziñ ýetdiginden güleli.
Gar sürüsi ýere ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 75 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

ALTYN GELJEK

- Altyn asyr - diýmek - ylym diýmekdir,
Ylym bolsa uly zatlary açar.
Bu jahana gelen bagtly türkmen
Ylmyñ keramatly suwundan içer.

Adamzadyñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Mähriban | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

BÄHRI MELIKE

Seni görgeý süjäp gidýär gözlerim,
Asmanyñ düýşünden çykan hüýrsüñ sen.
Uçmah ummanynda aby-köwseriñ
Owsun urup, suwa düşüp ýörsüñ sen.
Seni görge ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 123 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (4)

BÜ NE TÄSIN TAPMAÇA

Köpler ýaly pul syýasaty-göterim karary hakda ýazmakçy däl, ykdysady syýasatyñ diñe bir ugra gabalmagyny oñlamok...
Size bir tapmaçam bar:
Haýsy ýurtda i ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 161 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (2)

ÝOL

Ýürek gürsüldisi, ýoluñ höwesi,
Dünýäniñ bar ýolun gezesim gelýär.
Gijelerde ýalñyz galan gözümi,
Gündizlere çatyp ezesim gelýär.

Göýä müñ ýyl, belki ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 143 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

ALYSLARA NAZAR

Sen otyrsyñ uzaklara seredip,
Bilýän seniñ sähra aşyk bolanyñ.
Öz kalbyñda ajap sähra döredip,
Dünýäñ özi bilen ýaşyt bolanyñ.

Otyrsyñ sen ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 99 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (1)

ALADA

Dostum,
Goltujagy ýylanly dostum!
Seniñ munyñ bolmaýar.
Ýeñiñdenem çykyp bilmän,
Ýakañdanam çykyp bilmän,
Çykyp bilmän gonjuñdanam
Ol ýylan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 165 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

MÄHRIBAN

Adam juda köp ýalñyşýar, eýse nä?!
Men hem kän ýalñyşdym,
Däldim perişde.
Ýok, serişde däldim oñ elindäki,
Ýöne boýun, ýalñyşýardym kä işde.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 120 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

ÝALÑYŞ DÜŞÜNME

Fridrih Engels Karl Marks bilen bilelikde marksizmiñ düýbüni tutujy, "ilkinji marksistler" hökmünde tanalýar...
Frans Mering - Germaniýanyñ görnükli marksist syýasat ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 135 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

ÝAŞLYGYMYÑ GAÝMAGY

Dur gaýmagy bozulmadyk duýgular,
Señ üçin.
Ýatyr topy bozulmadyk owazlar,
Çalynmadyk heñ üçin.

Dur señ üçin,
Buzlañ mermer bede ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (3)

ŞÜKÜR

Şükür, Alla maña akyl beripdir,
Köplenç kömek edýär aýdan sözlerim.
Sähel näsazlyga kaklyşa wagty,
Hanasyndan çykjak geñçil gözlerim.

Şükür,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 72 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

GARLY GIJEDE

Dünýä inip, özüm bilen günümden,
Aşykdyryn asmanyñ ak garyna.
Ýagty dünýä yşyk paýlap gözümden,
Özümçe düşündim yşk ahwalyna.

Arşdan ýere in ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 131 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

ŞAHYR OGLAN

Şu günki gazette çykypdyr goşgyñ,
Ýanyna-da ýelmenipdir suratyñ.
Goşgularñy şeýle gowy göremsoñ,
Suratyñam içgin-içgin synladym.

Goşgyñ bilen ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (1)

AK ÝAGYŞ

Garaşyplar gözüm ýolda galdy-la,
Ak ýagyşym gel-dä, eglenme munça.
Agşam seniñ gulagyñy şañlatdyk,
Sähra bilen oturdyk dañ atynça.

Gel sen, Haky ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 81 | Добавил: Haweran | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (0)

Ol...

Namysdan baýdak dikip,
Kamysdan lybas dikindi.
Boýnuna altyna derek,
Iliñ derdini dakyndy.
Onsoñ gursakdaky närse,
Her gün elendi.
Her ädim ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 223 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 19.12.2021 | Комментарии (4)