DURMUŞ

Söýenimmi, näme meniň ýazygym,
Ýa etmişim ölçererden agyrmy?
Günäm bilen garalapsyň ýazgydym,
Ýene bir çak etjek oýunlaryňa
Dözip ýörmiň meniň ejiz ýüre ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 97 | Добавил: permanh2206 | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (2)

ÖMÜR DEGIŞMESI

Ýok, bu ömür meñki däl,
Kim getirip dakdy ony boýnuma?!
Oña asyl-asyl göwnüm ýetenok,
Bolşundan göwnüm bitenok,
Çolaşyp ýör synyna.
Ýersi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 74 | Добавил: Haweran | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (0)

ÇYRAGYM, ÖÇMESEÑ BES!

Ak perişde atama
Guwanjak çagym meniñ.
Goja ýaşda atama
Ýagtyl, çyragym meniñ.

Arman, hazan aýnadan
Girip, gapydan ötdi.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 65 | Добавил: Haweran | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (0)

IÇ DÖKSEM

Öz-özüñe göwnüñ ýetip kä halat,
- Baham ýokdur - diýip öwünme, kişi.
Gynanýaryn,
Sözüñde ýok adalat,
Bu dogry gepimden alma, teşwüşi

Ata ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: Haweran | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (0)

“GEL ÇALŞALY!”
... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 281 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (1)

"AÝGÜL" DIÝSEÑ, ÜÝTGÄR DÜNÝÄÑ REJESI..."

“Aýgül” diýseň, üýtgär dünýäň rejesi,
“Garaýewa” diýen wagtyň has beter...
Nädip bolar, iki çagaň ejesi
Şeýdip, öz adyndan eý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 178 | Добавил: Pegas | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (4)

BU GIJELER UZAK BOLDY...

Bu gijeler uzak boldy...
Kän garaşdym ol Güne.
Meniň sussumy basýan
Ümsümlik irizdi diňe.
Ötegçi guşlary synlap
Aýdym aýdasym g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 164 | Добавил: Bilbil | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (6)

MAGALLAK

Ähli zadyň serhedinden çykyp men,
Ýoluň bir ujunda azaşypdyryn.
Garaltmady tenim gazan garasy,
Dünýäniň derdine ýanaşypdyryn.

Ylgap däl-de, gaýy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 133 | Добавил: Pegas | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (2)

Священное слово – МАМА

Мама — самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит ребёнок, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самое доброе и ласковое се ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 80 | Добавил: Haweran | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (0)

GEL!

Gel!
Hoş geldiň!
Geleniň geliş bolsun
ymykly,
çakylyksyz
kör-köpüksiz gel!
Gerekmez dünýäň dollary,
köňlüň imanly gel,
kalbyň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 240 | Добавил: Mähriban | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (10)

SÖZ

Bilirsiniz sözümde hep durmuşumdur duracağım
Sevgilime sözverdim ben yirmi yıl yaşayacağım
Düşmanlarım sevinmesin yirmi yıl sonra yok diye
Belli değil yirmi yıla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 103 | Добавил: Mähriban | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (2)

ÄÝNÜD

(Ýazyjy Serdar Ataýewiň "Palindrom sözler" diýen blogyndan täsirlenip)

Dünýä ters tarapdan bakdym -
Äýnüd -
Manysam ýok eken.

< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 154 | Добавил: Mähriban | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (2)

"BAHAR GELDI..."

Bahar geldi,
Şahalarda ýapraklar
Düzüm-düzüm şelpe deýin asyldy.
Şemally gün galgadylar şemala,
Ýelsiz güni geçirdiler asylly.

Ýy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Mähriban | Дата: 18.12.2021 | Комментарии (1)