GOŞGY NÄME?

"Goşgy näme?" diýip soraýarsyňyz, -
Ol pylan zat diýip aýdyp bolanok.
"Ol şeýle-şeýleräk bolmaly" diýýäň,
Ýöne goşgy göz öňüne gelenok.

Men b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 149 | Добавил: Aziza | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (4)

SEZAI KARAKOÇY NÄHILI BILÝÄRSIÑIZ?

Atamälik Jüweýni (1283-nji ýylda aradan çykan) yzynda deñsiz-taýsyz bir eser miras goýup gidipdir: "Älemi eýeleýjiniñ taryhy" ("Jihangüşâ"). Özü-de, din ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 94 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (0)

ALLANAZAR BEGNAZARYÑ TÄZE ÝYL DEGIŞMELERINDEN

- Täze ýylda altyn diş goýdurmazdan öñ, ilki dodagyñy gyşartmagy öwren, ýogsa dişiñ görünmezligi mümkin.

- Öýlenmänkäñ hossarlar ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 212 | Добавил: Haweran | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (0)

AÝ SUWA DÜŞDI

Öten agşam Hanhowuzyñ kölünde,
On dördün dolduran Aý suwa düşdi.
Suw tolkundy, halka-halka bölündi,
Ak bedenli çynar-boý suwa düşdi.

Aýna ý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 113 | Добавил: Haweran | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (3)

GORKAR MEN

"Ulug günüñ azabyndan gorkar men"
Gurhan. Ýunus süresi


Hiç kesiñ göwnüne degmek islämok,
Ulug Günüñ azabyndan gorkar men.
Ýamanl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 177 | Добавил: Haweran | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (3)

MEN, SIZ...

Galmaz dişlerimiň galdyramasy,
Köşeşmez içimde ýel deý döwkejim.
Diliňizde  syndy kalbym aýnasy,
Döwüp geçiň!
Sözden boldum men heläk,
Alyňy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 156 | Добавил: sabyrly | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (8)

DAGLY GELIN

Özüne wepaly ýar saýlap bilen
Gerçek, meger, iň bagtly gerçekdir.
Elmydama öçmez ody ojagyň,
Gerekmi, ýar üçin janyn berjekdir.

Şemşat kamat, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 123 | Добавил: Allaýar | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (1)

REPORTAŽ GADAGANÇYLYGY

Ferdinand Markos (1917-1989)…
Saýlaw gözboýaçylyklaryna duwlanyp, 21 ýyl Filippinlerde döwlet ýolbaşçysy boldy.
Onuñ guran awtoritar režimi korrupsiýa ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 86 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (0)

ÝELLER!

Ýeller!
Ýeller!
Äkid ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 260 | Добавил: Mähriban | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (11)

BAŞGA DÜNÝÄ

Gije - gije däl.
Gündiz - gündiz däl.
Itler üýrse-de
wowfuldanok,
gohlanok. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 177 | Добавил: Mähriban | Дата: 16.12.2021 | Комментарии (4)