ПЕРВЫЙ СНЕГ

Длинная дорога Круазетт огибает голубой залив. Направо, далеко в море, врезывается Эстерель. Он загораживает вид, замыкая горизонт красивыми южными склонами своих многочисленн ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 155 | Добавил: Haweran | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (0)

GALAMYÑ GÜÝJI

Erk ýörär, berk ýörär zemin ýüzünde,
Ynsan,
Jany bolsa bolmaz asla gury ýer.
Dostum, ynan!
Gadymky rysarlañ gylyjy ýaly,
Bir gün biziñ gal ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 142 | Добавил: Ahmet | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (1)

BAGTLY KIŞI

Ýasama bolmasa her sözlän sözüň,
Geçýän günleň geçýändigin duýmasaň,
Geçmişiňe, şu günüňe, geljegňe
Gowulykdan özge zady duýmasaň,

Gülen wagt ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 40 | Добавил: Haweran | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (0)

DAŞA ÝÜZLENME

Daş! Gara daş! Sen nä mahal dörediň,
Ertekide ýag sykylan daşmyň sen,
Ýaşap ýörmüň bu ýaşaýyş başlaly,
Meniň bilen deňmi ýa-da ýaşmyň sen!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 40 | Добавил: Haweran | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (0)

ÝÜREGMIÑ HASRATY

Men seni söýmändim, sen meni söýüp,
Gözlem üçin kaýyldyň ähli zada.
Şol sebäpli “söýemok” diýip bilmändim,
Menden özge gyz ýok ýaly dünýäde.
S ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (0)

DÖWÜRDEŞ

Uzat goluň döwürdeşim biz taýa,
Agzybire Taňry berer enşalla!
Zähmet soňy rehnet bolýar işläli,
Arşdan altyn ýagýar ýaz ýagşy ylla.

Meniň dilim ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (0)

GYNANÝAN, BALA

Gynanýan, bala...
Azan okamalyka gulagyña
Ymyzganyp ýatmalyka sallançagyñda
Din ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 113 | Добавил: Haweran | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (2)

AH, EMIN, AH...

"Galatasaray" FK-nyñ başlygy Burak Elmas…
"Fenerbahçe" FK-nyñ başlygy Ali Koç…
Ikisiniñem jany sag bolsun... Aýal-gyzlara güýç ulanmagyna garşy jemgyýetçilik ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 157 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (0)

KAWALA-BUGRA JÜBÜTI

Türkiýede kim Sorosçy?
Ideologik köküni bilmezden bu sowala jogap tapmak kyn.
Şonuñ üçinem birini tanamak gerek:
Fridrih fon Haýek (1899-1992)… ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 85 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (1)

AH! ÇOK MEMNUN OLDUM

Bunlardan önce, ah evet
Bunlardan önce sessiz kalınabilirdi
Saatler boyunca
Dalıp kalınabilirdi bir sigaranın dumanında
Dalıp kalınabilird ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 107 | Добавил: Nurdan | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (0)

KÜSKÜNLÜK

Git… git ona doğru, umurumda değil
Sen güneşsin… o yeryüzü… ben gökyüzü
Onun üzerine doğ, çünkü ben konmuşum
Naz ile yıldızların omuzuna
Beni perdele ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 147 | Добавил: Nurdan | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (0)

“Geçmişimi iýdim çörege çalyp,
Göwnüm ajyja zat küýsän mahaly.”
Mukam Muhamow


Äht-kasamym ýokdy kimsäň öňünde,
Andam däldi, bar içýänim meýdi meň.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 194 | Добавил: Pegas | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (7)

TRAGIPARODIÝA

Gije älem giňeýär,
Gämiler gygyrýar asmana garap,
Nikotin bulutlar gaýýar ýokarda.
...Maňa täze kitap ugrat,
Öňkilerňi gutardym.

Içi ... Doly oka»
Просмотров: 180 | Добавил: agza101 | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (9)

AÝDYM AÝDASYM GELDI

Aýdym aýdasym geldi meň,
Ömür hakda uzak-uzak.
Öňem dertli adamlara
Boş samramam näme gerek?

Aýdym aýdasym geldi meň,
Eken ak ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 131 | Добавил: Mähriban | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (3)

"ÖTEN AGŞAM ÝAGDY AK GAR..."

Öten agşam ýagdy ak gar,
Üstün örtü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 144 | Добавил: Mähriban | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (4)

KYNMY ÝA?!

Jigimjan, ejeme "Ejemjan" diýäý,
"Ejejan" diýmäge mynasyb-a ol!
Goý, ezizmiň bagtdan gözi ýaşarsyn,
Näme, şeýle kynmy ol?!

Jan jigim, kakama " ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 171 | Добавил: Mähriban | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (5)

LÄLELERIŇ ÄHEŇINDE

Gara saçlam Ýere süýräp,
Depeden inesim gelýär.
Ak telpekli gyrmyz donlyň
Gözlerne ilesim gelýär.

Ýazda oty dyza ýetýän
Sähramd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 124 | Добавил: Mähriban | Дата: 14.12.2021 | Комментарии (2)