ÝADYGÄRLIK

Gurbanmyrat NOBATOWA

Bir aýdym ýazaly – aýdylsyn mydam,
Garrasak-da ýaşdyr öýdülsin mydam.
Baharda ýaňlansyn,
Gyşda ýaňlansyn,
J ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 147 | Добавил: Allaýar | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (0)

DAG OÝLANMASY


Janyma aram tapmadym,
Halymy soran tapmadym.
Gijeler ýatmazdan burun
Çagal ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Allaýar | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (0)

AÝAZBABA

Altynjyk adatdakylardan has ir oýandy. Sebäbi bu gün ýolka baýramy. Oña häzir ozaly bilen-ä gowy edip ýuwnar. Soñam ertirligini ediner-de, kakasy bilen mekdebe - Täze ýyl dabaras ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 101 | Добавил: Haweran | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (1)

SOLTAN JELALEDDIN HAKDA SÖZ

Merdana türkmen serkerdesi, hakyky Watan ogly Jelaleddin Menguberdiden söz açylanda, şa ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 204 | Добавил: Haweran | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (5)

KEÇJAL GYZ

Derýa owsun atýa,
çyrpynyp derýa.
Kenarda bir peri
saçyn daraýa.

Ýuwýar gyz ýüzüni
derýañ suwuna.
Gözi gidýär derýañ
ýeri ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 157 | Добавил: Haweran | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (1)

ÝITDILER

Kim aglap ýör ogurladyp malyny,
Kim uwlap ýör gapjygyny ýitirip,
Öwezine bir zat bermeli Taňry
Ýetişenok ähli arzy bitirip.

O biriniň ýel goparý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 218 | Добавил: Revo | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (1)

MEÑ DEÑZE GIDESIM GELÝÄR

Meñ deňze gidesim gelýär...
Şatlansam ýa ynjadygym.
Kenaryna dyzym epip.
Duýasym gelýär özimiň
Deňizden bir damjadygym.

M ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 164 | Добавил: Aziza | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (4)

ÇAGDYR BU ÇAGLAR

"Dert başymdan agan çagdyr bu çaglar”
Seýitnazar Seýdi


Bu gün başa gonmuş müň dürli sowal,
Jogaby tapylmaz çagdyr bu çaglar.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 217 | Добавил: Bilbil | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (9)

AGYR GUSSASY BAR BU KALBYŇ...

Agyr gussasy bar bu kalbyň
örän ag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 280 | Добавил: Mähriban | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (16)

"GÖWNÜM GANAT KAKÝAR..."

Göwnüm ganat kakýar.
Yşka dilnen ýüregimden gan akýar.

Ah, garagözlem men nämedeýin
garagan ýüregim aglaýar...

Ýüregimden ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 170 | Добавил: Mähriban | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (6)

HASABAT WE MEÝILNAMA

Kitaplar bilen höwrügip
Elim degmedi güllere
Men bir meýilnama düzdüm
Ýeter ýaly bar ýyllara

Hasabatym bolar ajap
Her gün gül ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 135 | Добавил: Mähriban | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (4)

KALBYMDAKY ÇAGAJYK

Dirimi sen,
Kalbymdaky çagajyk?
Oýnaýaňmy?
Surat çekýäňmi?
Aýdym aýdýaňmy?
Jykyr-jykyr gülýäňmi?
Bag astynda uklaýaňmy?
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 195 | Добавил: Mähriban | Дата: 11.12.2021 | Комментарии (8)