HESER KÜÝSEGI

Häzir ýolda bolsaň...
Eden ýalňyşlaň
Ýüregiňe düşüp dursa azary,
Aladadan dykyn bolsa kelläňem,
Göwnüňe-de deglen bolsa mazaly,
Ýeke bolsa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 210 | Добавил: Pegas | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (11)

EJE

Eje!
Gollarym titreýär, gaçýar mejalym,
Ogluň sandyrawyk däldir aslynda.
Emma, eje diýsem dag kimin kalbym,
Bir gezek beýgelip hem-de epilip,
Aljyra ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 248 | Добавил: Ahmet | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (19)

OJAK OÝLANMASY

Kerkawderäň çeşmesiniň başynda
Oturyp çay içdim gara tüňçeden.
Şirin owazyny diňläp çynaryň,
Hem suwa batyryp iýdim külçeden.
Atam synlan daglar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Allaýar | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (2)

ÝALANÇYLYK KYSSASY ÝA-DA GÖWÜN GUSSASY...

Ýalan sözläp otyr, ine,
Bir ýaşuly märekede.
Zeleli bar ýalan sözüň,
Saçakdaky berekede.

Ýalan sözläp otyr ýene ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 123 | Добавил: Allaýar | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (2)

DOSTOÝEWSKIÝ WE PSIHOLOGIÝA

Dostoýewskiniñ adyny eşitmedik ýok. Emma ony hakykatdanam tanaýarysmyka? Ýa-da näçe adam onuñ kitaplaryny eline alyp okap gördükä? Freýd psihoanalitikanyñ düýb ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 314 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (13)

GÖWÜN ÝÜWÜRTME

Dübläp geçseň gözýetimden üç ädip,
Güwläp duran kelläň bilse dynç alyp.
Maýsalykda synlap ýatsaň asmany,
Bikarar ýüregiň tapsa ynjalyk.

Hy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 118 | Добавил: Mähriban | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (4)

"HENIZ BALAJYKKAŇ, ÇEPIKSIJEKÄŇ..."

Heniz balajykkañ, çepiksijekäñ,
Durjan-durjan, ýörjen-ýörjen mahalyñ.
Agylañdan, gülküleñden üstaşyr,
Özleriçe sypalandyr ýañagyñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 111 | Добавил: Mähriban | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (2)

"TÜM GIJELEŇ GARA SAÇYN AGARTDYM..."

Tüm gijeleň gara saçyn agartdym,
Dostsuz.
Iň bir agyr işleň başyn agyrtdym,
Dostsuz.
Şat mahalym güldüm ýüregmi açyp,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: Mähriban | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (0)

"ÝENE GÜÝZ, GAPYMDA ŞO-OL DYMYP DURŞY..."

Ýene güýz, gapymda şo-ol dymyp durşy,
Bilýän, açamasam-da girer öýüme.
Eýse myhman bolman özün urar ol,
Maňa nesip etjek ýas ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Mähriban | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (0)